องค์ประกอบ / แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบ / แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
u องค์ประกอบ / แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ·        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า
30 ปี ·        พระองค์ท่านทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท ·        การดำเนินตามครรลองของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องคำนึงถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิต
·        หากเราน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตแล้ว ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ ·        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสไว้นั้น มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย เป็นปรัชญาที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา

·        กล่าวอีกนัยหนึ่ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดำเนินไปในทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยมีความสำนึกในคุณธรรมเป็นองค์กำกับควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ เพื่อให้เกิดความสมดุล พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อโลกการสื่อสารไร้พรมแดน เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศ เป็นไปอย่างราบรื่น มั่นคง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตามรอยพระบาทความเห็น (1)

OrganizE
IP: xxx.149.33.66
เขียนเมื่อ 

เป็นเนื้อหาที่ดีมากเลยคับ

เป็นเศรษฐกิจที่ควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน