เว็บนี้เป็นเรื่องราวของการศึกษาแบบเรียนรวม ว่าด้วยเรื่องของเด็กที่มีความบกพร่อง