สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2550

                                                ภาระงานปีงบประมาณ 2550

                                                โดยนางสาวปนัดดา  เจิมศรี 

                                                 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่เป็นงานประจำในช่วงระยะเวลาของการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน   :  โปรดเรียงลำดับตามความสำคัญถึงภารกิจที่พนักงานรับผิดชอบในช่วงการประเมิน

หน้าที่หลัก

1.      สอนทบทวนและสอนภาคปฏิบัติการในรายวิชาดังนี้

1.1  การตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อจุลชีพทางห้องปฏิบัติการ   ได้รับมอบหมายในการเตรียมปฏิบัติการต่าง ๆ  โดยจะเน้นไปทางเชื้อทั้งแบคทีเรีย  เชื้อราและไวรัส  ก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งอาหารเลี้ยงเชื้อ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำปฏิบัติการเฉพาะทาง

1.2  รายวิชาเคมีคลินิก1   ช่วยในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์

1.3   รายวิชาการตรวจวิเคราะห์ยาและสารพิษ  ช่วยในการเตรียมน้ำยาทดสอบและวัสดุอุปกรณ์

1.4   รายวิชาโลหิตวิทยา  1  ได้รับหมอบหมายให้เตรียมตัวอย่างทดลอง  น้ำยา  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะทาง

1.5  รายวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค  

1.6  รายวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 

1.7  รายวิชาการตรวจวิเคราะห์และคลินิกสัมพันธ์    

1.8  รายวิชาสัมมนา 

1.9  รายวิชาโครงงานวิชาชีพ  แก่นิสิตตามวัน  เวลา  และวิธีการที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมาย

2.  เป็นผู้ช่วยวิจัยแก่อาจารย์ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา 

3.  จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์  และอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติการแก่นิสิตตามวัน  เวลา  และวิธีการที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมาย  ตามรายวิชา

4.  บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์  เพื่อเตรียมการสอนแก่อาจารย์  และจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัยหลังการใช้  และส่งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุด  ตามแนวปฏิบัติของคณะ   ทั้งห้องปฏิบัติการชั้น  1  และห้องปฏิบัติการชั้น 3

5.  ประสานงานเบิก จ่าย  วัสดุทุกประเภท  จัดทำบัญชีทะเบียนคุมวัสดุของภาควิชาเทคนิคการแพทย์  โดยประสานกับอาจารย์และงานพัสดุของคณะ

6.  ควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์  ประสานการบริการยืม คืน  ครุภัณฑ์ตามแนวปฏิบัติของคณะและส่งซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุด  ตามแนวปฏิบัติของคณะ

7.  เดินเรื่องการจ่ายค่าสอนแก่อาจารย์พิเศษ  โดยประสานงานกับนักวิชาการศึกษาของคณะ ในบางครั้งหากนักวิชาการศึกษามอบหมายให้

8.  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ในโครงการที่เกี่ยวกับสาขาวิชา  ร่วมกับ  Mobile  Unit  ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของคณะ 

9.  ดูแลอาคารและสถานที่ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาทั้งห้องปฏิบัติการชั้น 1 และชั้น 3  ให้มีความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน  ตามแนวปฏิบัติของคณะ  และช่วยงานในภาควิชาในการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้ตรงตามมาตรฐานของสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

10.  ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในโครงการต่าง ๆ  ตามที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย

  หน้าที่รอง

1.  เป็นกรรมการ ในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชาเทคนิคการแพทย์และคณะ

2.  ช่วยดำเนินงานกิจกรรม  5  ส.

3.  ช่วยดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

4.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  • ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมหลักฐานอ้างอิง  จัดทำหลักฐานอ้างอิงและจัดทำรูปเล่ม  SAR ของภาควิชาเทคนิคการแพทย์  
  • เป็นผู้ช่วยเลขานุการในการจดบันทึกการประชุม  และทำการสรุปวาระการประชุม

    2.  ผลสำเร็จของงานหรือความก้าวหน้าของงานตามข้อ 1 ในช่วงระยะเวลาของการประเมิน   โปรดระบุผลสำเร็จของงานที่สำคัญหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตามที่ระบุในข้อ 1  ในช่วงการประเมิน

1. สามารถสอนทบทวนและสอนภาคปฏิบัติการแก่นิสิต ตามวัน เวลา และวิธีการถูกต้องเป็นไปตามที่อาจารย์มอบหมาย

2. สามารถจัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติการแก่นิสิต ตามวัน เวลา และวิธีการถูกต้องเป็นไปตามที่อาจารย์มอบหมาย

3. อาจารย์สามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้ทันทีที่เริ่มสอนและมีการจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัยหลังจากการใช้ และส่งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุดตามแนวปฏิบัติของคณะ      

4. สามารถให้ข้อมูลด้านครุภัณฑ์เพื่อให้บริการการสอนแก่อาจารย์ ประสานงานบริการยืม-คืน ครุภัณฑ์   ตามแนวปฏิบัติของคณะ และส่งซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุด ตามแนวปฏิบัติของคณะ

5. เอกสารการจ่ายค่าสอนพิเศษแก่อาจารย์พิเศษ ถึงมือผู้รับอย่างถูกต้องครบถ้วน

6. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในโครงการ Mobile unit ของมหาวิทยาลัย

7.  ดูแลอาคารสถานที่ในห้องปฏิบัติการของภาควิชา   

3.  นอกเหนือจากงานประจำที่ระบุไว้ในข้อ 1  โปรดกรอกภาระงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ตามข้อต่อไปนี้        

3.1  งานบริการแก่หน่วยงานอื่น เช่น รับเชิญเป็นพิธีกร วิทยากรหรืออื่น ๆ (ระบุชื่อหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย )

  ·      ไม่มี          

 3.2  คณะกรรมการ/คณะทำงาน

ชื่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตำแหน่ง วาระตั้งแต่ จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1.คณะกรรมการประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์   กรรมการด้านห้องปฏิบัติการและผู้ช่วยเลขานุการ 1  มิ.ย.2550 2
2.คณะกรรมการศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ 1 มิ.ย.2550 2
3.คณะกรรมการดำเนินการบริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน กรรมการ 17 ต.ค.49 30 ก.ย.50 1
4. คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกีฬาแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์  ครั้งที่  2 กรรมการ 29  ธ.ค.2549 จนสิ้นสุดโครงการ 1
5.คณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นิสิต  ครั้งที่  10 กรรมการ 22    ม.ค.2550 จนสิ้นสุดโครงการ 1
6.คณะกรรมการตรวจการประเมินโครงการพัฒนา  5  ส.  อย่างยั่งยืน กรรมการ 31  ม.ค.2550 2
7.คณะกรรมการดำเนินงานโครงการการส่ง เสริมสุขภาพผู้สูงวัยประจำปี กรรมการ 15  ม.ค.2550 จนสิ้นสุดโครงการ 1
8.คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา  2549 กรรมการ 1  ก.พ.2550 จนสิ้นสุดโครงการ 1
9.คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเทคนิคการแพทย์ครบ  50  ปี กรรมการ 27  พ.ค.2550 จนสิ้นสุดโครงการ 1
10.คณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน กรรมการ 29  มิ.ย.2550 1

      3.3  งานอื่น ๆ  และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  เช่นกรรมการคุมสอบ การไปร่วมงานกับคณะวิจัย เป็นต้น

·       เป็นผู้รับผิดชอบโครงงานวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของนิสิตต่องานห้องปฏิบัติการภาควิชา       เทคนิคการแพทย์  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

·        เป็นกรรมการคุมสอบ Admittion  ของมหาวิทยาลัย

·       ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการของสภาเทคนิคการแพทย์  ที่จังหวัดเชียงใหม่ ·       ได้ไปศึกษาดูงานเรื่องระบบความปลอดภัย  การจัดเก็บสารเคมีและขยะอันตรายของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลราชวิถีเกี่ยวกับการรองรับมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 

·       เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย  โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานการประกันคุณภาพ  โครงการการพัฒนา  5 ส.  อย่างยั่งยืน

·       เข้าร่วมกิจกรรม  KM  ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากทางภาควิชามีกิจกรรมด้านห้องปฏิบัติการปลอดภัย จึงได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องความปลอดภัย,ชนิดและปริมาณของเสียอันตรายที่เกี่ยวเนื่องในงานของภาควิชาเทคนิคการแพทย์

·       จัดทำโปสเตอร์เผยแพร่งานวิจัยในงาน  The  2nd  International  Conference  of  Forensic  Science  and  Medical  Science    มหาวิทยาลัยนเรศวร       เรื่อง  ‘’ Prevalence of Sarcocystis spp. infection in  muscles of cattle  in  3 beef shops, located near Naresuan University, Phitsanulok province. ‘’  

3.4  ผลงานดีเด่นและรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ (ระบุชื่อรางวัล/ผลงาน/แหล่งที่มอบ)

·       รางวัลการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในโครงการ Mobile unit ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ออกหน่วยครบปี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Lab-MT

คำสำคัญ (Tags)#ภาระงานปีงบประมาณ 2550

หมายเลขบันทึก: 117328, เขียน: 06 Aug 2007 @ 14:09 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)