การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน


 ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ประกอบการควรได้เริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เรียกกันว่า “SWOT ANALYSIS” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
  ♨ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เป็นการตรวจสอบความสามารถ ความพร้อมของกิจการในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นในส่วนที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของกิจการ
  ♨ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมที่ ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ ในลักษณะที่เป็นโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค(Threats)ปัจจัยภายนอกเนื่องจากเป็น ปัจจัยที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้โดยทั่วไปปัจจัยภายนอกที่มีความสำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะต้องให้ความสนใจ มี 7 ประการ สามารถเรียกง่าย ๆ ว่า "MC-STEPS" โดยมีความหมายพอสรุปได้ ดังนี้
 M = Market คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 C = Competition คือ สถานการณ์การแข่งขัน
 S = Social คือ ค่านิยมทางวัฒนธรรมของสังคม เช่น การใช้สินค้าที่มียี่ห้อ
 T = Technology คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
 E = Economic คือ สถานการณ์
 P = Political & Legal คือ สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎ ระเบียบต่าง ๆ
 S = Suppliers คือ กลุ่มผู้จำหน่ายวัตถุดิบ / กลุ่มผู้ผลิตและเครือข่าย
  เป้าหมายทางธุรกิจ  เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้องการได้รับในช่วงระยะเวลาของการจัดทำแผน โดยทั่วไปเป้าหมายธุรกิจแบ่งออกเป็น เป้าหมายโดยรวมของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนก/ลักษณะของงาน
 นอกจากนี้เป้าหมายทางธุรกิจยังควรแบ่งเป็น เป้าหมายระยะสั้น ในช่วงระยะเวลา 1 ปี เป้าหมายระยะปานกลาง ระยะเวลา 3 - 5 ปี และเป้าหมายระยะยาว ที่นานกว่า 5 ปีลักษณะเป้าหมายธุรกิจที่ดี ประกอบไปด้วย
  1 ความเป็นไปได้ หมายถึง กิจการมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย
  2 สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ ความชัดเจนที่สามารถประเมินได้ว่ากิจการบรรลุตามเป้าหมายแล้วหรือไม่
  3 เป็นไปในทางเดียวกัน คือ เป้าหมายย่อย ๆ ในแต่ละฝ่าย ควรมีลักษณะที่สอดคล้องกัน
 แผนการตลาด ในการทำธุรกิจนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมุมมองทางด้านการตลาดผู้ประกอบการจะต้องหาให้ได้ หรือมองให้ออกว่าผู้บริโภคต้องการอะไร แล้วผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อสนองความต้องการนั้น กำไรที่เกิดขึ้นนั้นคือผลงานจากการทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 แผนการตลาดเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจว่าจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนโดยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการตลาด ดังนี้
  1 กำหนดขอบเขตธุรกิจหรือขอบเขตการตลาด (Market Definition)
  2 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้
♜ วิเคราะห์ลูกค้า
♜ วิเคราะห์คู่แข่ง
♜ วิเคราะห์ต้นทุน
♜ วิเคราะห์แนวโน้ม ส่วนใหญ่
การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)  กลยุทธ์ทางการตลาด โดยทั่วไปการวางแผนทางด้านการตลาด มักจะมีขั้นตอนง่าย ๆ เรียกว่า STP&4P’s ดังนี้
 1. S มาจาก Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาด
 2. T มาจาก Targeting คือ การกำหนดลูกค้าเป้าหมายว่ากลุ่มไหนที่เราจะเลือก
 3. P มาจาก Positioning คือ การสร้างภาพพจน์ในใจของลูกค้า
 4. 4 P’s มาจากส่วนผสมที่ลงตัวในโปรแกรมทางการตลาด 4 ตัวเปรียบเสมือนแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ทางการตลาด ดังนี้
  1 Product คือ สินค้า/บริการ
  2 Price คือ ราคา
  3 Place คือ ช่องทางการจำหน่าย
  4 Promotion คือ การส่งเสริมทางการตลาด
 นอกจากส่วนประสมทางการตลาด 4 P’s ที่กล่าวมาแล้ว ยังมี 4 C’s ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ที่มองทางด้านความต้องการของผู้บริโภคและควรที่จะต้องนำมาใช้ร่วมในแผนปฏิบัติการทางการตลาดด้วย ดังนี้
 5. 4 C’s
  1 Consumer Need คือ ผลิต/ขายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
  2 Customer Benefits คือ ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
  3 Convenience คือ เป็นสินค้าที่สะดวก
  4 Communication คือ การรับรู้ข่าวสารสินค้า
 การวิจัยคือจุดเริ่มต้นสำหรับการตลาด หากไม่ทำวิจัยก่อนก็เหมือนกับบริษัทนั้น ๆ เข้าสู่ตลาดเหมือนคนตาบอดการวิจัยทำให้บริษัทตระหนักว่า โดยปกติแล้วผู้ซื้อในตลาดหนึ่ง ๆ จะมีความต้องการ ความเข้าใจ และความชอบต่างกันไป เช่น ผู้หญิงต้องการรองเท้าที่ต่างจากผู้ชาย คนอ้วนต้องการรองเท้าต่างจากคนผอม และเมื่อแฟชั่นเข้าสู่ตลาดรองเท้า ความชอบก็จะยิ่งขยายวงกว้างออกไป ซึ่งเป็นผลจากความแตกต่างด้านรายได้ การศึกษาและรสนิยมที่ไม่เหมือนกัน...ความเห็น (9)

อยากทราบ swot ของ FedEx คะช่วยบอกด้วยนะคะ

ขอคุณคะ

อยากทราบ swot ของบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด มหาชนค่ะ

หาไม่เจอจริง ๆ

ขอวิเคราะห์ SWOT ของ FedEx หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ

ช่วยส่งทาง nirut@murakami.co.th ขอบคุณครับ

รบกวนขอการวิเคราะห์ SWOT ของ FedEx ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

อยากทราบ swot บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัดมหาชน หาไม่เจอค่ะ ช่าวยหน่อยนะค่ะ

 

อยากทราบ swot ของบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด มหาชน

หาไม่เจอค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ

อยากได้แผนการตลาดของบริษัท FEDEX พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ SWOT ด้วยอ่ะครับต้องการด่วนมากๆๆๆๆๆเลยครับผมทำโปรเจคจบอยู่ขอความกรุณาด้วยนะครับขอบคุนครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี