การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ

putcharada
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานการพัฒนานวัตกรรม

โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตนกรรม

……………………………………………………

1.    ชื่อนวัตกรรม  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ

2.      นวัตกรรมด้าน  บริหารงานวิชาการ

3.     ชื่อผู้พัฒนานวัตกรรม  นางพัชรดา  คงสมโอษฐ์

4.      โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)

          ที่อยู่ หมูที่ 2 ตำบลบ้านรุน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    5     ความสำคัญของปัญหา

5.1.   โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นเรียน

       5.2     ครูของโรงเรียนขาดทักษะและความชำนาญการในสาขาวิชาที่จำเป็นตามความของนักเรียน   ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  และหลักสูตร

5..3            ต้องพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามความต้องการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

5.4            ชุมชุนต้องการให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5.2       วัตถุประสงค์

         5.2.1  เพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ

           5.2. 2  เพื่อศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตามมาตรฐานโรงเรียน 3  ด้าน  คือ ด้านนักเรียน  ด้านการเรียนการสอน  และด้านการบริหารจัดการ

5.3   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

          5.3.2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

                          ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  ผู้นำชุมชุน ผู้ปกครอง  นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)   อำเภอพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน  80  คน

5.3.3  กลุ่มตัวอย่าง                             ผู้นำชุมชุน ผู้ปกครอง  นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามผู้นำชุมชน   5    คน โรงเรียน ผู้ปกครอง   26  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  9   คน  นักเรียน    จำนวน     40  คน  

5.4   เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล

          ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง  จำนวน  1  ฉบับ  เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัด  3  ระดับ   ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของนวัตกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ

 ดังนี้

             5.4.1  การนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการสอนในโรงเรียน ตามหลักสูตร ประถมศึกษา   พุทธศักราช  2544             5.4.2   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6    ทุกคน  

5.5  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ  การสร้างการนวัตกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ

  เป้าหมายการดำเนินงานและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กับผู้เรียน

            ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป           ผู้นำชุมชุน ผู้ปกครอง  นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามผู้นำชุมชน   5    คน โรงเรียน ผู้ปกครอง   20  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  9   คน  นักเรียน    จำนวน     40  คน

          ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำหลักการ  แนวคิด  และแนวปฏิบัติมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ   สรุปได้ดังนี้

              5.5.1    ความเหมาะสมและความเป็นไปได้                             5.5.1.1    ใช้กระบวนการบริหาร  แบบมีส่วนร่วม และแนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนของบังอร  พงษ์ประยูร  8  ขั้นตอนในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2545  คือ

5.5.1.2   สำรวจ   ค้นคว้า และศึกษาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลของโรงเรียน   

  5.5.1.3     กำหนดแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน เช่น การวางแผนปฏิบัติงาน โครงการ      กำหนดเวลา งบประมาณ  บุคลากร สถานที่ดำเนินการ                     5.5.1.4      ติดต่อประสาน เพื่อขอความสนับสนุน  กับหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง                     5.5.1. 5    ปรับกิจกรรมให้สามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ เช่น จัดทำหลักสูตร กำหนดการสอน  แผนการสอน ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำเครื่องมือในการวัดผล ประเมินผล

                  5.5.1.6   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ในรูปแบบการนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่น     ร่วมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

5.5.1.7       ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน

5.5.1.8   จัดทำเอกสารเผยแพร่  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน  โดยการมอบเกียรติบัตรในโอกาสที่เหมาะสม 

 5.6      อภิปรายผล

            การดำเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ   เพื่อศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1  ตามมาตรฐานโรงเรียน 3 ด้าน คือ   ด้านนักเรียน  ด้านการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการนั้น ได้นำผลมาอภิปราย ดังต่อไปนี้

                  5.6.1   ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของนวัตกรรม  

                             5.6.1.1    ผลที่เกิดกับนักเรียน

            5.6.1.1.1  นักเรียนส่วนใหญ่  มีความพึ่งพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

                                            5.6.1.1.2  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการ  ความถนัด และความถนัด  และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

                                5.6.1.2   ผลที่เกิดกับครู                                            5.6.1.2.1   โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)มีวิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจำนวน  3   คน ทำให้มีอัตรากำลังของครูในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนครบตามความต้องการในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน                                               5.6.1.2.2     ลดภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครูประจำการได้ในระดับหนึ่งทำให้ครูประจำการมีเวลาว่าง  จากการจัดการเรียนการสอนมาเตรียมการสอน  ปละปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น                                  5.6.1.3   ผลที่เกิดกับโรงเรียน                                              5.6.1.3.1   โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน  ทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน                                       5.6.1.3.2   โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมเชยจากชุมชน  ด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  จากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน                               5.6.1. 4     ผลที่เกิดกับชุมชน                                       5.6.4.1  ผู้นำชุมชน   (กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาส)  มีความพึงพอใจในภาพรวมของการบริหารโรงเรียนระดับมากที่สุด                                                 เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว  ผู้นำชุมชน  (กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาส) พึงพอใจ   ด้านผู้เรียนเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านครูและอันดับ 3 คือ ด้านนักเรียน ซึ่งทั้ง 3 ด้าน มีค่า    ความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน                   ผลปรากฏที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการ ด้วยวิธีการ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ   สามารถนำพาไปสู่เป้าหมายได้จริง ทุกด้านจึงเป็น  ที่พอใจของผู้นำชุมชน  (ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาส)  ระดับมากที่สุด                                   5.6. 4.2   กรรมการสถานศึกษา   มีความพึงพอใจในภาพรวมของ การบริหารโรงเรียนระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว  กรรมการสถานศึกษา  พึงพอใจด้านผู้เรียน   เป็นอันดับแรก  รองลงมาคือด้านครูและอันดับ  3  คือ ด้านนักเรียน ซึ่งทั้ง  3  ด้าน มีค่าความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน                                5.7   ข้อเสนอแนะ             5.7.1   ข้อเสนอแนะทั่วไป

                          5.7.1.1   ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาครั้งนี้ทำให้ได้การพัฒนานวัตกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ   สู่ความสำเร็จ     โดยมีองค์ประกอบสำคัญ  4  ประการ คือ

                       5.7.1.1.1    ผู้บริหารควรยึดความถนัด  ความต้องการในการเรียนรู้ และศักยภาพนักเรียน

                       5.7.1.1.2   ความพร้อมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

                       5.7.1.1.3    ความต้องการพัฒนาการของท้องถิ่น                                                                    5.7.1.1.4  ผลกระทบ  การบริหารการศึกษา มีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ผู้เรียน               จะคิดจะทำอะไรจะต้องนึกถึงผู้เรียนก่อนเสมอว่า การกระทำแต่ละครั้งมีผลส่งถึงเด็กหรือไม่                                      5.7.2  ข้อเสนอแนะในการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาครั้งต่อไป

                        การวิจัยครั้งนี้ ทำให้มองเห็นแนวทางที่จะทำงานวิจัย และพัฒนาให้เกิดต่อการบริหารงานการศึกษาได้หลากหลายเรื่อง หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ได้จัดทำผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งทำรายบุคคลหรือทำเป็นกลุ่ม จะทำให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรม เพื่อ                     การบริหารงานอีกจำนวนไม่น้อย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาอย่างมาก การวิจัยเรื่องการใช้นวัตกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ สรุปได้ดังนี้

    5.2     ความสำคัญของปัญหา

5.1.1    โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นเรียน

       5.1.2     ครูของโรงเรียนขาดทักษะและความชำนาญการในสาขาวิชาที่จำเป็นตามความของนักเรียน   ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  และหลักสูตร

5.2.3            ต้องพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามความต้องการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

5.2.4            ชุมชุนต้องการให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 5.3         วัตถุประสงค์

         5.2.1  เพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ

           5.2. 2  เพื่อศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตามมาตรฐานโรงเรียน 3  ด้าน  คือ ด้านนักเรียน  ด้านการเรียนการสอน  และด้านการบริหารจัดการ

5.3   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

          5.3.2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

                          ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  ผู้นำชุมชุน ผู้ปกครอง  นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)   อำเภอพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน  80  คน

5.3.3  กลุ่มตัวอย่าง                             ผู้นำชุมชุน ผู้ปกครอง  นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามผู้นำชุมชน   5    คน โรงเรียน ผู้ปกครอง   26  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  9   คน  นักเรียน    จำนวน     40  คน   5.4   เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล

          ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง  จำนวน  1  ฉบับ  เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัด  3  ระดับ   ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของนวัตกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ

 ดังนี้

             5.4.1  การนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการสอนในโรงเรียน ตามหลักสูตร ประถมศึกษา   พุทธศักราช  2544             5.4.2   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6    ทุกคน   5.5  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ  การสร้างการนวัตกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ

  เป้าหมายการดำเนินงานและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กับผู้เรียน

            ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป           ผู้นำชุมชุน ผู้ปกครอง  นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามผู้นำชุมชน   5    คน โรงเรียน ผู้ปกครอง   20  คน  คณะกรรมการสถานศึกษา  9   คน  นักเรียน    จำนวน     40  คน

          ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำหลักการ  แนวคิด  และแนวปฏิบัติมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ   สรุปได้ดังนี้

              5.5.1    ความเหมาะสมและความเป็นไปได้                             5.5.1.1    ใช้กระบวนการบริหาร  แบบมีส่วนร่วม และแนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนของบังอร  พงษ์ประยูร  8  ขั้นตอนในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2545  คือ

5.5.1.2   สำรวจ   ค้นคว้า และศึกษาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลของโรงเรียน   

5.5.1.3     กำหนดแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน เช่น การวางแผนปฏิบัติงาน โครงการ      กำหนดเวลา งบประมาณ  บุคลากร สถานที่ดำเนินการ                   5.5.1.4      ติดต่อประสาน เพื่อขอความสนับสนุน  กับหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง                         5.5.1. 5    ปรับกิจกรรมให้สามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ เช่น จัดทำหลักสูตร กำหนดการสอน  แผนการสอน ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำเครื่องมือในการวัดผล ประเมินผล

                       5.5.1.6   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ในรูปแบบการนำ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น     ร่วมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

5.5.1.9       ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน

5.5.1.10     จัดทำเอกสารเผยแพร่  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน  โดยการมอบเกียรติบัตรในโอกาสที่เหมาะสม   5.7       อภิปรายผล

            การดำเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ   เพื่อศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1  ตามมาตรฐานโรงเรียน 3 ด้าน คือ   ด้านนักเรียน  ด้านการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการนั้น ได้นำผลมาอภิปราย ดังต่อไปนี้

                  5.6.1   ความเหมาะสมและความเป็นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.อย 1

คำสำคัญ (Tags)#ภูมิปัญญาท้องถิ่น#บริหาร#วิชาการ#พัฒนา#แก้ปัญหา

หมายเลขบันทึก: 121239, เขียน: 22 Aug 2007 @ 11:33 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 12:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.26.224.228
เขียนเมื่อ 

รายงานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการ ปี 2550

IP: xxx.26.224.228
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลรายงานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการปี 2550