ประวัติห้องสมุดทันตะ ฯ มข.

ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ เดิมใช้ชื่อว่า ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มก่อตั้งพร้อมกับ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยเริ่มจากห้องสมุดเล็ก ๆ อยู่ในอาคารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ทำการชั่วคราวของคณะทันตแพทยศาสตร์

       ต่อมาเมื่ออาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2528 ห้องสมุดจึง
ได้ย้ายมาให้บริการที่ชั้นใต้ดินของอาคารทันตแพทยศาสตร์ ในช่วงระยะนี้ห้องสมุดประสบปัญหามากทั้งในด้านการบำรุงรักษาและ
การบริการ จำนวนบุคลากรที่ประจำในห้องสมุดมีเพียง 1 คน ลักษณะการเรียนการสอนที่ไม่เอื้ออำนวยให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการใน
เวลาราชการ ทั้งยังไม่สามารถเปิดบริการนอกเวลาราชการได้ เนื่องจากเป็นบริเวณที่ห่างไกลจากการตรวจตรา และสภาพห้องใต้ดิน
ซึ่งน้ำท่วมขัง อากาศอับชื่น ทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของห้องสมุด ห้องสมุดจึงได้ย้ายขึ้นมาอาศัยห้องปฏิบัติการโภชนาการของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งอยู่ชั้นที่สองของอาคารเดียวกันกระนั้นปัญหาของห้องสมุดก็มิได้หมดไปเนื่องจากสถานที่ซึ่งออกแบบ
สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือ เครื่องใช้ เช่น โต๊ะปฏิบัติการ ระบบส่งแก๊ส น้ำ ไฟ กระจายอยู่ทั่วไป เป็นอุปสรรคต่อการ
ควบคุม ดูแล และขยายตัวของห้องสมุดอย่างยิ่ง

        พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวคิดในการบริหารห้องสมุดในระบบศูนย์รวม โดยมีสำนักวิทยบริการเป็นศูนย์กลางมีการ
โอนอัตรากำลัง และการจัดสรรงบประมาณของห้องสมุดทั้งหมดไปรวมที่สำนักวิทยบริการและมีโครงการที่จะรวมสถานที่ทำการ
ห้องสมุด ซึ่งยังกระจายให้บริการอยู่ตามคณะต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้เหลือเพียง 3 แห่งแห่งละกลุ่มสาขาวิชาในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7

       ถึงอย่างไรก็ตามคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ในขณะนั้น คือ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์สมนึก พูนทรัพย์ก็มิได้ทอดทิ้ง
ได้จัดสรรเนื้อที่ 300 ตารางเมตรทางปีกตะวันตก ชั้น 5 ของอาคารมหิตลานุสรณ์ ให้เป็นที่ทำการแห่งใหม่ พร้อมทั้งอนุมัติเงินของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนหนึ่ง จัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้บริการในห้องสมุดด้วย

     ห้องสมุดเริ่มให้บริการ ณ ที่ทำการใหม่อาคารมหิตลานุสรณ์ เมื่อ 18 กรกฎาคม 2533 เป็นต้นมา ในชื่อ “ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์” เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์สมนึก พูนทรัพย์ คณบดีคนที่ 2 ผู้ซึ่งเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2532ขณะอยู่ในอายุ
ราชการในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันแตพทยศาสตร์ ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนสร้างสรรค์ความเจริญแก
่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุก ๆ ด้าน

     ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ มีหน้าที่ในการจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความสะดวก รวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดทันตะ มข.

คำสำคัญ (Tags)#ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์#ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 118834, เขียน: 11 Aug 2007 @ 11:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับสู่ สังคม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ ประวัติห้องสมุด น่าสนใจค่ะ ทดรองแก้ไขการจัดข้อความนะคะ หากสงสัยสอบถามได้โดยตรงค่ะ ยินดีร่วมด้วยช่วยกัน ค่ะ