หลักการอ่านภาษารัสเซีย

การออกเสียงในภาษารัสเซีย..ในทุก ๆ คำจำเป็นต้องมีการเน้นคำหนักเบา เพื่อจะทำให้มีการออกเสียงที่ถูกต้อง..ถามว่าถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เน้นคำนั้น ๆ จะเป็นเช่นไร ก็คงเหมือนกับคนรัสเซียมาพูดภาษาไทยแล้วออกเสียงวรรณยุกต์เราไม่ถูกต้องหรือผิดเพี้ยนไปเช่น ไก่ ออกเสียงเป็น ไก ความเข้าใจที่เราจะทราบว่าเขาจะสื่ออะไรให้เราทราบจึงผิดเพี้ยนไปด้วย..ก็เช่นกันครับถ้าเราเน้นเสียงของคำในภาษารัสเซียได้ถูกต้องก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราพูดภาษารัสเซียได้ดีขึ้น...สื่อสิ่งใดไปให้คนรัสเซียทราบก็เข้าใจได้ง่าย..........                              

เครื่องหมายที่จะทำให้ทราบได้ว่าจะต้องอ่านเพื่อเน้นคำใดนั้นเรียกว่า อูดาเรนนิเย ( ударение - ใช้แทนด้วยเครื่องหมาย / เหนือสระใด ๆ )ซึ่งก็คือให้เน้นเสียงนั้น ๆ โดยใช้กำกับคำตั้งแต่ ๒ พยางค์ขึ้นไป

 *ในที่นี่จะใช้การทำให้อักษรเข้มขึ้นเพื่อใช้แทนเครื่องหมายเน้นเสียง

เพื่อให้มองภาพได้ง่ายขึ้นจะชี้แจงก่อนว่าสระและกึ่งสระในภาษารัสเซียนั้นมีทั้งสิ้น ๑๑ ตัวคือ

А а .........เทียบกับ สระอา          

Е е .........เทียบกับเสียงเอีย,แต่ในกรณีที่มีการเน้นเสียงจะใช้เป็นสระ เอ ลงท้ายคำจะออกเสียง เย

Ё ё .........เป็นกึ่งสระ เทียบได้เป็นเสียงโย

И и .........เทียบกับ สระอี, สระอิ

О о .........เทียบเป็นสระโอ กรณีที่มีการเน้นเสียงจะใช้เป็นสระโอ แต่ถ้าไม่เน้นเสียงจะเป็นเสียงอา

У у ..........เทียบกับ สระอู, สระอุ

Ы ы ........เทียบกับ สระอึย เสียงอึย

Э э .........เทียบกับ สระเอ, สระแอ

Ю ю .......เป็นกึ่งสระ เทียบได้เป็นเสียงยู

Я я .........เป็นเสียงกึ่งสระ เทียบกับสระเอีย กรณีที่มีการเน้นเสียงจะใช้เป็นสระอา ( ออกเสียงว่า ยา )

ตัวอย่างเช่น

дома            อ่านว่า           โดม่า             แปลว่า อยู่ที่บ้าน ( เมื่ออยู่ในประโยคเช่น Я дома )

дома            อ่านว่า            ดาม่า            แปลว่า บ้านหลายหลัง ( เมื่ออยู่ในประโยค )

любовь        อ่านว่า            ลยูโบฟ           แปลว่า ความรัก

молоко         อ่านว่า            มาลาโก       แปลว่า นม

няня              อ่านว่า            เนี้ยเนีย         แปลว่า คนเลี้ยงเด็ก,แม่นม

первый         อ่านว่า            เปียรวึย          แปลว่า ครั้งแรก

воскресенье อ่านว่า          วาสเกรเซนเย / วันอาทิตย์