จากการประชุมใหญ่ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดทำหนังสือเอกสารประกอบการประชุม แต่พบข้อผิดพลาดในภายหลังคือบทความที่ลงในเรื่องทศวิบัติในการจัดการความรู้ในหน่วยราชการ ซึ่งเป็นบทความของอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช แต่ในหนังสือได้ลงว่าเป็นบทความของนายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ ซึ่งไม่ถูกต้อง ผมจึงได้ทักท้วงไปและได้รับการตอบรับจากสมาคมฯเป็นอย่างดีจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ หากผู้อ่านท่านใดได้อ่านเอกสารฉบับนั้นจะได้ไม่แปลกใจว่าผมไปแอบอ้างอิงเอาบทความของคนอื่นเป็นของตนเอง ซึ่งผมถืออย่างเคร่งครัดมาก โดยขอนำหนังสือของทางสมาคมฯมาลงไว้ที่นี้ ครับ

เรียน ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
             1.ในนามของแผนกวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความ
รู้เกี่ยวกับ KM แก่ชาวบรรณารักษ์และผู้สนใจในงานประชุมของสมาคมฯ
ปีนี้มีบรรณารักษ์ และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าประชุมมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้เป็นเพราะหัวข้อที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่องานห้องสมุด
 
           2. ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่อนุญาตให้นำบทความลงพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมอบให้ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆวิทยากร ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
           3. ต้องกราบขอประทานโทษอาจารย์ที่เกิดความผิดพลาดในเอกสารประกอบการประชุม
โดยบทความของอาจารย์เรื่อง ทศวิบัติของการจัดการความรู้ในหน่วยราชการได้ใส่ชื่อผู้เขียนเป็น นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กอง-บรรณาธิการเอกสารฯรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติเองท่านก็รู้สึกไม่สบายใจในข้อผิดพลาดดังกล่าว
                 กองบรรณาธิการเอกสารฯ ขอน้อมรับในความผิดครั้งนี้จะไม่ให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นอีก และต้องกราบขอประทานโทษอาจารย์มา ณที่นี้อีกครั้งหนึ่ง
 
                                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                                พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ
                                                                 (นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ)
                                                       ประธานแผนกวิชาการคนที่ 1
 
From [email protected] =====
            ไม่เป็นไรครับ    ผมยินดีที่ได้ทำประโยชน์ต่อวงการบรรณารักษ์ครับ
ขอส่งความสุขปีใหม่มาด้วยครับ    และฝากโฆษณาหนังสือเล่มใหม่
"การจัดการความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ" ดูได้ที่ www.kmi.or.th
วิจารณ์
           ด้วยความใจดี ใจกว้างของอาจารย์หมอวิจารณ์ บทความหรือบทบรรยายของท่านจึงมีแพร่หลายไปในหลายที่  
จนบางครั้งบางท่านอาจไม่ทราบว่าเป็นของท่าน สำหรับผมแล้วอาจารย์หมอวิจารณ์คือครูทางด้านKMของผม ที่ทำ 
ให้ผมเข้าใจหลักการของKM จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้