นวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์

ตกปรับปรุงกระบวนการคิดวิเคราะห์จากสมศ
การอ่านมีคุณค่า พัฒนาการเรียนรู้ นำสู่กระบวนการคิด วิเคราะห์ ที่มาของนวัตกรรม 1.ทำอย่างไรนักเรียนจะสามารถอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นและได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมจากการอ่าน2.ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะเห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน3.ทำอย่างไรนักเรียนจะมีนิลักษณะนิสัยที่แสวงหาความรู้4.จากการประเมิน สมศ.รอบแรก นักเรียนต้องปรับปรุงมาตรฐานที่4 เรื่องการคิด วิเคราะห์ ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์   จากสภาพปัญหาของโรงเรียน ที่มาของปัญหาและความต้องการ คือ         โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2548   ปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 ต้องปรับปรุงเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์   ดังนั้นในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบที่สอง ทางโรงเรียนจึงต้องหาวิธีการ กิจกรรมและนวัตกรรมที่จะพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักเรียน   จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  สามารถเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้เกิดกับนักเรียนได้   การคิดค้นวิธีแก้ปัญหา         ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนหลายๆกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้การอ่านเพื่อแสวงหาความรู้    ส่งเสริมคุณธรรมในด้านต่างๆ    ส่งเสริมการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์  เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนการจัดที่น่าสนใจ สนุก และ เป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน พร้อมทั้งมีการเสริมแรง โดยการยกย่อง ยอมรับ หรือมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีความกระตือรือร้น และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ดี  ทำให้นักเรียนให้ความร่วมมือ และตั้งใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ   วิธีดำเนินการ         1. ศึกษาทฤษฎีหลักการที่เกี่ยวข้อง        1.1 หลักสูตรการประถมศึกษา พ.ศ.2542  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545      1.2 ศึกษาจากหนังสือ        1.3 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน        2. ประมวลความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์   ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมมีจำนวน 8 กิจกรรม         กิจกรรมที่1 หนังสือคือ เพื่อนรัก        กิจกรรมที่2 ข่าวเด่น วันนี้        กิจกรรมที่3 สารานุกรมไทย ให้ความรู้        กิจกรรมที่4 หาคำผิดในชีวิตประจำวัน        กิจกรรมที่5 ข้อคิดสะกิดใจ ในนิทานเรื่องโปรด        กิจกรรมที่6 อ่านเพลงไพเราะแล้วเจาะลึก        กิจกรรมที่7 การอ่านเป็นสะพานสู่ความคิด   ประโยชน์/คุณค่าของนวัตกรรมและการพัฒนาต่อยอด         เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อเพิ่มคุณค่าพัฒนาการอ่าน ประสานการเรียนรู้ สู่กระบวนการที่ทำให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์   แนวคิดในการพัฒนาต่อยอด         กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาสู่กระบวนการคิด วิเคราะห์  สามารถนำมาบูรณาการกับทุกสาระการเรียนรู้ เช่น ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะดนตรี  ตลอดจนบูรณาการกับโครงการต่างๆ ของ โรงเรียน เช่น โครงการห้องสมุด   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม         การที่เราจะสอนให้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จในการอ่านนั้น ไม่ใช่การบังคับให้เขาอ่านหนังสือทุกๆวัน การถูกบังคับขู่เข็ญ ที่ปราศจากความสมัครใจ ย่อมทำให้การอ่านล้มเหลว ในทางตรงกันข้าม  การนำกิจกรรมที่ทำให้น่าสนใจ  สนุก  ให้อิสระนักเรียนได้เลือก  จะทำให้นักเรียนรู้สึกสบายใจ  เต็มใจ ไม่รู้สึกเหมือนการถูกบังคับ  ซึ่งจะได้รับความร่วมมือและความกระตือรือร้นจากนักเรียนในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านได้เป็นอย่างดี                                                                                                                        นางสาวเนาวะรัตน์  ถาวร                                                                                                             ผู้จัดทำ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูชายขอบ

คำสำคัญ (Tags)#คิดวิเคราะห์#คิดสังเคราะห์#คิดซิคิด#คิดหรือยัง#คิดคิดคิด

หมายเลขบันทึก: 117074, เขียน: 05 Aug 2007 @ 12:44 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 11:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เพียงพร
IP: xxx.19.65.12
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ  ที่ท่านเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้รับความรู้จากท่าน  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เล็ก
IP: xxx.99.253.8
เขียนเมื่อ 
เขียนได้ดีมากค่ะ
ครูเที่ยงธรรม
IP: xxx.174.16.110
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ เป็นบทความที่ดีครับ

อมร
IP: xxx.174.16.110
เขียนเมื่อ 

ครูชายขอบ ชื่อแปลกดีนะคะ (หัวเราะ)เขียนได้ดีมากค่ะ