เสวนา UKM ครั้งที่ 1/49(๓)

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้บรรยายฐานะ ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง "มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ของอุดมศึกษา (Click)"

 ประเด็นที่สำคัญ คือ

 ๑.ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่ง ประกอบด้วย

  ๑.๑ ผู้สอน

  ๑.๒ ผู้เรียน

  ๑.๓ หลักสูตรและระบบการเรียน

  ๑.๔ แหล่งและสื่อการค้นคว้า

 ๒.การประเมินที่พึงประสงค์

JJ