การลาศึกษาต่อ

jazza
ศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ได้รับแจ้งจากโรงเรียน ขอหารือเรื่องมีครูประสงค์ลาศึกษาต่อภาคปกติระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี แต่บุคคลดังกล่าวมิได้ขออนุญาตไปสมัครสอบตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 และคู่มือการปฏิบัติงานการศึกษาต่อฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของ สพฐ. พ.ศ.2547 ได้มอบอำนาจในการอนุญาตไปศึกษาต่อให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 หมวด 1 การศึกษาต่อภาคปกติ ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ.2540 และประกาศ สพฐ.เรื่องให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สพฐ.ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2547 ครูที่จะลาศึกษาต่อภาคปกติจะต้องขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกให้ดำเนินการขออนุญาตต่อผู้มีอำนาจอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะไปสมัครสอบคัดเลือกได้ แต่สำหรับครูท่านนี้มิได้ดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบฯ ปรากฎว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ทางโรงเรียนต้นสังกัดได้ขอหารือมายัง สพท.ลบ.1 ว่าในทางปฏิบัติจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวไปศึกษาต่อได้หรือไม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ จึงเสนอว่า ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 หมวด 5 ข้อ 32 กำหนดว่า ที่นอกเหนือจากการลากศึกษาที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะราย และสำนักงานได้เสนอเรื่องให้ สพฐ.พิจารณา ซึ่ง สพฐ.ให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 1602/2547 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547 ได้มอบอำนาจให้ผ้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผ้มีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการในสถานศึกษาไปสมัครสอบคัดเลือก ลาศึกษาภายในประเทศและการลงนามรับสัญญาการขยายระยะเวลาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีไม่มีผู้ค้ำประกัน รวมทั้งการคำนวณเงินเรียกชดใช้ทุนและเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา บุคคลดังกล่าวจึงได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อได้ตามความตั้งใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลาศึกษาต่อ

คำสำคัญ (Tags)#ฝึกอบรม#บริหารงานบุคคล

หมายเลขบันทึก: 114999, เขียน: 27 Jul 2007 @ 10:40 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

จิตรลดา
IP: xxx.49.233.143
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ขอความกระจ่างเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ที่ลาศึกษาต่อภาคปกติ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติค่ะ

ดิฉันเป็นข้าราชการครูสายผู้สอนได้ทำการลาศึกษาต่อภาคปกติ(ประเภท ข) ในระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยหลักสูตรและการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553ได้ทำตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนและสพป.ให้ลาศึกษาต่อได้ จึงต้องการทราบว่าจะมีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งละ ครึ่งขั้นตามที่มีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ของสำนักงาน กคศ. หรือไม่ และหากมีควรปฏิบัติอย่างไรคะ (ดิฉันมีผลการเรียน3.66 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมีข้อเสนอเป็นโครงการพัฒนาผู้เรียนให้กับทางโรงเรียนแนบการรายงานผลการเรียน)

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ค่ะ จิตรลดา ทองอันตัง