การติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ของ สพฐ

คณะผู้ติดตามได้ซักถามทีละกลยุทธ์จนพอใจเสร็จประมาณ 13.00 น. ท่านซักละเอียดและลึกพอสมควร จากนั้นจึงรับประทานอาหารกลางวันและออกไปดูโรงเรียนอีก 2 แห่ง
          วันนี้ใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ 16.30 น.ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะจาก สพฐ. ที่มาติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ตอนครึ่งวันเช้าได้เข้าห้องประชุมนำเสนอ powerpoint การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ. 5 ข้อ
          กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
         กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
         กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
         กลยุทธ์ที่ 4 การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาในสังกัด
         กลยุทธ์ที่  5 การมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
         จากนั้นคณะผู้ติดตามได้ซักถามทีละกลยุทธ์จนพอใจเสร็จประมาณ 13.00 น. ท่านซักละเอียดและลึกพอสมควร จากนั้นจึงรับประทานอาหารกลางวันและออกไปดูโรงเรียนอีก 2 แห่ง คือโรงเรียนอนุบาลสุรีลักษณ์และโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
         โรงเรียนอนุบาลสุรีลักษณ์ได้บรรยายสรุปและเสนอกิจกรรมด้วยการสอนภาษาอังกฤษโชว์  เน้นให้เด็กพูด  ได้ชมก็รู้สึกประทับใจครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติไม่ใช้ภาษาไทยเลยจุดเด่นของวิธีสอนคือเน้นให้เด็กปฏิบัติจริงเมื่อสอนจบเด็กก็ปฏิบัติได้จริงสมกับคำพูดที่ว่าถ้าต้องการให้เด็กปฏิบัติได้จริงก็ต้องฝึกให้เด็กปฏิบัติจริง
          โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  ไปถึงเด็กทยอยกลับบ้านแล้วทางคุณครูหาเด็กมาได้ 3 คนมาเล่นดนตรีไทยให้ชมหนึ่งเพลงคือเพลงลาวดวงเดือน  ท่านผู้อำนวยการไม่อยู่ทางคณะได้พูดคุยกับท่านรองผู้อำนวยการและครูอีก 2 คน ส่วนใหญ่จะถามเรื่องการดำเนินการตามกลยุทธ์ 5 ข้อ  เพื่อยืนยันกับข้อมูลที่ได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งคุณครูได้ให้ข้อมูลเป็นที่น่าพอใจของคณะผู้ติดตาม อยู่โรงเรียนนี้จนถึงเวลา 16.30 น. จึงเดินทางกลับ         
          ที่นำมาเสนอไว้ ณ ที่นี้เพราะคณะผู้ติดตามยังออกติดตามอยู่อีกหลายวันจนกว่าจะครบ 175 เขต ถ้าเขตใดยังไม่ได้รับการติดตามจะได้มีแนวทางเตรียมรับการตรวจติดตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุพจน์ น้อยจินดาความเห็น (0)