การสอนงาน (COACHING)

การสอนงาน (COACHING)

การสอนงาน ( COACHING)

           คือการที่คนๆหนึ่ง ช่วยให้ใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน  การสอนงานไม่ได้หมายถึงสาระของการสอนหรือบอกถึงวิธีการทำงานเท่านั้น  แต่หมายรวมถึงการช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การให้กำลังใจ และให้โอกาสในการทำสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น    การสอนงานเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้รับการสอน ประสบความสำเร็จในการทำงานได้เร็วขึ้น  

ประโยชน์ของการสอนงาน

           การสอนงานมีประโยชน์มากมายทั้งต่อ ผู้ได้รับการสอน  ผู้สอน  และต่อองค์กรอาทิ  ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้รับการสอน ช่วยลดระยะเวลา  ลดค่าค่าใช้จ่าย  และกระตุ้นให้เกิดความพยายามเพื่อไปสู่เป้าหมาย

หลักสำคัญในการสอนงาน

          อย่างไรก็ตามหากนำการสอนงานไปใช้ หลักการพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่จะรับการสอนงานมีดังนี้              

1.อะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากผู้ที่เราจะสอนงาน              

2.เขาจะต้องทำอะไร              

3.อะไรที่เขาสามารถพัฒนาได้

ทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้สอนงานที่ดี

ทักษะของผู้สอนงาน โดยพื้นฐานแล้วก็คือทักษะของของการบริหาร และการสื่อสารนั่นเอง ทักษะต่างๆสามารถจัดเป็นประเด็นได้รวมห้าประการคือ               

-การฟัง               

-การถาม               

-การสรุปใจความ                 

-การเข้าใจผู้อื่น               

-การให้ข้อมูลย้อนกลับ

คุณลักษณะที่ผู้สอนงานควรมี               

-ได้รับการยอมรับนับถือจากเฟื่อนร่วมงาน               

-เป็นที่ยอมรับในเรื่องความรู้ความสามารถ                 

-มีความยินดี ที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่น               

-มีความอดทนและ มีความเข้าใจผู้อื่น               

-มีความตื่นตัวต่อการเรียนรู้               

-มีความสามารถแสดงให้ผู้อื่นสนใจ และเกิดความเชื่อมั่น  

การสอนงานกับการแก้ปัญหา                

การสอนงานที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องผนวกควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาด้วย ในการเรียนรู้และทำงานร่วมกันของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีลำดับขั้นตอนที่ควรเป็นดังนี้               

-แจกแจงปัญหาให้ชัดเจน               

-หาวิธีการที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา               

-ประเมินและเลือกวิธีการในการแก้ปัญหา               

-วางแผน กำหนดวิธีการแก้ปัญหา

ลักษณะของการสอนงาน

ลักษณะของการสอนงานที่พึงมี อย่างน้อยก็คือการกระทำตามคุณลักษณะ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการที่สามารถช่วยแก้ไข ช่วยพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานซึ่งควรประกอบด้วย                

- เต็มใจและมีปฏิสัมพันธ์ นั่นคือการให้  และรับ  มีการถาม การแบ่งปันข้อมูล และความคิด และทุกๆคนมีส่วนร่วม ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้สอนควบคุมการสนทนาแต่ผู้เดียว               

-เป็นรูปธรรม ถ้อยคำที่ใช้ในการสอนงาน ใช้คำที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมไม่คลุมเครือ การพูดคุยสนทนาในระหว่างการสอนงานมุ่งที่ อะไรบ้างที่สามารถแก้ไขได้  อะไรที่สามารถเรียนได้ หรืออะไรที่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้            

- ความเป็นเหตุเป็นผล ถ้อยคำที่ใช้สุภาพ ตรงไปตรงมา ผู้สอนรักษาการสนทนาให้อยู่ในวัตถุประสงค์พยามแสวงหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่ จะกำหนดวิธีการแก้ปัญหา            

-ให้เกียรติและยอมรับกัน ในฐานะผู้สอนพึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สื่อให้เห็นถึงการดูหมิ่น หรือถากถางเสียดสี ตัดสินประเมินเขา ให้ใช้พฤติกรรมที่มีผลทำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมและทำให้เขามีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่

รูปแบบของการสอนงาน

           รูปแบบการสอนงานสามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ไม่มีรูปแบบตายตัว  แต่ผู้รับการสอนงานทุกคนจะมีลักษณะเฉเพาะของแต่ละคน  ดังนั้นผู้สอนงานต้องใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้รับการสอนในแต่ละประเภท และ อย่าให้เป็นแบบชี้นำ (directive)    อย่าลืมว่าการสอนงานที่ประสบความสำเร็จนั้น  คือการช่วยให้ผู้อื่นพัฒนาตัวเอง  เพื่อให้เขาปรับปรุงความสามารถในการทำงานงาน             

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

คำสำคัญ (Tags)#การสอนงาน (coaching)

หมายเลขบันทึก: 119521, เขียน: 14 Aug 2007 @ 14:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)