การประชุมวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

มอบโล่ห์ ผลการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ครั้งที่  2  /  2549     ประจำเดือน  พฤศจิกายน
   2548
วันที่   1  ธันวาคม  2548   เวลา  13.30 
.

ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น
เรื่องก่อนวาระ      มอบโล่ห์  ผลการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.       สำนักงานจังหวัดได้จัดทำ ส.ค.ส. จำหน่าย ฉบับละ 5 บาท หน่วยงานใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้
2.       ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬานันทนาการจังหวัดชุมพร  จัดแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต/ภาค/ประเทศ มีทั้งหมด 6 ประเภท  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้
3.       นายสรสินธุ์  เศวตวัชรี  ออกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับแรก ชื่อ “เมืองชุมพร”
4.       ให้ส่วนราชการประดับธงชาติและธงตราสัญญาลักษณ์ 60 ปี แห่งการครองราช  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 – 31 ธันวาคม  2549 
5.       นโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนโยบายของ รัฐมนตรี เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2548   เน้นการจัดทำแผนใช้นโยบายรัฐ+ปัญหาในพื้นที่เข้ามาเป็นหลัก
6.       งบ  Mega  Project  สามารถดำเนินการได้ตามปกติ  ให้กลุ่มงานคุ้มครองฯและฝ่ายบริหารฯดำเนินการให้ได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และลงนามในสัญญาหลังจากได้รับการจัดสรรเงิน

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  1 / 2549

                 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  1 / 2549

ระเบียบวาระที่  3   ติดตามผลการปฏิบัติงาน จากการประชุมครั้งที่  1 / 2549

 สสอ.เมือง         ขอติดตามหน้าที่ 4 การโอนเงินงบประมาณส่งเสริมป้องกันฯ สำหรับประชาชนกลุ่มอื่น งวด   
                           เดือนเมษายน    – กันยายน 2548 ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรร
กลุ่มงานประกัน    แจ้งโอนงบประมาณไปแล้ว   จัดสรรตามรายงาน รง.5 แต่ละกิจกรรม
นวก.สส. 9       การผ่าตัดตาต้อกระจก  เปลี่ยนจากวันที่ 20 ธันวาคม 2548 เป็นวันที่  24 ธันวาคม 2548
ประธาน           ถ้ามีผู้ป่วยตาต้อกระจกให้ส่งผู้ป่วยมาคัดกรองที่โรงพยาบาลชุมพรฯก่อน
        กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดส่งยาตำราหลวงจำนวน 6,000 ชุดให้ สส. ถ้าหน่วยงานใดต้องการขอได้ที่ สส. 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ     การใช้ระเบียบการใช้เงินทดรองราชการ  เมื่อเกิดอุทกภัย ให้ใช้เงิน 500,000 บาท    ของ
อำเภอแต่ละแห่งก่อน  ในส่วนของกระทรวงต่าง ๆ ที่มีวงเงินทดรองราชการ จะใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2546 ข้อ 21 (2)  ได้ต่อเมื่อในกรณีที่วงเงินทดรองราชการที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เพียงพอ
สสอ.หลังสวน    สสอ.หลังสวนได้รับจัดสรรงบฉุกเฉินให้  240,000  บาท   ตามระเบียบให้บ่อน้ำละ 30 บาท ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่ได้รับจัดสรร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ   ตามระเบียบค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ให้บ่อละ 30 บาท  น้ำดื่ม ,สำหรับประชาชนที่ขาดแคลน น้ำสะอาดสำหรับบริโภคครอบครัวละไม่เกิน 200  บาท บ่อร้าง,บ่อดาบาล แห่งละไม่เกิน 1,600 บาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมแห่งละ 20,000 บาท  การเบิกเงินจากสำนักงบประมาณจะต้องตรงตามระเบียบ
สสอ.เมือง   ต้องมีข้อมูลความเสียหายและความต้องการการใช้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย  นำเสนอนายอำเภอ เพื่อของบประมาณ
งานส่งเสริมฯ  ติดตามโครงการค้นหาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ให้แต่ละ คป.สอ. ค้นหาผู้ป่วยถ้ามีผู้ป่วยให้ส่ง สสจ.ด่วน
นวก.สส. 9    ได้ประสานรพ.ชุมพรฯ  และ กาชาดเรื่องการส่งแพทย์มาผ่าตัด สำหรับวันที่ผ่าตัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์    - ขอเพิ่มเติมโครงการ  Mega Project    รถจักรยานยนต์   ของสอ.ในเขตอำเภอละแมได้รับการจัดสรร
                                       - ติดตามมาตรการประหยัดพลังงาน     มีโรงพยาบาลและสสอ. บางแห่งยังไม่มีการบันทึกข้อมูลดังนี้     รพ.ปากน้ำหลังสวน,รพ.ละแม,รพ.พะโต๊ะ,รพ.ทุ่งตะโก,สสอ.ละแม
                                        - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี,แผนปฎิบัติราชการประจำปี ยังส่งไม่ครบให้รีบส่งด้วยเพราะมีงบ PP.Com รอจัดสรรตามแผน
                                          -  ขอให้ส่งงบลงทุน UC ปี 2549 และ งบ Mega project  ปี 2550-2553  
กลุ่มงานประกัน       งบ PP.com.   ในการจัดสรรให้ใช้ตามแผนปี 2549    
ระเบียบวาระที่  4    เรื่องของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    ( ไม่มี )
ระเบียบวาระที่  5    เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน         
 ผอ.รพ. หลังสวน      การประเมินหน่วยบริการขึ้นทะเบียน  แบ่งเป็น  3 ระดับ
-       ระดับปฐมภูมิ  ให้ QRT  เดิม เป็นผู้ประเมิน  แต่ถ้ามีข้อหนึ่งข้อใดได้คะแนน 0 จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิได้   จะประเมินให้เสร็จภายในเดือนมกราคม
-       หน่วยบริการประจำ   Cup  board   รพช. 11 แห่ง จะประเมินโดยใช้แบบฟอร์ม QINS01  มี 0 ไม่ได้  ให้หน่วยบริการศึกษาข้อมูลก่อน ว่าจะประเมินอย่างไร
-          รพ.ทั่วไป  ใช้ QINS04   สสจ.และ รพ.ชุมพรฯ ต้องศึกษาเกณฑ์การประเมินด้วย
ผอ.รพ.ชุมพรฯ   เรื่องทันตแพทย์ ถ้าไม่มีได้  ศูนย์
ผอ.รพ.หลังสวน  ภาพรวมอาจเป็นทันตาภิบาลก็ได้ 
ประธาน      โดยหลักต้องมีการประเมินก่อนร่วมโครงการ  ในส่วน PCU  ให้อำเภอช่วยดูแลด้วย
ระเบียบวาระที่  6    เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ                       
 สสอ. ทุ่งตะโก    1. จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพ อสม. โดย สป.สช.ให้เงิน 100,000 บาท  รวมกับเงินหลักประกันคุณภาพจังหวัด  59,000 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพ อสม. เป้าหมาย  อสม. อำเภอละ 100 คน โดยให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นเจ้าภาพ  ดำเนินการในเครือข่ายอำเภอ นั้น ๆ โดยมีค่าอาหาร 50 บาท พาหนะ 50 บาท วัสดุอบรม  25 บาท ต่อหัว  มีคณะวิทยากรจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ ท้องถิ่นและจนท.สาธารณสุขอำเภอ
                                2. การจดทะเบียนหนี้สินข้าราชการพลเรือนสามัญ  มีข้าราชการไปลงทะเบียน  20,000 คน ให้สำรวจหนี้สินข้าราชการพลเรือนเพื่อหาทางช่วยเหลือ ซึ่งสามารถดูทาง WWW.OCSC.go.th กพ.จะรวบรวมให้การช่วยเหลือ หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขอาจจะแจ้งภายหลัง                              
ระเบียบวาระที่  7    เรื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชุมพร  ( ไม่มาประชุม )
ระเบียบวาระที่  8    เรื่องของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่  11.4  ชุมพร   ( ไม่มี )
ระเบียบวาระที่  9    เรื่องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ

1.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
              1. 1  แจ้งแผนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  ประจำเดือน  ธันวาคม  2548
                         วันที่   7  ธันวาคม  2548    – บ้านศรีสมุทร(ศาลาหมู่บ้าน) ม.17 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
                         วันที่  21 ธันวาคม 2548  – บ้านแพรกแห้ง (ศาลาหมู่บ้าน) ม.7 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร                                                                      
1.2    Healthy  Thailand  (เอกสารแจก)
จังหวัดได้ดำเนินการนิเทศงาน โครงการพัฒนาเมืองไทยแข็งแรง ปีงบประมาณ 2548 ในวันที่ 6-23  กันยายน 2548  โดยมีบทสรุปสำหรับผู้บริหารตามเอกสาร  ขอเน้น ดังนี้ ระดับจังหวัด งาน/กลุ่มงานเจ้าของตัวชี้วัด  ตรวจสอบการรายงานใน Website  ระดับอำเภอ สสอ./รพช. ตรวจสอบรายงานระดับตำบลใน Website ด้วย  ตามรายละเอียดระยะเวลาการรายงาน
ผลสรุปหมู่บ้าน อำเภอ ที่ผ่านเกณฑ์นั้น มีรายละเอียดในเอกสาร   อำเภอที่หมู่บ้าน และตำบลผ่านเกณฑ์  ที่น้อยที่สุด  คือ อ.ท่าแซะ
ในปี 2549  ก.พ.ร. ได้นำตัวชี้วัดเมืองไทยแข็งแรงเน้นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ  โดยให้เลือกอำเภอละ 3 หมู่บ้าน  ให้ทุกอำเภอเตรียมคัดเลือกหมู่บ้านด้วย  สำหรับตัวชี้วัดใดบ้าง ก.พ.ร. อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก แล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สำหรับ งบ PP.com  ขอให้สรุปผลการดำเนินงานส่งจังหวัด ดังนี้
1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 2548  ให้สรุปส่งด้วย เนื่องจากจังหวัดต้องสรุปให้ สป.สช.
2. โครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปี 2549 ให้สรุปส่งทุก 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548
1.3  ก.พ.ร.      (มีเอกสาร)    ตามตารางสรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2548 ซึ่งประเมินผล 4 มิติ   มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 4.63  สำหรับปี 2549  ตัวชี้วัดในระดับจังหวัด  ที่สาธารณสุขต้องเกี่ยวข้อง
มิติที่ 1 ข้อ 9  จำนวนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้านแข็งแรง Healthy  Thailand , ข้อ 18  ร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอาหารสด ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่ผ่านมาตรฐานด้านสาธารณสุข
มิติที่ 2    มิติคุณภาพให้บริการ  ข้อ 21 ร้อยละ ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ในปี 2549  ได้เสนอให้ประเมินที่ สอ.ควนสามัคคี และ รพ.ท่าแซะ  ในกระบวนงานผู้ป่วยนอก
มิติที่ 3     มิติด้านประสิทธิภาพของการปฎิบัติราชการ  และมิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร  ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการทุกหน่วยงาน  
กลุ่มงานประกันฯ   1. เรื่องเพื่อทราบ
                1.1 การจัดสรรงบ UC เหมาจ่ายรายหัว  ปีงบประมาณ 2549  โดยหลักการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ของแต่ละเขตตรวจราชการ  ให้ สสจ.แต่ละจังหวัดปรับเกลี่ยได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการและการดำเนินงาน  UC ให้ดำเนินการตามแนวทางของปี 2548  โดยงบประมาณ UC ที่ได้รับจัดสรรเป็นงบสำหรับทดรองจ่าย ครั้งที่ 1 จ่ายงบ 31 ล้านเศษ ซึ่งกลุ่มงานประกันสุขภาพ  ได้ทำการจัดสรรงบประมาณตามแนวทางและวิธีการที่ได้ปฏิบัติเมื่อปีงบประมาณ   2548   ส่วนเงินเดือนค่าจ้างชั่วคราว นักเรียนทุนที่ปฎิบัติงานที่   สสอ./สอ.  เนื่องจาก   สธ.   มีหนังสือแจ้งเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเรื่องการปรับเงินเดือน 5% ซึ่งต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนก่อนจึงจะกันเงินเดือนของลูกจ้างแต่ละเครือข่ายได้  ส่วนการบริหารจัดการ งบUC  สำหรับผู้ป่วยใน  เนื่องจากมีปัญหาเรื่องข้อมูล DRG ที่จะใช้ทำการจัดสรรซ้ำ  ได้มีมติไว้ว่า จะต้องใช้ข้อมูล  DRG   ของปีงบประมาณ 2549 เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบสำหรับผู้ป่วยใน  แต่ขณะนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานกลางสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) วิเคราะห์ข้อมูลได้ถึงเดือนกันยายน 2548  และข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมามีปัญหาเรื่องความครบถ้วนของข้อมูลบริการผู้ป่วยใน ของสถานบริการบางแห่ง  มีผลทำให้การจัดสรรงบประมาณผู้ป่วยใน ทดรองจ่ายงวดที่ 1 ต้องเตรียมข้อมูล และเสนอรายละเอียดการจัดสรรใหม่
ที่ประชุม  รับทราบ  โดยมีมติให้ดำเนินการจัดสรรงบ UC  ตามแนวทางที่ปฏิบัติ ส่วนงบ UC  สำหรับผู้ป่วยในให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ  เสนอวิธีการจัดสรรงบประมาณโดยอาศัยข้อมูล  DRG  ที่มีอยู่ของปีงบประมาณ 2548 นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  ส่วนเรื่องเงินค่าจ้าง และการปรับเงินเดือน 5%  ของลูกจ้างให้ทำหนังสือหารือส่วนกลางเพื่อความชัดเจน  ในแนวทางปฏิบัติก่อน แล้วค่อยนำมาทบทวนการจัดสรรเงินเดือนของแต่ละเครือข่าย
                1.2 การติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในชุมชน  ปีงบประมาณ 2548  ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ดำเนินการเบิกจ่ายได้ประมาณ ร้อยละ 35 ขอให้ทุกเครือข่าย ควบคุม กำกับ ติดตาม และเร่งรัดเบิกจ่ายด้วย
       2. เรื่องพิจารณา  (ตามเอกสารหมายเลข 5)
2.1 แนวทางการบริหารระบบงบประมาณบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว จังหวัดชุมพร  ปีงบประมาณ 2548  ซึ่งจำนวนบัตรประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน 13,616 คน ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 29.6
มติที่ประชุม   มีมติให้หน่วยบริการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่นำเสนอ และให้ รพ.ชุมพรฯ ทำการศึกษารายละเอียด ค่าใช้จ่าย สำหรับบัตรประกันสุขภาพ  แรงงานต่างด้าวของ รพ.ต่าง ๆ ที่มารับบริการที่  รพ. ชุมพร หรือส่งต่อมารับบริการที่ รพ.ชุมพร  เพื่อจะได้บริหารงบกองทุนมาไว้สำหรับการตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้ รพ.ชุมพรต่อไป
ระเบียบวาระที่  10           เรื่องอื่น ๆ
หน.งานส่งเสริมฯ   โครงการเด็กไทยเฉลียวฉลาดประเทศชาติแข็งแรง,  โครงการโรงเรียนพ่อแม่ลูก   เชิญผู้รับผิดชอบงานประชุมที่ สสจ. จากเดิมวันที่  7  ธันวาคม 2548  เป็น วันที่  9 ธันวาคม 2548
งานควบคุมโรค    รณรงค์โปลิโอ    พื้นที่เป้าหมาย 6 พื้นที่  ในวันที่  14  ธันวาคม 2548 และ วันที่  18  ธันวาคม 2548    สำหรับไม่ใช้พื้นที่เป้าหมายให้เตรียมการรองรับด้วย
                -  สสจ. จะเบิกวัคซีนไว้ให้ในวันรณรงค์    สำหรับเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และ กลุ่มแรงงานต่างด้าวอายุต่ำกว่า  15  ปี 
-   ไข้หวัดนก  มีสิ่งสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคและ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประธาน        ปีนี้  ระบาดคาดการณ์ว่าอาจมี การระบาดของไข้หวัดใหญ่ ที่รุนแรงขึ้น ให้ทุกสถานบริการเตรียมการ จะเชิญตัวแทนมาร่วมดำเนินการ
งานสุขศึกษา    มีสื่อไข้หวัดนกจากระทรวงฯ แจกประชาชนทั่วไป และหอกระจายข่าว ให้ทุกแห่งรับไปด้วย
งานควบคุมโรค     วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีแล้วให้เบิกได้
กลุ่มงานคุ้มครองฯ   ขอสนับสนุน จนท.ในการจัดงานเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 19-27 ธันวาคม2548 ณ สนามกีฬา
ผอ.รพ.หลังสวน   วันที่  24  ธันวาคม 2548  งานวันกินกุ้ง หน้าเทศบาลเมืองชุมพร  ตั้งแต่เวลา  16.00 น.
ฝ่ายบริหารทั่วไป   เรื่องงบการเงินที่ยังไม่ส่งให้ส่งด้วย  ในภาพเครือข่าย 
กลุ่มงานประกันฯ    การประชุมสัญจรของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ ปีงบประมาณ 2549  จะขอประชุมสัญจรตาม รพ.ต่าง ๆ จะแจ้งแผนให้ทราบต่อไป
ประธาน    ขอให้มีการทบทวนบทบาทของกรรมการให้ชัดเจน
ผอ.รพ.สวี    เรื่องจัดนิทรรศการงานเทิดพระเกียรติ ไม่มีงบประมาณ
นวก. 9      แจ้งยอดเงินบริจาคโครงการฟันเทียมพระราชทาน  998,032  บาท
ฝ่ายบริหารทั่วไป   เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ขอไป 230 เหรียญ  ได้มา 80 เหรียญ  จะพิจารณาจัดสรรอย่างไร
ประธาน    - ให้ใช้เกณฑ์อาวุโส
-       ผลการสอบคัดเลือก นวก.สาธารณสุข 3-5 ผ่านไปแล้ว  เหลือ นวก.สาธารณสุข 8  อีก 1 ตำแหน่ง  ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2548 
ผอ.รพ.ละแม    ขอบคุณที่ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า  ได้เงินประมาณ สามแสนกว่าบาท
เลิกประชุมเวลา    15.30   น.
                                                                                เพ็ญศรี    เวชสุนทร              สรุปรายงานการประชุม
                                                                                สุนีย์          พัฒราช                 ตรวจรายงานการประชุม    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน LIVE & LEARN

คำสำคัญ (Tags)#สามัคคี#ฉับไว#โปร่งใส#ยุติธรรม#เรียนรู้ที่จะอยู่กับชีวิต

หมายเลขบันทึก: 11381, เขียน: 05 Jan 2006 @ 09:20 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 14:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สาสุข
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 
อยากให้ปรับปรุงตัวอักษร รูปในหน้างานนำเสนอให้น่าดูกว่านี้ นี่เป็นเรื่องที่เป็นทางการนะ แบบนี้ดูไม่ขลัง
TREEKINGS
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 
ต้องขอโทษด้วยครับ ผมก๊อปปี้มาจากจดหมายเวียนของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอบอกว่าจะทำให้ดีกว่านี้