อย่างที่ทราบกันแล้วว่า การจัดการองค์ความรู้ เน้นการสร้างและกระจายความรู้ในองค์กร ระหว่างความรู้ที่อยู่กับตัวคน (Tacit knowledge) และความรู้ที่อยู่ในรูปแบบของสื่อเอกสารต่างๆ (Explicit knowledge) โดยส่วนใหญ่แล้ว ความรู้ต่างๆ จะอยู่ที่ตัวคน ซึ่งเราไม่สามารถที่จะสั่งให้คนที่มีความรู้นั้นถ่ายโอนไปยังผู้อื่นได้ทั้งหมด ดังนั้น องค์กรจะต้องมีกระบวนการ และสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าเราจะสามารถสั่งให้เขาทำการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบอก สอน หรือถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสื่อต่างๆ ก็ตาม ความรู้ที่ได้นั้นอาจมีเพียง 20-30% ของสิ่งที่เขารู้หรือเข้าใจก็ได้ ดังนั้นการถ่ายโอนความรู้จึงต้องเกิดจากความสมัครใจและเต็มใจของผู้รู้เป็นหลัก

ซึ่งปัญหาที่มักจะพบในองค์กรใหญ่ๆ ก็คือ "การสื่อสาร" และ "การทำงานร่วมกัน" เนื่องจากมีคนในองค์กรเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการสร้างทีมโดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงานให้มาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และได้มีโอกาสในการปฏิบัติงานร่วมกัน