ประวัติครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2550

ประวัติ  นายสำราญ   ศรเลี่ยมทอง อายุ 45 ปี   ตำแหน่งครูชำนาญการ คศ. 2    โรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก  ปี พ.ศ. 2528

หน้าที่การงาน     

 -  เริ่มรับราชการเป็นครู   ปี พ.ศ.  2533    โรงเรียนคลองลานวิทยา  ตำบลคลองน้ำไหล    อำเภอ คลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร 

 -  ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นเวลา  17  ปี ปัจจุบันสอน  2  ระดับชั้น คือ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และเป็นครูที่ปรึกษา ชุมนุม นักประดิษฐ์น้อย  

 -  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2543  จนถึงปัจจุบัน  

  เป็นคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์  ออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 ในการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติและพัฒนานักเรียนเตรียมความพร้อมก่อน เดินทางเข้าร่วมแข่งขัน ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

-  เป็นวิทยากร การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2548”    สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 -  เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพการสอนสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์    อย่างสนุก”   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต  2

เป็นวิทยากรร่วมในการบรรยาย การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

- เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย   อำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 รุ่น

- เป็นคณะอนุกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินครูดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

เป็นคณะกรรมการประเมินผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต  2

เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่  ระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ

ผลงานเกี่ยวกับการสอน

 1.  ความสามารถในการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยการสนับสนุนพัฒนาความคิดนักเรียนด้วยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน  อุทิศเวลาส่วนตัวทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่สนใจทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเวลาเลิกเรียนและวันหยุดราชการ จนผลงานของนักเรียนประจักษ์ชัด ได้ส่งเข้าประกวดและแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค  ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ ผลงานเหล่านี้ได้รับรางวัลตั้งแต่รางวัลที่ 1 จนถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

 2.  ความสามารถในการสร้างสื่อได้ผลิตสื่อการสอนดังนี้

-    ชุดทดลองศึกษาเรื่องแรงเสียดทาน

-    ชุดทดลองเรื่องสนามแม่เหล็ก

-    วีซีดีประกอบการเรียน เรื่อง การเกิดหินงอกหินย้อย  โดยใช้การ์ตูน

-    การสอนชีววิทยาด้วยเสียงเพลง

เกียรติประวัติ

-   รางวัลโล่เกียรติคุณ ชนะเลิศ การประกวดสื่อ นวัตกรรมเพื่อการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร  ประจำปี  2542   สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

-  รางวัลเกียรติบัตร ครูแกนนำ กรมสามัญศึกษา  ปี 2545  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

รางวัลเกียรติบัตร ข้าราชการครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  ประจำปี 2545   สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

-  รางวัลเกียรติบัตร   ครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น ประจำปี 2546  ของสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร

รางวัลโล่เกียรติคุณ ครูที่ปรึกษาการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548 ”  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2

-  รางวัลโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ครูเกียรติยศ” Teacher Awards ประจำปี  2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต

 - ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โล่รางวัลที่ 2 ระดับประเทศเรื่อง เครื่องหยอดปุ๋ยเพื่อสุขภาพ   ปี พ.ศ.  2547  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    โล่รางวัลที่ 2 ระดับประเทศเรื่อง เครื่องดักจับแมลงวัน   ปี พ.ศ.  2548  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   

 -  ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์เรื่อง เครื่องหยอดเอนกประสงค์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยและได้ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเด็กและเยาวชนนานาชาติ (International  Exhibition  for  Young  Inventor / IEYI  2005 )    ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่  19 - 21  พ.ค.  2548      ได้รับโล่รางวัล  Spacial  Award  for The Best  Display  Stand 

ที่ปรึกษาโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิศวกรรม  โล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  เรื่อง   “เครื่องบรรเทาปวดเพื่อสุขภาพ”    ในงาน  “มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) แห่งประเทศไทยครั้งที่ 5”    จัดโดย NECTEC  และ MTEC   ปีพ.ศ. 2549 และได้ร่วมประกวดในงาน Intel  International Science and Engineering  Fair  ( INTEL  ISEF 2006 ) ครั้งที่ 57   เมืองอินเดียนาโปลิส  มลรัฐอินเดียนา  สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7 – 13  พฤษภาคม  2549 

ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์  โล่รางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ   เรื่อง เครื่องไกวเปลอัตโนมัติประหยัดพลังงาน”   ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี  2549”  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) และได้เข้าร่วมประกวดในงาน  International Students’ Invention  Exhibition 2006 (ISIE 2006)    ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่   20 – 24  กรกฎาคม  2549  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องไกวเปลอัตโนมัติได้รับเกียรติบัตรพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร    รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  ประเภท   กลุ่มเยาวชน   ปี พ.ศ. 2549  

 -  ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องบรรเทาปวดเพื่อสุขภาพ”  ได้รับเกียรติบัตรพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร   รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ     ประเภทเยาวชน   ปี พ.ศ. 2549

-  นักเรียนที่อยู่ในโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คนรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องจากเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ  จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2549  

นักเรียนที่อยู่ในโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 4  คนรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องจากเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ  จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2550

นักเรียนที่อยู่ในโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คนรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องจากเป็นเยาวชนดีเด่น  จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2550

-  นักเรียนที่อยู่ในโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน4  คนรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติสำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ  จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อ     28  มีนาคม  2550  สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ