นิเทศรูปแบบ Coaching

            เคยเห็นแต่โคชฟุตบอล ว่าเป็นผู้ฝึกทีมนักเตะให้เอาชนะคู่แข่งขันให้ได้แต่ถ้าศึกษานิเทศก์ เป็นโคชล่ะ จะทำอย่างไร  เราชาวพิจิตรได้รับความอนุเคราะห์โคชตัวจริงมาจาก สพฐ. ๒ ท่านมาช่วยให้พวกเราชาวศน. ได้รับความรู้เพิ่ม และได้ฝึกวิธีการเป็นโคชให้  ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรแทนพวกเรา ศน.พิจิตร  เขต ๑ ....

          ก็พึ่งรู้เทคนิคการนิเทศแบบ  Coaching  วันนี้นี่เองว่า   การจะนิเทศแบบCoaching เขาก็ต้องมีเทคนิค หลายๆอย่างเช่น  เทคนิคการฟัง  การตั้งคำถาม  การสร้างบรรยากาศ และอื่นๆ  ครั้งนี้ จะขอนำเสนอ  เทคนิคการฟัง

 ๑.โคชจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี  การฟังไม่เหมือนกับการได้ยิน การฟังเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งของโคช  กระบวนการฟังนั้น รวมถึงการรับรู้ต่ออารมณ์ ความรู้สึก ภาษาท่าทาง สีหน้าต่างๆที่แสดงออกมา  การฟังหมายความรวมถึงทั้งเสียงที่พูด และไม่ได้พูดเปล่งออกมา

เทคนิคการฟังของ โคช

๑.    ใส่ใจฟังและการฟังอย่างเข้าใจ๒.  ยอมรับความเงียบ๓.   ยอมรับสภาพของการระบายอารมณ์๔.   อย่ารีบร้อนสรุปความ๕.  ฟังด้วยภาษาท่าทาง๖.    กล่าวสรุปและทวนคำ๗.  เน้นคุณภาพของคำถาม๘.   ไม่กล่าวแทรกหรือตัดบทในรายละเอียดการขยายความข้อ ๑ -๘ ไว้พบกันโอกาสหน้านะคะ ส่วนการเล่าถึงการปฏิบัติจริงๆคงต้องอีกนานเพราะมันต้องใช้เวลาในการปฏิบัติพอสมควรกว่าจะเห็นผลก็เลยนำเสนอด้านวิธีการและเทคนิคไปก่อน......พบกันใหม่นะคะ