รู้จักกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

 

                สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  มีสมาชิกประกอบด้วยเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 แห่ง ดังนี้

1.      เทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   นายวันอัลวี  วันยะฟาร์  นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7351-1129   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1990-9970   นายบุญณรงค์ กวีพันธ์  ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7351-3780   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-9871-6473 ประชากร ชาย 19,549     คน  หญิง 20,643  คน รวม 40,192   คน จำนวน 12,480 หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 12,577  คน หญิง 13,891 คน รวม 26,468 คน

2.      เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส   นางสุชาดา พันธ์นรา    นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7361-1004   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1698-3001   นายนพพล ถ้ำเจริญ  ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7361-1077   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-18962-2650 ประชากร ชาย 18,410 คน  หญิง   20,447 คน รวม 38,857  คน จำนวน 12,885  หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12,124 ชาย คน หญิง 14,223 คน รวม 26,347 คน

3.      เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายกวี  จันปิยะ (เสียชีวิต 22 มี.ค.2554) นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7357-1433   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1990-3980  นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง  ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7324-2460   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ   08-1609-7323      ประชากร ชาย 3,793   คน  หญิง  3,805  คน รวม  7,598  คน จำนวน 2,767   หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 2,655 คน หญิง 2,771 คน รวม 5,426 คน     

 

4.      เทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  นายราซ๊ะ  รอนิง นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7358-1174   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1738-5881  นายสมชาติ  ฤทธิรุตม์ ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7358-1175   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-9876-2855      ประชากร ชาย  8,334   คน  หญิง 8,834  คน รวม 17,168   คน จำนวน 4,508 หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 5,453 คน หญิง 5,921 คน รวม 11,374 คน

5.      เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายสมนึก  จิตรมงคล นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7367-1560   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1990-2819   นายพิสัณห์  ขันเงิน ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7367-1560   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-9978-9554 ประชากร ชาย 3,824    คน  หญิง  3,851 คน รวม  7,675   คน จำนวน 3,011  หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 2,859  คน หญิง 2,953 คน รวม 5,812 คน

6.      เทศบาลตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นางวิลาวัณย์  ต่วนเพ็ง นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7359-1082   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-7836-0200     นายประพฤกษ์  นิลโมทย์  ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7359-1082   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1479-9954      ประชากร ชาย 1,508    คน  หญิง 1,479  คน รวม 2,987  คน จำนวน 822 หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 1,037  คน หญิง 946 คน รวม 1,983 คน

7.      เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายอาหมัด  สาเมาะ นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7356-9090   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1368-3345 นายอานัน  สีระโก  ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์   0-7356-9090  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  08-1608-2057   ประชากร ชาย 3,754   คน  หญิง  3,823  คน รวม 7,577  คน จำนวน 1,310  หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,385 ชาย คน หญิง 2,509  คน รวม 4,894 คน

8.      เทศบาลตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นายมูฮำหมัด  เจ๊ะคอ  นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7365-9100   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1990-8511   นายฐิติพันธ์ บุญเพิ่ม ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7365-9100   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ08-6297-9979 ประชากร ชาย  2,143  คน  หญิง   1,996 คน รวม 4,139 คน จำนวน 1,104 หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 1,338 คน หญิง   1,228 คน รวม 2,566 คน

9.      เทศบาลตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ  นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7359-9044   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  -     นางไพจิตร  สีทอง ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7359-904   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  08-9877-6227     ประชากร ชาย 4,377   คน  หญิง 4,233  คน รวม  8,610   คน จำนวน 1,905 หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 2,840 คน หญิง 2,848 คน รวม 5,688 คน

10.  เทศบาลตำบลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายอาทิตย์ เบญจมาพร นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7356-3170   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-8986-6234 นายภักดี วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7356-3170   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ   08-1767-6491    ประชากร ชาย 1,947  คน  หญิง 2,014 คน รวม 3,961  คน จำนวน 914   หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 1,272 คน หญิง 1,357 คน รวม 2,629 คน

11.  เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายเฟาซี อุตรสินธ์ นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7365-1327   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1959-3398    นายสุรพล  กระแสรัตน์  ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7365-1539   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-9870-1357      ประชากร ชาย 4,341   คน  หญิง 4,276 คน รวม 8,617  คน จำนวน 2,143  หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 2,671  คน หญิง 2,776 คน รวม 5,447 คน

12.  เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7358-6111   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  -    นางจำปา  นิลวงศ์  ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7358-6103   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ   08-1478-0166    ประชากร ชาย 2,452   คน  หญิง 2,574 คน รวม 5,026  คน จำนวน 826 หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย   1,327 คน หญิง 1,375 คน รวม   2,702 คน

13.  เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นายมะดาโอะ  อาแซ นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7365-9100   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1898-8899     นายเพียรชัย เสวตโสธร  ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7365-9464   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  08-9876-9121     ประชากร ชาย  2,452    คน  หญิง 2,574 คน รวม 5,026  คน จำนวน 1,312 หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 1,716 คน หญิง 1,795 คน รวม 3,511 คน

14.  เทศบาลตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส นายสมควร เกตุแก้ว นายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7365-6194   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  -   นายชรัตน์ ชนะภัย  ปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7365-6495   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ08-9296-3837 - ประชากร ชาย 1,707  คน  หญิง 1,523 คน รวม 3,230   คน จำนวน 1,203 หลังคาเรือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 1,225 คน หญิง   1,132 คน รวม 2,357 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสความเห็น (1)

หน่ย จันโต
IP: xxx.172.54.196
เขียนเมื่อ 

รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เตาเผาขยะ เตาเผาศพไร้มลพิษ ออกแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และบริการพลังงานทดแทนครบวงจรแรงลม แสงอาทิตย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม