นางจำรัส ตรีเศียร

จำรัส
กลุ่มของเรา
เรื่อง   กลุ่มของเรา                 ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื่องจากการเรียนการสอนของนักศึกษามีความจำเป็นต้องแบ่งกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่การศึกษาและศึกษาร่วมกัน  จึงจัดข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มภูศิลาของ ศูนย์เรียนรู้เสลภูมิ  จากการศึกษาได้ร่วมกันกันทำรายงานมาร่วมปี (ปีการศึกษา2549) ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าจัดได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความสามารถ มีคุณภาพ สามารถทำรายงานได้เป็นที่น่าพอใจของอาจารย์ทุกรายวิชาได้เป็นอย่างดี                 จากประสบการณ์ การศึกษาที่ผ่านมาทำให้การดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าเป็นไปในทางบวกมากว่าทางลบ  จากเคยมีเวลาเที่ยวเล่นสนุกสนานกลับกลายเป็นคนจริงจังมีระบบในการดำเนินชีวิต  สร้างจิตใจให้มีความเชื่อมั่น  มีคุณธรรม  มีความรู้เพิ่มเติมมากมาย  ทั้งทางด้านความคิด  ความเป็นมาของกลุ่ม  มีประสบการณ์ดีๆ  ทางการศึกษาร่วมกัน  ดังนี้ กลุ่มภูศิลา ประกอบด้วยสมาชิก  1.  นายศุภเดช  ไพสาระ  เป็นประธานกลุ่มมีหน้าที่ช่วยเหลือทางด้านข้อมูลรายงาน  รับส่งสมาชิกในกลุ่มประกอบกิจกรรมร่วมทำรายงานและประสานการเรียนรู้โดยใช้พาหนะส่วนตัว เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง                 2. นายธเนศ  จันทร์เสละ มีหน้าที่คอยประสานงาน การทำรายงานรับส่งเอกสาร  สื่อความรู้ข้อมูล ประกอบกิจกรรมร่วมทำรายงาน                 3.  นายสิทธะ  ไกรยะเดช  มีหน้าที่คอยรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน                 4.  นางจำรัส  ตรีเศียร  รองประธานกลุ่มภูศิลา รับหน้าที่เก็บข้อมูล  วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียง  จัดรูปแบบรายงานและการเรียนรู้  ให้มีความเหมาะสมและถูกต้องเพื่อให้เกิดคุณภาพของการรายงาน                 5.  นางพันปี  คลังอาจ  รองประธานกลุ่มภูศิลา และเหรัญญิกเป็นฝ่ายรับหน้าที่สืบข้อมูล  เก็บข้อมูล  มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อเรียบเรียงจัดรูปแบบรายงานและการเรียนรู้  พร้อมกับเป็นฝ่ายการเงินของกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่ม 2 ศูนย์เรียนรู้เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้(วิสาหกิจชุมชน)

หมายเลขบันทึก: 113089, เขียน: 20 Jul 2007 @ 15:52 (), แก้ไข: 21 Mar 2012 @ 23:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)