มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนาม MOU กับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสาร

MOU กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่  30  เมษายน  2550 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร่วมกับ 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสาร  ได้ร่วมกันลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคของกลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับผลิตภาพ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนภูิมิภาคของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในการทำงานประสานร่วมกันสำหรับการนำวิชาการ และวิจัย ไปสู่การนำไปใช้ และการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังมากขึ้น  สำหรับรายละเอียดสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ จุลสารยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3 ซึ่งจะนำเสนอในเว็บไซต์สถาบันยุทธศาสตร์ฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)