พัฒนาการทางภาษา

พัฒนาการทางภาษา
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547 : 152-153) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาว่า ภาษาเป็นการใช้ศัพท์และไวยากรณ์เพื่อการสื่อความหมายในรูปแบบการพูด การเขียนหรือภาษาสัญลักษณ์ การใช้ภาษาของเด็กปฐมวัยเป็นการใช้ภาษาด้วยวาจา สัญลักษณ์มากกว่าการพูดและเขียน เด็กมีภาษาและวิธีการของเด็ก รูปแบบที่เด็กแสดงออกมากที่สุดคือ ศิลปะ การเคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี การพูดและตามด้วยการเขียน การสอนภาษาเด็กต้องเริ่มจากสิ่งที่เด็กสามารถสื่อได้มากที่สุดก่อน เด็กจึงจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาได้ตามลำดับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน somjitkonpuga

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 11662, เขียน: 09 Jan 2006 @ 10:43 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 16:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

ณัฐฐา
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 

จากบทความเด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาที่สามารถพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆ โดยเริ่มจากรูปแบบที่ง่ายก่อน  จึงเป็นการดีที่จะเริ่มพัฒนาภาษาของเด็กจากสิ่งที่เด็กสามารถสื่อได้มากก่อน 

sureerat
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 

จากบทความนี้เด็กจะมีการพัฒนาทางภาษาที่ดีนั้นจะต้องมีการฝึกฝนและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเด็กก็จะสามารถเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและได้พัฒนาทักษะทางภาษาด้วย

samaihna
IP: xxx.11.10.141
เขียนเมื่อ 
จากบทความข้างต้นพัฒนาการทางภาษาของเด็กสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องจากการได้รับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาอย่างเหมาะสม
tuangporn
IP: xxx.11.96.253
เขียนเมื่อ 
จากบทความเห็นได้ว่าการเริ่มต้นพัฒนาการต่างๆควรเริ่มจากง่ายไปยากเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาขั้นต่อไป
รติรัตน์
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 
จากบทความนี้จะเห็นว่าพัฒนาการทางภาษาของเด็กนั้นพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องจากการที่เด็กได้รับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากง่ายไปยาก่อนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กก่อน
นรีรัตน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
จากบทความทำให้เห็นถึงธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็ก
วรวรรณ
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกรู้จักใช้ภาที่ถูกต้อง
จุรีรัตน์
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
เด็กจะเรียนรู้ภาษาจากผู้ใหญ่
วรรณา
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
เด็กเล็กๆจะใช้ภาษากายพ่อแม่ควรดูแลการแสดงออกของลูก
เพ็ญพร
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
การใช้ภาษาของเด็กปฐมวัยเป็นการใช้ภาษาด้วยวาจา สัญลักษณ์มากกว่าการพูดและเขียน  ดังนั้นควรได้บการพัฒนาที่ถูกต้อง  เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานทางภาษาที่ดีต่อไป
พนิดา 001
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

การใช้ภาษากับเด็กเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย เพราะเด็กจะจดจำทุกคำพูด และจะเกิดการเลียนแบบ

wanarat
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 

จากการที่ได้อ่านบทความนี้แล้วก็ทำให้เห็นว่าเป็นบทความนี้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียนในเรื่องของการจัดประสบการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ว่าควรเน้นการเรียนโดยการให้เด็กเรียนผ่านการเล่น หรือกิจกรรมที่สนุกสนานมากกว่าการเรียนที่เน้นวิชาการมากเกินไป การใช้ศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหวก็ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ดีเลยที่เดียว

ปาริชาติ
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กส่วนมากจะสื่อออกมาภาษาทางภาษากายและสัญลักษณ์มากกว่าจะสื่อออกมาเป็นภาษาเขียน
freedom_alone
IP: xxx.173.75.17
เขียนเมื่อ 

อยากได้ความหมาย/ความสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด-6 ขวบ

ขอบคุณค่ะ

เพียงฤทัย
IP: xxx.183.232.123
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ สมองมีผลต่อการพัฒนาทางภาษาอย่างไร