เคล็ดลับเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก ดูผนังห้อง มุมหนังสือ สภาพแวดล้อม

เคล็ดลับเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก ดูผนังห้อง มุมหนังสือ สภาพแวดล้อม

เคล็ดลับเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก ดูผนังห้อง มุมหนังสือ สภาพแวดล้อม

                          โดย ผู้จัดการออนไลน์

16 ตุลาคม 2546 13:16 น.

 

              ภาควิชาปฐมวัย มศว.แนะวิธีเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก เลือกโรงเรียนเตรียมความพร้อม กับโรงเรียนใกล้บ้าน แต่ก่อนตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้สังเกตผนังห้องเรียน มุมหนังสือ แอบดูกระบวนการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมภายในและรอบโรงเรียน เพราะลูกต้องอยู่กับครูผู้สอนวันละหลายชั่วโมง
       
       โรงเรียนอนุบาลในประเทศไทยในปัจจุบันมีให้คุณพ่อคุณแม่เลือกมากมายหลายแบบ แต่การเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูกน้อยของคุณถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ลูกมีความสุขกับการเรียนและเสริมสร้างพัฒนาการของลูกรักให้เหมาะสมกับช่วงวัย
       
       สถาบันครอบครัวรักลูก สถาบันวิชาการเพื่อคืนความเข้มแข็งสู่ครอบครัวไทย ในเครือบริษัท แปลน พับลิชชิ่ง จำกัด ร่วมกับ นิตยสาร Kids & School จัดกิจกรรมเพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกในวัยอนุบาล ในหัวข้อ “เลือกโรงเรียนอนุบาลแบบไหนถูกใจลูก” วิทยากรโดย ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
       
       ดร.สุจินดา กล่าวว่า อนุบาลศึกษา คือสถานที่ที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกคน ให้เป็นไปตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน เพราะฉะนั้นการเข้าเรียนอนุบาลจึงไม่ใช่การเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นไปเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แต่จะต้องใช้ความเข้าใจในตัวเด็กที่เป็นอยู่ ต้องเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีทุนเดิมอย่างไร แล้วจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้ใช้ทุนเดิมที่มีอยู่ เพื่อจะได้ก้าวเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและพร้อมที่จะเป็นคนดี รวมทั้งสามารถดึงความสามารถออกมาใช้ได้ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน
       
       เมื่อเด็กๆ ต้องไปโรงเรียนเป็นครั้งแรก พ่อแม่จะต้องเข้าใจว่าลูกจะมีความกังวลกับสถานที่ที่แปลกไปจากที่บ้าน รวมทั้งเพื่อนๆ ที่ยังไม่คุ้นเคย ทำให้เด็กร้องไห้งอแง อยากจะกลับบ้าน อยากอยู่กับพ่อแม่ ดังนั้นเพื่อให้เด็กมีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม ครูที่โรงเรียนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็ก เมื่อเด็กเริ่มรู้สึกสนุก มีความสุขกับการมาโรงเรียน อาการร้องไห้งอแงก็จะหายไป สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเด็ก
       
       ส่วนการเรียนของเด็กในวัยอนุบาลนั้น จะเน้นการส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้าน โดยยึดหลักพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก ซึ่งพัฒนาการอันดับแรกคือการมุ่งให้เด็กช่วยเหลือตัวเองก่อน ให้เด็กอยู่รอดในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับถ่ายของเด็ก การแต่งตัว เป็นต้น พฤติกรรมบางอย่างของเด็กถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เด็กเติบโตมาจากครอบครัว คือบางครอบครัวจะสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองแต่บางครอบครัวไม่ได้สอนมา ดังนั้น ครูจำเป็นต้อสอนให้เด็กมีพัฒนาการใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ แล้วนำไปสู่พัฒนาการทางสติปัญญา
       
       ดร.สุจินดา กล่าวถึงหลักการเลือกโรงเรียนให้กับลูกว่า มี 2 ประการ คือ เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อม และอยู่ใกล้บ้าน อีกประการที่อยากจะแนะนำในการเลือกโรงเรียนคือ ทางโรงเรียนต้องให้เราไปดูการเรียนการสอนภายในได้ อาจจะยืนอยู่ไกลๆ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน เป็นการให้เราได้รู้ว่าโรงเรียนแห่งนี้สอนอย่างไรกับลูกเราบ้าง วัฒนธรรมของโรงเรียนเป็นอย่างไร หรือโรงเรียนนี้เหมาะกับลูกของเราหรือไม่ โรงเรียนที่ดีจะต้องมีการสอนให้เด็กรู้จักคุณธรรม จริยธรรมด้วย
       
       ปัจจุบันมีโรงเรียนหลายแห่งมีการจัดฉากระหว่างที่ให้ผู้ปกครองเข้าไปเยี่ยมชม ทั้งนี้ วิธีการสังเกตว่าจัดฉากหรือไม่ โดยดูจากผนังห้องที่โรงเรียนว่า งานที่ติดอยู่นั้นเป็นงานสร้างสรรค์ของเด็ก หรือเป็นงาน Coppy ให้เด็กทำตามสั่ง ถ้าเป็นงานสร้างสรรค์ที่มาจากตัวเด็กเอง นั่นแสดงว่าโรงเรียนนี้กำลังส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และมีการริเริ่มการทำงานด้วยตัวเองได้ นอกจากนั้นให้สังเกตว่ามีมุมหนังสือหรือไม่ มีการส่งเสริมให้เด็กเล่นตามพัฒนาการของเด็กหรือไม่ และสุดท้ายมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
       
       “การศึกษาจะต้องสร้างคนให้เป็นนักผลิต โดยการผลิตนั้นต้องมาจากความสนใจของตนเอง หรือมาจากการกระตุ้นเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่มาจากการบงการจากคนอื่น” เป็นการฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ได้มีการปฏิบัติออกมาเป็นรูปร่างตามจินตนาการของเด็ก ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาเด็กไปเป็นลำดับและครบทุกด้าน“การศึกษาไม่ใช่ของเบ็ดเสร็จ ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องผลิตสินค้าให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อส่งลูกค้า แต่การศึกษาจะต้องหล่อหลอมให้คนเราทำอะไรก็ตามด้วยความปราณีตที่สุด และสมอย่างที่ตั้งใจจะทำ” ดร.สุจินดา กล่าว
       
       อย่างไรก็ดี พ่อแม่จะต้องเตรียมลูกก่อนเข้าเรียนอนุบาล ก็คือ สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆ และขณะที่ลูกอยู่ที่โรงเรียน ก็จะต้องเข้าใจสภาพของเด็กในขณะนั้น และธรรมชาติของเด็กด้วย และที่สำคัญการปลูกฝังระหว่างบ้านและโรงเรียนจะต้องมีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น โรงเรียนจะฝึกให้เด็กใช้ระบบประชาธิปไตย แต่พอกลับถึงบ้านพ่อแม่กลับใช้ระบบเผด็จการ บังคับลูกให้ทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบ เป็นต้น
       
       “พ่อแม่ควรเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลูก และในระหว่างเรียนรู้สามารถใส่สิ่งต่างๆ ที่ดีให้กับลูกได้เรื่อยๆ ขณะเดียวกันควรทำให้ชีวิตประจำวันของลูกทั้งที่บ้านและโรงเรียนมีความสุข และสนุกกับกิจกรรมที่ทำร่วมกัน” ดร. สุจินดา กล่าว

 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน panida123456789ความเห็น (14)

พนิดา001
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

       จากบทความข้างต้นที่กล่าวมานี้การเลือกโรงเรียนให้กับลูกเป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อพัฒนาการทั้ง 4ด้านของลูกเพราะโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2ถ้าสิ่งแวดล้อมดี การจัดการเรียนการสอนเป็นธรรมชาติครูทุกคนมีความรักและเมตตาต่อเด็ก และทำให้เด็กมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ เหมือนมีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆเด็กก็จะสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขและในปัจจุบันก็มีโรงเรียนให้เลือกมากมายผู้ปกครองไม่ควรเลือกโรงเรียนที่เห็นว่ามีชื่อเสียงอย่างเดียว พ่อแม่ควรดูด้วยว่าถ้าส่งลูกเข้าเรียนแล้วเขาจะสามารถพัฒนาลูกเราได้มากน้อยไหนและลูกเราจะชอบโรงเรียนนี้ไหม

       ดังนั้นพ่อแม่ทำความเข้าใจเด็ก และเข้าใจธรรมชาติของเด็กเพื่อจะได้พัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

mattanut
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
  จากบทความทีทอ่านมาข้างต้น รู้สึกว่า พ่อแม่ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับโดรงเรียนที่จะนำลูกมาฝากไว้ว่าโรงเรียนนี้จะให้อะไรกับลูกบ้าง เช่น พ่อแม่ควรดูว่าครูสอนอย่างไรจัดกิจกรรมอย่างไรเหมาะสมกับเด็กหรือไม่ เน้นอะไรบ้าง สื่อดีหรือไม่ สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับเด็กหรือไม่ ถ้าปัจจัยเหล่านี้มีพร้อมมันก็จะส่งผลดีต่อลูกเรา
รติรัตน์
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 

การที่จะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่พ่อแม่เลือกไว้นั้นก็ควรที่จะศึกษาโรงเรียนนั้นก่อนว่ามุ่งให้เด็กได้รับพัฒนาการครบทั้ง4ด้านหรือเปล่า สื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การเรียนการสอน กิจกรรมนั้นทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้หรือไม่สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญกับเด็ก

วรวรรณ ศิริยุทธ์
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
การเลือกโรงเรียนให้ลูกเป็นสิ่งจำเป็นพ่อแม่ควรเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของห้องเรียนว่ามีสิ่งที่เป็นอันตรายกับลูกหรือไม่ ครูผู้สอนมีความรู้และจิตวิทยาเด็กมากแค่ไหน
ณัฐฐา
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
การเลืกโรงเรียนให้ลูกต้องมีการพิจารณาเป็นอย่างมากในเรื่องของความเหมาะสมและปลอดภัย ตามบทความข้างต้นที่ได้เสนอแนะวิธีการเลือกโรงเรียนให้กับลูก  พ่อแม่ควรไตร่ตรองให้ดี เพื่ออนาคตของตัวลูกเองที่จะได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีศักยภาพ
นรีรัตน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ในการเลือกโรงเรียนให้ลูกแรกเริ่มเราควรดูที่พื้นฐานของครอบครัวดูความเหมาะสมต่างๆก่อนตัดสินใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเด็กเองผู้ปกครองควรพาเด็กๆไปด้วยในการเลือกโรงเรียนและสังเกตอาการหรือถามความคิดเห็นตัวเด็กซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำเพราะเมื่อเด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วจะทำให้เด็กๆอยากที่จะไปโรงเรียนมากขึ้น
จุรีรัตน์
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 
จากบทความนี้เห็นว่าการเลือกโรงเรียนมีความสำคัญกับเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการต่างๆ พ่อแม่ควรศึกษารายละเอียดของโรงเรียนที่จะเลือกเพื่อความเหมาะสมของเด็กและความสะดวกของผู้ปกครอง
wichada
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 
โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของลูก  ความปลอดภัยและหลักการจัดการเรียนรู้ที่คลอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้านของลูก น่าจะเป็นสิ่งที่ผุ้ปกครองควรเลือกพิจารณาเป็นอันดับแรก
chulaporn
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

การเลือกโรงเรียนให้กับลูกมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะโรงเรียนเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของลูก

เพ็ญพร
IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 
ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า  มีผู้ให้ความสนใจในเรื่องการเลือกโรงเรียนให้กับเจ้าตัวน้อย  บทความนี้ก็เช่นกัน  ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกโรงเรียนอนุบาลที่จะต้องเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเป็นสำคัญและเป็นโรงเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีความรู้ความสามารถจริง จึงทำให้ในปัจจุบันมีโรงเรียนอนุบาลเกิดขึ้นมากมาย และแข่งขันกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง  และเกิดประโยชน์กับเด็กอย่างแท้จริงแล้วจากบทความนี้ก็ยังได้เทคนิคการเลือกโรงเรียนอนุบาลเพิ่มขึ้นด้วย
sureerat
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 
การเลือกโรงเรียนให้ลูกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพ่อแม่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาการทั้ง4ด้านสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียนและจะต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับการตัดสินใจที่จะส่งลูกน้อยเข้าศึกษา
wanarat
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 

การเลือกโรงเรียนให้กับลูกๆเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องให้ความสนใจและใส่ใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว นอกจากการเลือกโรงเรียนแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงอีกอย่างคือบรรยากาศภายในโรงเรียนก็เป็นสิ่งที่เด็กสนใจเหมือนกันถ้าหากว่าบรรยากาศน่าเรียนก็จะทำให้เด็ดชอบไปเรียน รักโรงเรียนและก็รักการเรียนอีกด้วยฉะนั้นใครที่กำลังมองหาโรงเรียนให้กับบุตรหลานบทความนี้ก็อาจใช้เป็นหลักในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานของท่านก็ได้นะค่ะ

สมัย
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 

การเลือกโรงเรียนให้กับลูกพ่อแม่มีบทบาทสำคัญในการที่จะเลือกโรงเรียนหาดีที่สุดให้กับลูก  บทความนี้จึงเนส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้พ่อแม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกโรงเรียนอนุบาลใหกับลูกได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ปาริชาติ
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
  ทำให้ทราบว่าพ่อแม่จะต้องเตรียมลูกก่อนเข้าเรียนอนุบาล ก็คือ สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆ และขณะที่ลูกอยู่ที่โรงเรียน ก็จะต้องเข้าใจสภาพของเด็กในขณะนั้น และธรรมชาติของเด็กด้วย และที่สำคัญการปลูกฝังระหว่างบ้านและโรงเรียนจะต้องมีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น โรงเรียนจะฝึกให้เด็กใช้ระบบประชาธิปไตย แต่พอกลับถึงบ้านพ่อแม่กลับใช้ระบบเผด็จการ บังคับลูกให้ทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบ