AAR_UKM 1/49

ท้ายที่สุดของการ "เสวนา เครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๔ หรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙"

ภาพ ppt การทำ AAR นำเสนอโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช จาก "สคส"

JJ