เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ได้รับแจ้งจากโรงเรียน ขอหารือเรื่องมีครูประสงค์ลาศึกษาต่อภาคปกติระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี แต่บุคคลดังกล่าวมิได้ขออนุญาตไปสมัครสอบตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 และคู่มือการปฏิบัติงานการศึกษาต่อฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของ สพฐ. พ.ศ.2547 ได้มอบอำนาจในการอนุญาตไปศึกษาต่อให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 หมวด 1 การศึกษาต่อภาคปกติ ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ.2540 และประกาศ สพฐ.เรื่องให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สพฐ.ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2547 ครูที่จะลาศึกษาต่อภาคปกติจะต้องขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกให้ดำเนินการขออนุญาตต่อผู้มีอำนาจอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะไปสมัครสอบคัดเลือกได้ แต่สำหรับครูท่านนี้มิได้ดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบฯ ปรากฎว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ทางโรงเรียนต้นสังกัดได้ขอหารือมายัง สพท.ลบ.1 ว่าในทางปฏิบัติจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวไปศึกษาต่อได้หรือไม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ จึงเสนอว่า ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 หมวด 5 ข้อ 32 กำหนดว่า ที่นอกเหนือจากการลากศึกษาที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นการเฉพาะราย และสำนักงานได้เสนอเรื่องให้ สพฐ.พิจารณา ซึ่ง สพฐ.ให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 1602/2547 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547 ได้มอบอำนาจให้ผ้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผ้มีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการในสถานศึกษาไปสมัครสอบคัดเลือก ลาศึกษาภายในประเทศและการลงนามรับสัญญาการขยายระยะเวลาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีไม่มีผู้ค้ำประกัน รวมทั้งการคำนวณเงินเรียกชดใช้ทุนและเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา บุคคลดังกล่าวจึงได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อได้ตามความตั้งใจ