เสวนา UKM ครั้งที่ 1/49(๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ผู้แทน สกอ.

เสวนา UKM ครั้งที่ 1/49(๓)

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้บรรยายฐานะ ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง "มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ของอุดมศึกษา (Click)"

 ประเด็นที่สำคัญ คือ

 ๑.ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่ง ประกอบด้วย

  ๑.๑ ผู้สอน

  ๑.๒ ผู้เรียน

  ๑.๓ หลักสูตรและระบบการเรียน

  ๑.๔ แหล่งและสื่อการค้นคว้า

 ๒.การประเมินที่พึงประสงค์

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)