ปัญหา  เดิมกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพท.ลบ.1 มีบุคลากร 9 คน  แต่ สพฐ. กำหนดกรอบอัตรากำลังเหลือบุคลากร 5 คน รับผิดชอบงานเท่าเดิม และมีแนวโน้มการขอจัดตั้ง โรงเรียนตามมาตรา 15(2) เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก  บุคลากรจะขาด หรือลา จึงเป็นภาระและปัญหากับผู้ที่รับปฏิบัติงานแทน  เป็นอย่างมาก  ทำให้ต้องหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อเกิดความพึงพอใจที่สุด ทุกคนในกลุ่มจึงร่วมกันกำหนดวิธีการทำงานโดยให้ทุกคนสามารถทำงานแทนกันได้  ในปัจจุบัน ทุกคนในกลุ่ม สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่อง การออกหนังสือรับรองประเภทผู้ป่วยในได้อย่างรวดเร็วเป็นที่พึงพอใจของผู้มาติดต่อขอรับ  และ เรื่องการออกหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาโรงเรียนที่ล้มเลิกกิจการ ก็เช่นเดียวกัน  สำหรับ เรื่องที่กำลังดำเนินการเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มปฏิบัติแทนกันได้ คือ เรื่อง การร้องเรียนโรงเรียนเอกชน ซึ่ง กลุ่มได้กำหนดวิธีการไว้ดังนี้ 

วิธีการดำเนินงาน

1. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ  2. ยกตัวอย่างกรณีร้องเรียน 3.กำหนดแบบฟอร์ม แตวอย่างการสรุปผลและรายงานผล

ผลการดำเนินงาน

เมื่อผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนไม่อยู่ /ไม่มาปฏิบัติงาน ทุกคนในกลุ่มสามารถทำงานแทนได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียน  

1.     รับเรื่องร้องเรียน  วิเคราะห์ประเด็น  กรณีร้องเรียน

2.     บันทึกเสนอ  พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

-         เสนอ ผอ. สพท. ลงนามกรณีจังหวัดให้ สพท. ดำเนินการ

-          เสนอ ผวจ. กรณี ร้องเรียน มายัง สพท.

3.     ดำเนินการสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมหลักฐานประกอบการพิจารณา

4.     สรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง

5.     รายงานผล พร้อมหลักฐาน  ผวจ.  และ สช.

6.     รวบรวมเรื่องจัดเก็บ

  ตัวอย่าง   กรณีเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องไม่มาปฏิบัติหน้าที่  (ผู้อื่นทำแทน)                    มีกรณีร้องเรียนการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน  ว่า โรงเรียนบรรจุครู แต่ครูดังกล่าวไม่ปฏิบัติหน้าที่สอน  และโรงเรียนดังกล่าวไม่จ่ายเงินที่รัฐจัดสรรให้เป็นเงินเดือนเพิ่ม 5 %ให้ครูในโรงเรียน                      

บันทึกข้อความ   

  ส่วนราชการ     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  สพท . ลบ .1 โทร .0 3641 1730 ต่อ 107 ที่                                               วันที่        
เรื่อง    ร้องเรียน

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1   

                                เรื่องเดิม                         ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีแจ้งว่า สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับการร้องเรียนการบริหารกิจการโรงเรียน………… อำเภอ……….. จังหวัดลพบุรี กรณีบรรจุ นาย................................. เป็นครู แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่สอน และรับเงินเดือนทุกเดือน และโรงเรียนไม่แบ่งเงินเดือนที่รัฐจัดสรรให้ 5 % ให้กับครู และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้รายงานให้สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทราบ                        ข้อเท็จจริง

                        1.โรงเรียน........................เป็นโรงเรียนเอกชน  อยู่ในความดูแลของจังหวัด  

                        2. จังหวัดให้รายงานผลการตรวจสอบภายในวันที่ ........เดือน..........พ.ศ...............                         ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  ข้อ 4 ผู้อนุญาต หมายถึง เลขาธิการ สำหรับกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับจังหวัดอื่น                                 ข้อพิจารณาและเสนอแนะ                                 เห็นสมควร แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  เพื่อตรวจสอบและรายงานผลต่อไป   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนามสั่งการ                         คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1ที่         / 2550เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง-------------------------- 

             ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีแจ้งว่า  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับการร้องเรียนการบริหารกิจการโรงเรียน....................... อำเภอ.................. จังหวัดลพบุรี กรณีบรรจุ นาย........................................ เป็นครู แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่สอน และรับเงินเดือนทุกเดือน และโรงเรียนไม่แบ่งเงินเดือนที่รัฐจัดสรรให้ 5 % ให้กับครู และขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรายงานให้สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทราบต่อไป   

 

                จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  ประกอบด้วย

                1.  นาย...........................              รอง ผอ. สพท.ลบ.1                                ประธานกรรมการ

                2.  นาย............................             นิติกร 7 สพท.ลบ.1                                กรรมการ

                3.  นาย...........................              หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการและ

                                                                     สพท.ลบ.1                                               เลขานุการ

 

                ให้คณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง  แล้วรายงานผลการสอบสวนให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่  .........เดือน.................พ.ศ................

                                                  สั่ง   วันที่ ..........เดือน............................    พ.ศ. ...................          ที่  ศธ  04129 /                                                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1                                                                                            ถนนพระปิยะ   อ.เมืองลพบุรี  ลบ.15000                                                                        …………………………….. เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ฯเรียน   คณะกรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  ที่............/..................            ลงวันที่ ........เดือน…………พ.ศ. ...........  จำนวน   1 ชุด                             ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีแจ้งว่า  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับการร้องเรียนการบริหารกิจการโรงเรียน.................... อำเภอ............... จังหวัดลพบุรี กรณีบรรจุ นาย..................................... เป็นครู แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่สอน และรับเงินเดือนทุกเดือน และโรงเรียนไม่แบ่งเงินเดือนที่รัฐจัดสรรให้ 5 % ให้กับครู และขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรายงานให้สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทราบต่อไป    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง   รายละเอียดตามสำเนาคำสั่ง ฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป                      ขอแสดงความนับถือ            กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนโทร . 0 3641 1730 ต่อ 107 โทรสาร 0 3642 0906 แบบบันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริง                                                                                                                                                 ที่...........................................                                                                                                                วันที่.......เดือน.............................พ.ศ...............                ข้าพเจ้า.........................................................................................................อายุ...............................ปีศาสนา...............................อาชีพ..........................................อยู่บ้านเลขที่..................................หมู่.................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................................แขวง/ตำบล..............................เขต/ อำเภอ.............................................จังหวัด.................................................................................................                ขอให้ถ้อยคำต่อ..........................................................................ด้วยความสัตย์จริงดังนี้..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                ในการให้ถ้อยคำครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะ รู้สึกผิดชอบ ไม่ถูกบังคับ ถูกข่มขี่ หรือถูกแนะนำแต่ประการใด และข้าพเจ้าได้อ่านแล้ว รับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้องตามความเป็นจริง(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้ให้ถ้อยคำ(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ(ลงชื่อ)......................................................กรรมการและเลขานุการ(ลงชื่อ)...................................................................................พยานสืบสวนหาข้อเท็จจริง                บันทึกถ้อยคำของ...............................................................................................หน้าที่...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                ในการให้ถ้อยคำครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะ รู้สึกผิดชอบ ไม่ถูกบังคับ ถูกข่มขี่ หรือถูกแนะนำแต่ประการใด และข้าพเจ้าได้อ่านแล้ว รับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้องตามความเป็นจริง(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้ให้ถ้อยคำ(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ(ลงชื่อ)......................................................กรรมการและเลขานุการ(ลงชื่อ)...................................................................................พยานรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงวันที่......เดือน................ พ..  …………   เรื่อง  ร้องเรียนเรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1                                ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1   ที่ ……/………  ลงวันที่ ....เดือน......... .. ………  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  กรณี  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้รับหนังสือร้องเรียนการบริหารกิจการโรงเรียน………… อำเภอ...............  จังหวัดลพบุรี  กรณีบรรจุนาย.........................................  เป็นครู แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่สอน และรับเงินเดือนทุกเดือน  และ   โรงเรียนไม่แบ่งเงินเดือนที่รัฐจัดสรรให้ 5 % ให้กับครู  นั้น

                           บัดนี้  ได้ดำเนินการตรวจสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเสร็จแล้ว  ซึ่งได้ข้อเท็จจริงและการพิจารณาดังนี้

ข้อกฎหมาย   ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  ตามคำสั่งสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต  1   ที่  ……./……….   ลงวันที่........เดือน...............  .………..   การสอบสวนถูกต้องตามกฎหมาย

การตรวจสอบข้อเท็จจริง  ได้ข้อเท็จจริงและมีการพิจารณาแต่ละประเด็นดังนี้                         ประเด็นที่ 1   กรณีที่มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่า  การบริหารกิจการโรงเรียน………….บรรจุนาย................................  เป็นครู แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่สอน และรับเงินเดือนทุกเดือน  นั้น                        ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  ทางโรงเรียน....................ได้บรรจุนาย...................................  บรรจุแต่งตั้งให้เป็นครูโรงเรียน.......................  เมื่อวันที่...... เดือน ................ .. ………….  จนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติน้าที่สอนจริง  เนื่องจาก  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน......................  มีคำสั่งแต่งตั้งให้นาย.................................  เป็นผู้ช่วยฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่วางแผนบริหารงานด้านการเงิน จัดทำบัญชี  ช่วยผู้จัดการดูแลเรื่องงานด้านการเงินและการบัญชีต่าง ๆ  ของโรงเรียน.......................

                        ข้อพิจารณา  จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น  นาย........................ ได้รับการบรรจุเป็นครู   โรงเรียนเอกชนโรงเรียน.....................  ไม่ได้ทำหน้าที่สอน  แต่ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน...................  มีคำสั่ง   /  แต่งตั้งให้.........

   - 2 - แต่งตั้งให้นาย........................  เป็นผู้ช่วยฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่วางแผนบริหารงานด้านการเงิน จัดทำบัญชี  ช่วยผู้จัดการดูแลเรื่องงานด้านการเงินและการบัญชีต่าง ๆ  ของโรงเรียน........................  ทางโรงเรียน...............จึงไม่ได้ทำผิดตามข้อกล่าวหา  เห็นควรยุติเรื่อง                                 ประเด็นที่ 2   กรณีที่มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่า   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน..............................ไม่แบ่งเงินเดือนที่รัฐจัดสรรให้ 5 %  ให้กับครู  นั้น                        ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  ทางโรงเรียน...........................ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  ตามบัญชีโรงเรียน................... สาขาลพบุรี  บัญชีเลขที่ ............................  เป็นเงิน  ............................  บาท  โดยโอนเข้าบัญชีดังกล่าวเมื่อวันที่  .......เดือน...................พ.ศ..............  และจ่ายให้ครูในโรงเรียน...................ทุกคนด้วยเงินสดแล้วในห้องประชุมครูเมื่อวันที่  ........เดือน..................พ.ศ...................  ตามบัญชีรายละเอียดการรับเงิน                        ข้อพิจารณา  จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น  ผู้ร้องเรียนใช้ชื่อว่า  ..................  ไม่ใช่ครูในโรงเรียน..........................