GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บทความการพัฒนาสมอง

การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

องค์ความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยจัดอยู่ในระยะวัยทองของชีวิต โดยเฉพาะ 3 ปีแรก เป็นจังหวะทองของการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นการวางรากฐานของการพัฒนาความเจริญเติบโตทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านสมอง เพราะสมองเติบโตและพัฒนาเร็วที่สุด ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูในช่วงระยะนี้มีผลต่อคุณภาพของคนตลอดชีวิต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ศึกษาองค์ความรู้จากต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการพัฒนาสมอง ที่สนับสนุนให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงวัยเริ่มแรกของชีวิต เช่น การพัฒนาสมอง ซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงวัยนี้ บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การพัฒนากระบวนการคิด แนวคิดนวตกรรมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (แนวการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์รวม แนวคิดมอนเตสซอรี่ แนวคิดไฮสโคป แนวคิดวอลดอร์ฟ แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย) ตลอดจนมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการพัฒนาสมอง จะช่วยให้ผู้ที่เกียวข้องกับเด็กปฐมวัย นับตั้งแต่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแล ผู้เลี้ยงดูเด็ก และบุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย มีแนวทาง หลัการที่ชัดเจนที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และร่วมมือกันพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาไปสู่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ที่มีความสมบูรณ์พร้อมเป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และประสบการณ์การเรียนรู้ ในช่วงเด็กปฐมวัย ยังเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในวัยต่อไป และการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 11427
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 20
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (20)

ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับบทความที่พ่อแม่ควรส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

 

เห็นด้วยที่พ่อและแม่จะส่งเสริมพัฒนาการของลูกทั้ง 4 ด้าน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกของท่านเอง
ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับบทความนี้ที่การพัฒนาเด็กตั้งแต่วัยแรกเริ่มของชีวิตเพราะเป็นวัยที่สมองของเด็กกำลังพัฒนา

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญดังนั้นพ่อแม่,ผู้ปกครอง,ครู รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้การดูแลและสนับสนุนในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดีเพื่อเด็กจะได้เติบโตอย่างสมบูรณ์

การสร้างพัฒนาการเด็กนั้นต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่าย ตั้งแต่ พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ผู้เลี้ยงดู ผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากช่วงนี้เด็กเป็นรากฐานการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเด็กให้ครบทุกด้าน
การส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กนั้นควรพัฒนาทั้งทางด้ารร่างกาย สติปัญญา อารมณ์-จิตใจ สังคม พ่อแม่ ครู ผู้เลี้ยงดูเด็ก และบุคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ควรให้ความสำคัญซึ่งจะมีผลต่อเด็กในภายภาคหน้า
จากบทความได้แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกเป็นอย่างยิ่ง  และยังมีอีกหลายฝ่ายที่มีความสำคัญในเรื่องนี้  ดังนั้นการร่วมมือกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้นไป
สมองนับเป็นส่วนสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยเพราะเด็กจะสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดีโดยการลงมือกระทำครูจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือกระทำ
เห็นด้วยกับบทความนี้เพราะสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบุคคลรอบตัวเด็กหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ดี  ย่อมทำให้พัฒนาการดีตามไปด้วยเช่นกัน

เด็กปฐมวัยนับเป็นวัยทอง ตามที่บทความกล่าวไว้เพราะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างรวดเร็วดังนัน้จึงจำเป็นอย่ารงยิ่งที่ผู้ปกครองและครูจะช่วยกันพัฒนาเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน

เห็นด้วยกับบทความเพราะว่าเด็กในวัย 3 ปีแรกเด็กมีพัฒนาการทางสมองเติบโตและรับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้ดี ครอบครัวควรให้ความสำคัญเอาใจใส่และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก

จากบทความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองครูผู้เลี้ยงดูเด็กมีส่วนช่วยที่จะพัฒนาเด็กเพราะเด็กมักจะเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างและจดจำสิ่งต่างๆรอบตัวฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสมเด็กจะได้เก่งดีและมีความสุขตลอดไป
จากบทความจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ดีที่สุดคือช่วง3ปีแรกของชีวิต  และผู้ที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยก็คือพ่อแม่  แต่ทั้งนี้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยก็ต้องร่วมมือกันทั้งพ่อแม่  ผู้ปกครอง  และคุณครูเพื่อพัฒนาการที่ดีต่อไป

พ่อแม่และบุคคลใกล้ชิดควรมีการพัฒนาเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน เด็กจะได้เติบโตเป็นเด็กที่ดี

พ่อแม่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาการของลูกดังนั้นสิ่งต่างๆรอบตัวรอบตัวเด็กส่งเสริมพัฒนาการทั้งสิ้น

  เห็นด้วยค่ะเพราะความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงวัยเริ่มแรกของชีวิต เช่น การพัฒนาสมอง ซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงวัยนี้ บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย*นา

 

 

เห็นด้วยนะคะเพราะพ่อแม่เป็นบุคคลที่สำคัญมากสำหรับลูกเพราะเด็กในช่วงวัยแรกเกิด-5ปีเด็กจะรับรู้ได้เร็วฉนั้นพ่อแม่ควรให้การส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของลูกอย่างเต็มที่

ลองเข้าไปเลือกของเล่นต่างๆๆๆได้ค่ะ http://playground-th.com

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัยในช่วง 3 ปี ที่ใครๆเรียกว่าวัยทอง นั่นคือสัมผัสความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ อาหารบำรุงสมอง การออกกำลังกาย อากาศดี  การพักผ่อนที่เพียงพอ ที่พ่อ แม่ ครู และคนที่ใกล้ชิดมอบให้ นี่คือโอกาสทองของเด็กยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด

ประเด็นสำคัญที่ทำลายสมองของเด็ก คืออาหารขยะทั้งหลายที่รัฐบาลไม่มีเวลามาดูแลมีการจำหน่าย คนที่ไม่รู้หรือรู้แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจจำใจต้องซื้อมาบริโภค