นางเอ็มไพร ศรีพรม

ทศพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประวัติ

เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า

1.  ข้าพเจ้าชื่อ นางเอ็มไพร นามสกุล  ศรีพรม       เกิดวัน  พุธ   ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  25 11      โรคประจำตัว  ไม่มี

2.  ปัจจจุบันข้าพเจ้าอาศัยที่   257 หมู่ 7  บ้านโคก             

 ตำบล บ้านโคก   กิ่งอำเภอ  โคกโพธิ์ไชย   จังหวัด  ขอนแก่น      โทรศัพท์บ้าน  043 - 216212   มือถือ  087 8616312      

 อีเมล์  [email protected]       ภูมิลำเนาเดิม  257 หมู่ 7  บ้านโคก      ตำบล บ้านโคก   กิ่งอำเภอ  โคกโพธิ์ไชย  

จังหวัด  ขอนแก่น

3.  บิดาข้าพเจ้า   นายสมหมาย   พุทธวงค์    อาชีพ  ทำนา    

มารดาชื่อ     นางคำผอง  พุทธวงค์        อาชีพ  ทำนา

4.  ข้าพเจ้ามีพี่น้องรวมทั้งตัวข้าพเจ้า รวม  3  คน 

ข้าพเจ้าเป็นคนที่ 2

5.  สถานภาพทางครอบครัว  สมรส   คู่สมรส

ชื่อ  นายสุนทรลัย  ศรีพรม         อาชีพ ทำนา   

มีบุตรจำนวน  1  คน  หญิง 1  คน

6.   เมื่อมีปัญหาในชีวิตข้าพเจ้าปรึกษา สามี

7.  ข้าพเจ้า ม.ปลาย   จาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย       

สาย วิทย์-คณิต   เมื่อ พ.ศ. 2529 

8.  ข้าพเจ้าคิดว่าสติปัญญาของข้าพเจ้าอยู่ในระดับ ปานกลาง

9.   ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าป็นคนขยัน  ปานกลาง

10. ข้าพเจ้าคิดว่าสุขภาพโดยทั่วไปของข้าพเจ้า  ดี    

11. ข้าพเจ้ามีความสนใจศึกษาค้นคว้าหรือมีความเชี่ยวชาญใน เรื่องหรือ   วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองลงไปคือเรื่องหรือวิชา         ภูมิปัญญา  ท้องถิ่น

12. ข้าพเจ้าเคยทำงานมาแล้ว ดังนี้ 

ทำงานโรงงานทอผ้า ปี พ.ศ. 2531 2533

ค้าขาย ปี พ.ศ. 2534 2547 

 ทำการเกษตร ปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน

13. ปัจจุบันข้าพเจ้าอาชีพ  ทำนา

14.กิจกรรมทางสังคมที่ข้าพเจ้าเคยร่วมหรือร่วมอยู่ รวมทั้งการเป็นสมาชิก           สมาคมมีดังนี้   สมาชิกชมรมแอโรบิกแดนซ์

  15. ลักษณะงานที่ข้าพเจ้าชอบมากกว่าคือ  งานปฏิบัติการ 

ทำงานเป็นกลุ่ม   งานโครงการระยะสั้นที่มีระยะเวลาสิ้นสุด

16. ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆมักมองข้าพเจ้าเป็นคนประเภท เข้มแข็ง คิดลึกซึ้ง       เข้ากับคนง่าย  ไม่ชอบเสี่ยง

17. บุคคลในชุมชนหรือสังคมที่ข้าพเจ้ายึดถือเป็นแบบอย่างคือ  มีหลายคน         เพราะข้าพเจ้าเลือกข้อดีของแต่ละคนมารวมไว้ที่ตัวข้าพเจ้า

18. ความใฝ่ฝันในชีวิตของข้าพเจ้า คีอ  อยากเป็นนักพัฒนา

19. ข้าพเจ้าคิดว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้าบรรลุ    ความสำเร็จ  คือ  ตั้งใจเรียนให้จบ  ฝึกงานกับชุมชน  อาสาพัฒนา

20. ข้าพเจ้าตัดสินใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา           ท้องถิ่น  เพราะ  สถานที่เรียนอยู่ใกล้  ต้องการเพิ่มความรู้  เสริมความมั่นใจ ก้าวทันโลก        

  เอกสารนี้เริ่มเขียนเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2550 แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 11ส.ค. 2550

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โคกนคร ศูนย์การเรียนรู้ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

คำสำคัญ (Tags)#อ่านได้

หมายเลขบันทึก: 119016, เขียน: 12 Aug 2007 @ 10:18 (), แก้ไข: 26 Apr 2012 @ 22:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)