เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์


การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ KM
เวทีคุณภาพ 2550  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่  27  กรกฎาคม 2550  ณ ห้องประชุมทองจันทร์  หงศ์ลดารมภ์  อาคารเรียนรวมฯ  คณะแพทยศาสตร์วัตถุประสงค์  เป็นการประยุกต์การจัดการความรู้   เพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ถ่ายทอดประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ป็นเลิศด้วยการเล่าเรื่อง   การให้ข้อเสนอแนะ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุม  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาวิธีการปฏิบัติ  ลดเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปีการศึกษา 2548  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกคณะแพทยศาสตร์ให้เสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  3  กิจกรรม   คือ1.      การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้
2.      ผลงานวิจัยจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร3.      การบริหารหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระบาดวิทยา)ผศ. นพ.ถวัลย์  เบญจวัง   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร  เป็นผู้นำเสนอเรื่อง  การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้ต่อที่ประชุม   รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่   http://medinfo.psu.ac.th/KM/            รศ.ดร.สมยศ  ทุ่งหว้า  และ ดร.กลางเดือน  โพชนา  Commentator  ได้กล่าวสรุปว่า   ส่วนสำคัญของการจัดการความรู้   คือ  -          คณบดี  ที่สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาคุณภาพ  -          มีคณะกรรมการดำเนินงานที่ชัดเจน-          มีการทำ KM ในทุกระดับของคณะ  (ภาควิชา/  หน่วยงาน)

KM  Process  เป็น  วิถี  (mean) ก่อให้เกิดคุณภาพ   เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร  บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  และการประเมินผลงาน

จุดเด่นของคณะแพทยศาสตร์  คือ  -          การ integrate ระบบใหม่ (KM)  สู่ระบบงานเป็นเนื้อเดียวกัน  -          มีการประเมินในทุกระดับ  ตั้งแต่  ต้นทาง  คือ  จำนวนชั่วโมงในการพัฒนาบุคลากร  กลางทาง  คือ  ประเมิน competency ของบุคลากร  และ ปลายทาง  คือ ประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากร-          มีการประเมินผลการดำเนินงาน KM ประจำปี เพื่อวางแผนการจัดการความรู้ในอนาคต
หมายเลขบันทึก: 115030เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2007 13:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 19:39 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี