กิจวัตร กิจกรรม เพื่อพัฒนานิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจวัตร กิจกรรม พัฒนานิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ เศรษฐกิจพอเพียง
กิจวัตร กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อใช้เป็นกิจวัตร กิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติให้เกิดนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ของนักเรียน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 2. เพื่อลดการทำงานที่ทับซ้อนของแต่ละโครงการ ลดจำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบลง          การจัดกิจวัตร กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของ โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) ใช้กลุ่มประชากร คือ ครู โรงเรียนวัดโตนด(บุญชื่นอุปถัมภ์) จำนวน 5 คน  นักเรียน โรงเรียนวัดโตนด(บุญชื่นอุปถัมภ์) จำนวน 61 คน                         เครื่องมืที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบบสอบถามครูในโรงเรียน มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                     ผลการวิจัยพบว่า  กิจวัตร กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสอดคล้องกับกิจกรรมตามโครงการที่โรงเรียนดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ใช้เป็นกิจวัตร กิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติในระดับมาก พัฒนานิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระดับมาก และ ลดการทำงานที่ซับซ้อนของแต่ละโครงการ ลดจำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดโตนด(บุญชื่นอุปถัมภ์)

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรม#กิจกรรม#จริยธรรม#ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง#กิจวัตร#พัฒนานิสัยใฝ่ดี#พัฒนานิสัยใฝ่รู้

หมายเลขบันทึก: 121225, เขียน: 22 Aug 2007 @ 11:24 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 16:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)