QAnews

news
สวัสดีค่ะ ขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2549 แล้วนะค่ะในต้นปีนี้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับงานประกันคุณภาพการศึกษา คือ "ผู้บริหารใหม่"  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 027 / 2549 เรื่อง มอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน ซึ่งท่านอธิการบดีได้มอบอำนาจให้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบุคคล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ  ปัดไธสง) ดูแลด้านการประกันคุณภาพ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การควบคุมภายใน และการสร้างข้าราชการใสสะอาด ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2549 ฉะนั้นในปีนี้คงมีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย และเราจะรายงานให้ทราบต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้ คิด และเข้าใจความเห็น (0)