การปรับโครงสร้าง

ปรับคน ปรับงาน

         อีกไม่นาน องค์กรก็จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เนื่องจากมีการวิเคราะห์องค์กรไปแล้ว หมาด ๆ เข้าใจว่า การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้น่าจะเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่จะนำมาพัฒนาระบบอีกอย่าง

          พูดง่าย ๆ ก็คือ การพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่ผ่านมาเป็นการปรับเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของระบบตามตัวแปรต่าง ๆ ในกรอบแนวคิดของ Mcknisey's 7S

          นอกจากการปรับเปลี่ยนที่ว่าแล้ว ยังได้นำเครื่องมือการบริหารแนวใหม่มาประยุกต์ใช้อีกมากมายเลย  เช่น

  • Strategic Vision Management ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารเองจะได้นำไปทบทวนสถานการณ์ ที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่โดยเฉพาะ "งานมาก คนและเงินน้อน" (ตัวนี้อยู่ใน พรก.บริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 มาตร 33)
  • Result-based Management ตัวนี้ต้องกำหนด KPI และเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจต่าง ๆ
  • Activity-based Costing  เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำของบประมาณที่เราจะต้องคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานแต่ละงาน
  • Business Process Reengineering เป็นการรื้อกระบวนงานขั้นตอนเดิม ๆ เพื่อออกแบบระบบงานใหม่ที่สามารถลดระยะเวลาและต้นทุน แต่เพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในส่วนหนึ่ง
  • Cycle-time Management เป็นการกำหนดระยะเวลาที่งานจะแล้วเสร็จเพื่อผู้บริหารตรวจสอบได้  ตรงนี้จะเห็นได้ว่าได้มีการบริหารเวลา ตรงนี้จะเห็นได้ว่า มีการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของตนเองมากขึ้นด้วย
  • Total Quality Management ตัวนี้แหละค่ะที่เป็นตัวจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่หน่วยงาน  องค์กรหรือสถาบันหลาย ๆ แห่งพยายามจัดให้มีการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานทุก ๆด้าน   ซึ่งจะสามารถสะท้อนให้เห็นว่า เราจะต้องทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานของเราให้สอดคล้องกับนโยบายได้อย่างไร
  • Information Technology Management  เป็นเครื่องมือที่หลายคนปฏิสิธไม่ได้นะคะว่าสำคัญ เพราะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ระบบงานเองและประชาชน เราใช้ประโยชน์จาก Technology กันมากมาย สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ขอข้อมูล ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กร สถาบันต้อพิจารณาดำเนินการให้ทันสมัยและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกทราบดอยผ่านระบบเครือข่ายนี่แหละค่ะ

   วันนี้ช่วยเข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะคะ 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#ผลสัมฤทธิ์#ปรับโครงสร้าง#การจัดการเชิงกลยุทธ์#เครื่องมือพัฒนาระบบงาน

หมายเลขบันทึก: 119486, เขียน: 14 Aug 2007 @ 12:01 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 13:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)