จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสุขภาพ (ต่อ)

สาวดอย
กำหนดแนวทางพัฒนาสุขภาพ

นายจีระพัชร  ทานุเมาะ  พยาบาลวิชาชีพ  สถานีอนามัยแม่จัน  กล่าวถึง สภาวะสุขภาพบ้านมะโอ หมู่ 12 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง ได้กล่าวว่า สถานีอนามัยแม่จันลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งสถานีอนามัย ห่างจากที่ว่าการอำเภออุ้มผางประมาณ 40 กม. และห่างจากตัวเมืองจังหวัดตากประมาณ 283 กม. โดยทางลาดยาง การคมนาคมในพื้นที่สามารถเดินทางได้สะดวกตลอดปีเพียง 2 หมู่บ้านคือบ้านกล้อทอกับ บ้านนุเซะโปล้  ส่วนอีก 5 กลุ่มบ้านในช่วงฤดูฝนค่อนข้างลำบากต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4ล้อ หรือการเดินเท้าเข้าไปลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับที่ราบปกคลุมด้วยป่าโปร่ง ป่าทึบและป่าสน มีแม่น้ำแม่จันไหลผ่าน

นางสาวพิกุล  นทีฤทธิกุลรงค์   MP บ้านมะโอโค๊ะ และเป็นตัวแทนผู้ใหญ่บ้านมะโอโค๊ะ กล่าวว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงดี ส่วนเด็กในหมู่บ้านจะเป็นโรคหนอนพยาธิเยอะมากและเป็นโรคไข้มาลาเรีย

การหาแนวทางพัฒนาสุขภาพ

                แบ่งกลุ่มออกเป็น 2  กลุ่ม โดยใช้วิธีการนับ 1,2 ใครที่นับ 1 ให้อยู่กลุ่ม 1 ใครที่นับ 2 ให้อยู่กลุ่ม 2 และกำหนดให้ช่วยกันเขียนปัญหาของหมู่บ้านมีอะไรบ้าง  ดังนี้

ผลสรุปจากการนำเสนอ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน  ดังนี้

1.  ด้านสาธารณสุข

                -  ด้านสุขภาพของเด็ก เด็กมีเหา,เป็นหูน้ำหนวก,หวัด,มาลาเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนและฤดูหนาว

                -  ชุด MP ไม่พอตรวจ

          แนวทางการแก้ไขปัญหา  ทางโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอจะพิจารณา

                -  หมอตำแยขาดความรู้ด้านการคลอด

                แนวทางการแก้ไขปัญหา   บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาล และสาธารณสุขมีหน้าที่ให้ความรู้เช่นกัน จึงได้มีการอบรมในครั้งต่อไปให้

                -  การฝากครรภ์ของแม่ที่มาฝากครรภ์ต้องมีสมุดสีชมพู แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญของการฝากครรภ์

          แนวทางการแก้ไขปัญหา   ทางโรงพยาบาลและสาธารณสุขจะทำความเข้าใจกบประชาชนในเรื่องของการฝากท้องของแม่ เพื่อความปลอดภัยและได้รับการดูแลที่ถูกวิธี ไม่ใช้การได้รับสมุดเพื่อกรอบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเท่านั้น

2.  ด้านการศึกษา

                -  อาหารกลางวันไม่ค่อยเพียงพอส่วนประกอบของอาหารส่วนใหญ่มีผักมากและขาดโปรตีน

          แนวทางการแก้ไขปัญหา   ทางโรงเรียนและอบต. แม่จัน จะดูแลด้านโภชนาการมากขึ้น

                -  สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

          แนวทางการแก้ไขปัญหา   ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน จะดูแลด้านนี้         

-  เครื่องชังน้ำหนักเด็กชำรุด

                แนวทางการแก้ไขปัญหา   ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน จะช่วยเหลือในด้านนี้เนื่องจากอบต. มีบทบาทในการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก

                -  โรงเพาะเห็ดเนื่องจากแดดแรงทำให้เห็ดไม่ออกหรือออกน้อยทำให้ได้ผลิตน้อย จึงทำให้ชาวบ้านไม่เพาะเห็ดต่อ

          แนวทางการแก้ไขปัญหา   ชาวบ้านจะร่วมกันหารือร่วมกัน ระหว่างอบต.แม่จัน ถึงสภาพอากาศที่ร้อนและหาข้อสรุป

                - ชาวบ้านอ่านส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออก

                แนวทางการแก้ไขปัญหา   ทาง กศน. ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ในช่วงกลางคืนสำหรับชาวบ้าน และช่วงกลางวันสำหรับนักเรียน เด็ก

3. ด้านเศรษฐกิจ

          -  การส่งเสริมอาชีพ ผลิตผ้าย้อมส่งสำนักพระราชวัง แต่พอส่งไปแล้วไม่มีการทำบัญชีหรือจดบันทึกไว้

          แนวทางการแก้ไขปัญหา   สมาชิกในหมู่บ้านร่วมระหว่าง อบต.แม่จัน ในเรื่องของการบันทึกรายรับและรายจ่ายของการส่งผ้ายอม

                -  เอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินที่อยู่ไม่มี

          แนวทางการแก้ไขปัญหา   รอต่อไปก่อน

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                -  การเดินทางถนนไม่ดี ไม่สามารถสร้างแบบถาวรได้เนื่องจากเป็นเขตอนุรักษ์

          แนวทางการแก้ไขปัญหา  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันรับพิจารณาในที่ประชุมต่อไป

          -  สะพานไม่สามารถสร้างให้ถาวรได้เนื่องจากเป็นเขตอนุรักษ์

          แนวทางการแก้ไขปัญหา  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันรับพิจารณาในที่ประชุมต่อไป

                -  หอกระจายเสียงไม่มี

                แนวทางการแก้ไขปัญหา  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันรับพิจารณาในที่ประชุมต่อไป

5. ด้านการเกษตร

                -  พัฒนาที่ดินทำกิน ปลูกผัก ผลไม้เพื่อดำรงชีวิตให้มีรายได้

          แนวทางการแก้ไขปัญหา  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันรับพิจารณาในที่ประชุมต่อไป

-          พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นเขตอนุรักษ์ทำอะไรไม่ได้มาก

แนวทางการแก้ไขปัญหา  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันรับพิจารณาในที่ประชุมต่อไป

                จากนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันในสิ่งที่สามารถช่วยเหลือได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันยินดีให้การสนับสนุน ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ เป็นผู้กล่าวปิด ได้กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมของโรงเรียนอย่างเต็มที่ เตรียมอุปกรณ์โสตพร้อมทั้งอำนวยความสะดวก และอยากให้นักเรียน ทั้งช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 มีส่วนร่วม ทางโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดประชุมครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาสุขภาพในโครงการราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

คำสำคัญ (Tags)#ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 118694, เขียน: 10 Aug 2007 @ 16:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)