ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก (Electronic Document Control System)
       จัดทำเพื่อเสริมงานสรรบรรณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงสร้างใหม่   ให้สามารถติดตามสถานะล่าสุดของเรื่องได้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายงาน และจัดเก็บสำเนาคู่ฉบับของเรื่องด้วยการ SCAN หรือ แนบไฟล์ เพื่อประหยัดการใช้กระดาษและรวดเร็วในการสอบถาม

คุณสมบัติของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์       
         1. รับ - ส่งเรื่องตามเส้นทางเดินเร่ืองของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
         2. ส่งภาพเอกสารหรือแฟ้มดิจิตอลไปพร้อมข้อความสารบรรณ
         3. บันทึกคำสั่งการของผู้บริหารในแต่ละเรื่อง
         4. บันทึกการปฏิบัติงานระดับสำนัก  กลุ่้มงาน  กลุ่มงาน/ฝ่าย
         5. แสดงเส้นทางเดินของเรื่องทุกจุดที่มีการรับ-ส่งเรื่อง
         6. แสดงความสัมพันธ์ของเรื่องรับ-เรื่องส่ง กรณีที่เป็นการตอบกลับเจ้าของเรื่อง
         7. แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานในลำดับต่าง ๆ และเรื่องกำลังดำเนินการของหน่วยงาน
         8. แยกเมนูการปฏิบัติงานตามระเับผู้ใช้