รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา UKM11 ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2550

ตรวจสอบรายชื่อ แต่ละมหาวิทยาลัยครับ
รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาฯ   ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2550   สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ลำดับ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง / สังกัด
1 คุณธวัช  หมัดเต๊ะ ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
  มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง / สังกัด
1 รศ.วีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
2 รศ.อนุชาติ  พวงสำลี คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
3 รศ.วิสิฐ  จะวะสิต สถาบันวิจัยโภชนาการ
4 รศ.ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร  ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ               คณะเทคนิคการแพทย์
5 รศ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
6 รศ.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ คณะเภสัชศาสตร์
7 อ.วิรัตน์  คำศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
8 อ.ชิตชยางค์  ยมาภัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
9 นางนภามาศ  นวพันธุ์พิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี  และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ
10 นางสาวดุจแข  วงษ์สุวรรณ สำนักพัฒนาคุณภาพ  (ผู้ประสานงาน)
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ศ.นพ.สมพร  โพธินาม  
2 ศ.นพ.เฉลิม  วราวิทย์  
3 อ.ภรภัทร   ทิพสิงห์  
4 อ.อุราพร  มูลศิลป์  
5 นางทัศนีย์  บัวระภา  
6 นางอัจฉวี  จันทมูล  
7 รศ.ดร.อรรณพ  วราอัศวปติ  
8 นายกัมปนาท  อาชา  
9 นส.อัญชลี  พลอยเพ็ชร  
10 นางชุลีพรรณ  พลชำนิ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายพิชิต  เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี
2 รศ.ดร.สุวิมล  เขี้ยวแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีเขตการศึกษาตรัง
3 รศ.ดร.วราภรณ์  ตันรัตนสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
4 ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยัคคานนท์  
5 ผศ.สุกัญญา  โลจนาภิวัฒน์  
6 นายวันพิชิต  ศรีสุข  
7 ผศ.สมศักดิ์  เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
8 นางเบญจนาฎ  ดวงจิโน นักวิชาการ  ชำนาญการ
9 นางสุทีป  เศวตพรหม นักวิชาการ  7
10 นายเจ๊ะอุเซ็ง  อาลีอิสเฮาะ นักวิชาการ  6
11 นางเมตตา  ชุมอินทร์ บุคลากร  7
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลำดับ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด
1 ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2 รศ.ดร.สุรสีห์  วัฒนวิทย์กิจ คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
3 นายธนิต  สมพงศ์ สำนักบริการวิชาการ
4 ดร.วันสุรีย์  พรมหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
5 ผศ.ดร.วาริน  อินทะนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 นางสิรภัทร  ลิ่มไพบูลย์ งานคลินิกเทคโนโลยี  ศูนย์บริการวิชาการ
7 นางนุสนย์  สงเอียด สถาบันวิจัยและพัฒนา
8 นส.ปิติกานต์  จันทร์แย้ม หน่วยพัฒนาองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฅนเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#รายชื่อ#ukm 11

หมายเลขบันทึก: 121230, เขียน: 22 Aug 2007 @ 11:27 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 19:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1รศ.รังสรรค์  เนียมสนิทรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
2รศ.อำนวย  คำตื้อผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
3อ.เสรี  แข็งแอหัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  คณะสัตวแพทยศาสตร์
4ผศ.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5นางนายิกา  เติดขุนทดหัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้สำนักวิทยบริการ
6นายชุมพร  พารานักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองกิจการนักศึกษา
7นางเอื้องฟ้า  วรรณสิทธ์หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ
8นส.เดือนเพ็ญ  ชิวพิมายหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
9นส.ชุติมา  เมฆวันเจ้าหน้าที๋โครงการพระราชดำริฯ
10นส.เกศรา  จันทร์คงเจ้าหน้าที๋โครงการพระราชดำริฯ
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธรอาจารย์
2อ.สมลักษณ์  วงศ์ษมาโนดน์อาจารย์
3คุณบังอร  คงขำผู้แทนชุมชน
4คุณประสานศุกร์  นัยเนตรผู้แทนชุมชน
5คุณวิโรจน์  นาศรีผู้แทนชุมชน
6คุณอาทิตย์  แก้วสะอาดผู้แทนชุมชน
7คุณวิภา  เพิ่มผลนิรันดร์นักเชื่อม
8คุรเอมอร  สารเถื่อนแก้วนักเชื่อม
9คุณเพ็ญพร  ประไพพิณนักเชื่อม
10นส.เจนจิต  รังคะอุไรผู้ประสานงาน
          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1รศ.ประภัสสร  ปรีเอี่ยม 
2ผศ.ธีรชัย  บุญมาธรรม 
3ผศ.วิมลมาศ  ปฐมวณิชกุล 
4ผศ.อรุณ  โมนะตระกูล 
5ดร.ปณรัตน์  ผาดี 
6ดร.ประสพสุข  ฤทธิเดช 
7ดร.ศักดิ์พงศ์  หอมหวนผู้แทนชุมชน
8นายจันทร์  ศรีพวงมาลัยผู้แทนชุมชน
9นายอุทัย  มาโชติผู้แทนชุมชน
10อ.ปิยวุฒิ  พรมประดิษฐผู้แทนชุมชน
11นส.นงลักษณ์  ทุงจันทร์นักศึกษา  ป.โท
12นายปราโมทย์  แก้วลิ้นไม้นักศึกษา  ป.ตรี
13อ.นลินรัตน์  อภิชาติผู้ประสานงาน