ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นปีพศ. 2550

sornthong
ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นปีพศ. 2550 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2550

ประวัตินายสำราญ ศรเลี่ยมทอง อายุ 45 ปี ตำแหน่งครูชำนาญการ คศ. 2 โรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2528

หน้าที่การงาน

- เริ่มรับราชการเป็นครู ปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนคลองลานวิทยาตำบลคลองน้ำไหล อำเภอ คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

- ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นเวลา 17 ปี ปัจจุบันสอน 2 ระดับชั้น คือ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นครูที่ปรึกษา ชุมนุม นักประดิษฐ์น้อย

- หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน

- เป็นคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ ออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 ในการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติและพัฒนานักเรียนเตรียมความพร้อมก่อน เดินทางเข้าร่วมแข่งขัน ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- เป็นวิทยากร การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2548” สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพการสอนสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อย่างสนุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

- เป็นวิทยากรร่วมในการบรรยาย การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

- เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 รุ่น

- เป็นคณะอนุกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินครูดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

- เป็นคณะกรรมการประเมินผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

- เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ

ผลงานเกี่ยวกับการสอน

1. ความสามารถในการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยการสนับสนุนพัฒนาความคิดนักเรียนด้วยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน อุทิศเวลาส่วนตัวทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่สนใจทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเวลาเลิกเรียนและวันหยุดราชการ จนผลงานของนักเรียนประจักษ์ชัด ได้ส่งเข้าประกวดและแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติผลงานเหล่านี้ได้รับรางวัลตั้งแต่รางวัลที่ 1 จนถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

2. ความสามารถในการสร้างสื่อได้ผลิตสื่อการสอนดังนี้

- ชุดทดลองศึกษาเรื่องแรงเสียดทาน

- ชุดทดลองเรื่องสนามแม่เหล็ก

- วีซีดีประกอบการเรียน เรื่อง การเกิดหินงอกหินย้อย โดยใช้การ์ตูน

- การสอนชีววิทยาด้วยเสียงเพลง

เกียรติประวัติ

- รางวัลโล่เกียรติคุณ ชนะเลิศ การประกวดสื่อ นวัตกรรมเพื่อการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2542 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

- รางวัลเกียรติบัตร ครูแกนนำ กรมสามัญศึกษา ปี 2545 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

- รางวัลเกียรติบัตร ข้าราชการครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2545 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

- รางวัลเกียรติบัตร ครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น ประจำปี 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอ คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

- รางวัลโล่เกียรติคุณ ครูที่ปรึกษาการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548 ” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2

- รางวัลโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ครูเกียรติยศ” Teacher Awards ประจำปี 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2

- ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โล่รางวัลที่ 2 ระดับประเทศเรื่อง เครื่องหยอดปุ๋ยเพื่อสุขภาพ ปี พ.ศ. 2547 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โล่รางวัลที่ 2 ระดับประเทศเรื่อง เครื่องดักจับแมลงวัน ปี พ.ศ. 2548 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เรื่อง เครื่องหยอดเอนกประสงค์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยและได้ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเด็กและเยาวชนนานาชาติ (International Exhibition for Young Inventor / IEYI 2005 ) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ค. 2548 ได้รับโล่รางวัล Spacial Award for The Best Display Stand

- ที่ปรึกษาโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิศวกรรม โล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เรื่องเครื่องบรรเทาปวดเพื่อสุขภาพในงานมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) แห่งประเทศไทยครั้งที่ 5” จัดโดย NECTEC และ MTEC ปีพ.ศ. 2549 และได้ร่วมประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair ( INTEL ISEF 2006 ) ครั้งที่ 57 เมืองอินเดียนาโปลิส มลรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2549

- ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เรื่อง เครื่องไกวเปลอัตโนมัติประหยัดพลังงาน ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2549” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้เข้าร่วมประกวดในงาน International Students’ Invention Exhibition 2006 (ISIE 2006) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2549 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

- ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องไกวเปลอัตโนมัติได้รับเกียรติบัตรพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภท กลุ่มเยาวชน ปี พ.ศ. 2549

- ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องบรรเทาปวดเพื่อสุขภาพ ได้รับเกียรติบัตรพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทเยาวชน ปี พ.ศ. 2549

- นักเรียนที่อยู่ในโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คนรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องจากเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2549

- นักเรียนที่อยู่ในโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คนรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องจากเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550

- นักเรียนที่อยู่ในโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คนรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องจากเป็นเยาวชนดีเด่น จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550

- นักเรียนที่อยู่ในโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน4 คนรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติสำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 28 มีนาคม 2550 สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmสพท.กพ.2

คำสำคัญ (Tags)#ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2550#โรงเรียนคลองลานวิทยา#สำราญ ศรเลี่ยมทอง#ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น#ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ#รางวัลพระราชทานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

หมายเลขบันทึก: 113806, เขียน: 23 Jul 2007 @ 15:26 (), แก้ไข: 10 Dec 2015 @ 06:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ลูกศิษย์
IP: xxx.47.0.179
เขียนเมื่อ 
     ขอแสดงความชื่นชมกับอาจารย์ สำราญ ศรเลี่ยมทองที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปีพ.ศ. 2550
นัทธวิทย์
IP: xxx.7.147.160
เขียนเมื่อ 

สนใสเรื่องเครื่องหยอดปุ๋ย

มีรูป รายละเอียด ราคาจำหน่ายมั๊ยครับ

ส่งให้ด้วยครับ

IP: xxx.174.28.106
เขียนเมื่อ 

การสอนชีววิทยาด้วยเสียงเพลง มีตัวอย่างเผยแพร่ไหมคะ เพื่อเป็นแนวทางการสอนวิทยาศาสตร์ ขอบคุณมากคะ