คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (๑)

 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นอีกวาระหนึ่งที่ ทีมงานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มอบความไว้วางใจให้ทีม HACC_KKU จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Fisrt Step HA โดยเริ่มด้วยกิจกรรม After Action Review ทบทวนกิจกรรมคุณภาพที่ได้รับความรู้ และดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง ตั้งแต่ "กิจกรรม ๕ ส/การประกันคุณภาพ/การจัดการความรู้"

 ครั้งนี้ อาจารย์จินตนา และ อาจารย์กฤษณา จากคณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรหลัก และ มี ผศ.ดร.พัชรี รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรช่วย และ ประสานงานครับ

JJ