พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก

คืนพื้นที่ให้เด็ก

  พื้นที่สร้างสรรค์...พื้นที่ที่มีแต่ความสุขของเด็กๆ คุณท่อม คุณหนิง ดูนี่สิค่ะทางบริษัท.....เขาส่ง Catalog พร้อมใบสั่งซื้อ อุปกรณ์การสร้างสนามเด็กเล่นมาให้ที่ศูนย์เด็กเล็กของเรา มีมุมชิงช้า ๑๒ , ๐๐๐ บาท มุมบ้านเด็กเล็กทรงไทย ๒๐ , ๐๐๐ บาท มุมกระบะทราย ๑๕ , ๐๐๐ บาท ฯลฯ รวมจำนวนเงินทั้งหมด ๒๕๐ , ๐๐๐ บาท ทราบไมที่นี่เราใช้งบประมาณเท่าไร เราใช่งบประมาณ ๙ , ๐๐๐ บาทค่ะ และเด็กๆที่นี่ก็ได้เล่นอย่างมีความสุขและใช่พื้นทุกมุมเลยค่ะ ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กกล่าว


 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน  ตำบลหนองม้า  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ที่โครงการแด่น้อง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้ลงไปทำงานด้วย มีเด็กก่อนวัยเรียนจำนวนกว่า ๘๐ คน เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่สร้างสรรค์หสำหรับเด็กที่ชาวชุมชนมาร่วมกันสร้างพื้นที่ เล่น ให้กับลูกหลานของเขา โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติและของเหลือใช้ในชุมชน มาทำเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความสนุกสนาน และปลอดภัยให้กับเด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พื้นที่สร้างสรรค์ หมายถึง
เป็นพื้นที่ที่สร้างประสบการณ์ สร้างโอกาส ในการพัฒนารอบด้านตามวัย และตอบสนองความต้องการของเด็ก เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว ชุมชน และหมายถึง สถานที่ หรือโอกาส ที่เด็ก ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการอย่างอิสระ และมีความสุข จนมีผลให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็ก 

ลักษณะของพื้นที่สร้างสรรค์ คือ
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก ด้านต่างๆ ปลอดภัย    โดยมีหลายมิติ คือ พื้นที่ทางกายภาพ   พื้นที่ทางความคิด ทางสังคม พื้นที่ทางสื่อ พัฒนาการตามวัย และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของเด็กกลุ่มต่างๆ และ เน้นการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว  ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สร้างสรรค์นั่นจะต้องสร้างประสบการณ์ สร้างโอกาส ตอบสนองความต้องการของเด็ก เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
 เพราะเด็กบางครั้ง ต้องการความท้าทายมีการผจญภัย มีความเสี่ยงที่มั่นใจว่าปลอดภัย เด็กจะต้องได้เคลื่อนไหวร่างกาย ต้องให้สมดลระหว่างความต้องการที่จะกระตุ้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีความตื่นเต้นเช่น มุมไต่ขอนต่างระดับ กับการฝึกทรงตัว มีมุมปีนป่าย มุมลอดถ้ำ และในส่วนที่ผ่อนคลาย เช่นมุมสงบที่รอบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีเสียงดนตรีจากโมบายแขวน

โดย นายเชษฐา  มั่นคง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) www.iamchild.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เด็กๆถืมตองไม่รอผู้ใหญ่กันที่สร้างสรรค์แต่เปิดพื้นที่เองและกำลังขยายพื้นที่ความดีครับ