ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนโรงเรียนเอกชน สพท.ลบ.1

jadet
การร้องเรียนโรงเรียนเอกชน

ปัญหา  เดิมกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพท.ลบ.1 มีบุคลากร 9 คน  แต่ สพฐ. กำหนดกรอบอัตรากำลังเหลือบุคลากร 5 คน รับผิดชอบงานเท่าเดิม และมีแนวโน้มการขอจัดตั้ง โรงเรียนตามมาตรา 15(2) เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก  บุคลากรจะขาด หรือลา จึงเป็นภาระและปัญหากับผู้ที่รับปฏิบัติงานแทน  เป็นอย่างมาก  ทำให้ต้องหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อเกิดความพึงพอใจที่สุด ทุกคนในกลุ่มจึงร่วมกันกำหนดวิธีการทำงานโดยให้ทุกคนสามารถทำงานแทนกันได้  ในปัจจุบัน ทุกคนในกลุ่ม สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่อง การออกหนังสือรับรองประเภทผู้ป่วยในได้อย่างรวดเร็วเป็นที่พึงพอใจของผู้มาติดต่อขอรับ  และ เรื่องการออกหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาโรงเรียนที่ล้มเลิกกิจการ ก็เช่นเดียวกัน  สำหรับ เรื่องที่กำลังดำเนินการเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มปฏิบัติแทนกันได้ คือ เรื่อง การร้องเรียนโรงเรียนเอกชน ซึ่ง กลุ่มได้กำหนดวิธีการไว้ดังนี้ 

วิธีการดำเนินงาน

1. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ  2. ยกตัวอย่างกรณีร้องเรียน 3.กำหนดแบบฟอร์ม แตวอย่างการสรุปผลและรายงานผล

ผลการดำเนินงาน

เมื่อผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนไม่อยู่ /ไม่มาปฏิบัติงาน ทุกคนในกลุ่มสามารถทำงานแทนได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียน  

1.     รับเรื่องร้องเรียน  วิเคราะห์ประเด็น  กรณีร้องเรียน

2.     บันทึกเสนอ  พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

-         เสนอ ผอ. สพท. ลงนามกรณีจังหวัดให้ สพท. ดำเนินการ

-          เสนอ ผวจ. กรณี ร้องเรียน มายัง สพท.

3.     ดำเนินการสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมหลักฐานประกอบการพิจารณา

4.     สรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง

5.     รายงานผล พร้อมหลักฐาน  ผวจ.  และ สช.

6.     รวบรวมเรื่องจัดเก็บ

  ตัวอย่าง   กรณีเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องไม่มาปฏิบัติหน้าที่  (ผู้อื่นทำแทน)                    มีกรณีร้องเรียนการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน  ว่า โรงเรียนบรรจุครู แต่ครูดังกล่าวไม่ปฏิบัติหน้าที่สอน  และโรงเรียนดังกล่าวไม่จ่ายเงินที่รัฐจัดสรรให้เป็นเงินเดือนเพิ่ม 5 %ให้ครูในโรงเรียน                      

บันทึกข้อความ   

  ส่วนราชการ     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  สพท . ลบ .1 โทร .0 3641 1730 ต่อ 107 ที่                                               วันที่        
เรื่อง    ร้องเรียน

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1   

                                เรื่องเดิม                         ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีแจ้งว่า สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับการร้องเรียนการบริหารกิจการโรงเรียน………… อำเภอ……….. จังหวัดลพบุรี กรณีบรรจุ นาย................................. เป็นครู แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่สอน และรับเงินเดือนทุกเดือน และโรงเรียนไม่แบ่งเงินเดือนที่รัฐจัดสรรให้ 5 % ให้กับครู และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้รายงานให้สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทราบ                        ข้อเท็จจริง

                        1.โรงเรียน........................เป็นโรงเรียนเอกชน  อยู่ในความดูแลของจังหวัด  

                        2. จังหวัดให้รายงานผลการตรวจสอบภายในวันที่ ........เดือน..........พ.ศ...............                         ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  ข้อ 4 ผู้อนุญาต หมายถึง เลขาธิการ สำหรับกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับจังหวัดอื่น                                 ข้อพิจารณาและเสนอแนะ                                 เห็นสมควร แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  เพื่อตรวจสอบและรายงานผลต่อไป   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนามสั่งการ                         คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1ที่         / 2550เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง-------------------------- 

             ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีแจ้งว่า  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับการร้องเรียนการบริหารกิจการโรงเรียน....................... อำเภอ.................. จังหวัดลพบุรี กรณีบรรจุ นาย........................................ เป็นครู แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่สอน และรับเงินเดือนทุกเดือน และโรงเรียนไม่แบ่งเงินเดือนที่รัฐจัดสรรให้ 5 % ให้กับครู และขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรายงานให้สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทราบต่อไป   

 

                จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  ประกอบด้วย

                1.  นาย...........................              รอง ผอ. สพท.ลบ.1                                ประธานกรรมการ

                2.  นาย............................             นิติกร 7 สพท.ลบ.1                                กรรมการ

                3.  นาย...........................              หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการและ

                                                                     สพท.ลบ.1                                               เลขานุการ

 

                ให้คณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง  แล้วรายงานผลการสอบสวนให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่  .........เดือน.................พ.ศ................

                                                  สั่ง   วันที่ ..........เดือน............................    พ.ศ. ...................          ที่  ศธ  04129 /                                                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1                                                                                            ถนนพระปิยะ   อ.เมืองลพบุรี  ลบ.15000                                                                        …………………………….. เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ฯเรียน   คณะกรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  ที่............/..................            ลงวันที่ ........เดือน…………พ.ศ. ...........  จำนวน   1 ชุด                             ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีแจ้งว่า  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับการร้องเรียนการบริหารกิจการโรงเรียน.................... อำเภอ............... จังหวัดลพบุรี กรณีบรรจุ นาย..................................... เป็นครู แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่สอน และรับเงินเดือนทุกเดือน และโรงเรียนไม่แบ่งเงินเดือนที่รัฐจัดสรรให้ 5 % ให้กับครู และขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรายงานให้สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทราบต่อไป    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง   รายละเอียดตามสำเนาคำสั่ง ฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป                      ขอแสดงความนับถือ            กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนโทร . 0 3641 1730 ต่อ 107 โทรสาร 0 3642 0906 แบบบันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริง                                                                                                                                                 ที่...........................................                                                                                                                วันที่.......เดือน.............................พ.ศ...............                ข้าพเจ้า.........................................................................................................อายุ...............................ปีศาสนา...............................อาชีพ..........................................อยู่บ้านเลขที่..................................หมู่.................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................................แขวง/ตำบล..............................เขต/ อำเภอ.............................................จังหวัด.................................................................................................                ขอให้ถ้อยคำต่อ..........................................................................ด้วยความสัตย์จริงดังนี้..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                ในการให้ถ้อยคำครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะ รู้สึกผิดชอบ ไม่ถูกบังคับ ถูกข่มขี่ หรือถูกแนะนำแต่ประการใด และข้าพเจ้าได้อ่านแล้ว รับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้องตามความเป็นจริง(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้ให้ถ้อยคำ(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ(ลงชื่อ)......................................................กรรมการและเลขานุการ(ลงชื่อ)...................................................................................พยานสืบสวนหาข้อเท็จจริง                บันทึกถ้อยคำของ...............................................................................................หน้าที่...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                ในการให้ถ้อยคำครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะ รู้สึกผิดชอบ ไม่ถูกบังคับ ถูกข่มขี่ หรือถูกแนะนำแต่ประการใด และข้าพเจ้าได้อ่านแล้ว รับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้องตามความเป็นจริง(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้ให้ถ้อยคำ(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ(ลงชื่อ)......................................................กรรมการและเลขานุการ(ลงชื่อ)...................................................................................พยานรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงวันที่......เดือน................ พ..  …………   เรื่อง  ร้องเรียนเรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1                                ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1   ที่ ……/………  ลงวันที่ ....เดือน......... .. ………  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  กรณี  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้รับหนังสือร้องเรียนการบริหารกิจการโรงเรียน………… อำเภอ...............  จังหวัดลพบุรี  กรณีบรรจุนาย.........................................  เป็นครู แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่สอน และรับเงินเดือนทุกเดือน  และ   โรงเรียนไม่แบ่งเงินเดือนที่รัฐจัดสรรให้ 5 % ให้กับครู  นั้น

                           บัดนี้  ได้ดำเนินการตรวจสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเสร็จแล้ว  ซึ่งได้ข้อเท็จจริงและการพิจารณาดังนี้

ข้อกฎหมาย   ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  ตามคำสั่งสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต  1   ที่  ……./……….   ลงวันที่........เดือน...............  .………..   การสอบสวนถูกต้องตามกฎหมาย

การตรวจสอบข้อเท็จจริง  ได้ข้อเท็จจริงและมีการพิจารณาแต่ละประเด็นดังนี้                         ประเด็นที่ 1   กรณีที่มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่า  การบริหารกิจการโรงเรียน………….บรรจุนาย................................  เป็นครู แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่สอน และรับเงินเดือนทุกเดือน  นั้น                        ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  ทางโรงเรียน....................ได้บรรจุนาย...................................  บรรจุแต่งตั้งให้เป็นครูโรงเรียน.......................  เมื่อวันที่...... เดือน ................ .. ………….  จนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติน้าที่สอนจริง  เนื่องจาก  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน......................  มีคำสั่งแต่งตั้งให้นาย.................................  เป็นผู้ช่วยฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่วางแผนบริหารงานด้านการเงิน จัดทำบัญชี  ช่วยผู้จัดการดูแลเรื่องงานด้านการเงินและการบัญชีต่าง ๆ  ของโรงเรียน.......................

                        ข้อพิจารณา  จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น  นาย........................ ได้รับการบรรจุเป็นครู   โรงเรียนเอกชนโรงเรียน.....................  ไม่ได้ทำหน้าที่สอน  แต่ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน...................  มีคำสั่ง   /  แต่งตั้งให้.........

   - 2 - แต่งตั้งให้นาย........................  เป็นผู้ช่วยฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่วางแผนบริหารงานด้านการเงิน จัดทำบัญชี  ช่วยผู้จัดการดูแลเรื่องงานด้านการเงินและการบัญชีต่าง ๆ  ของโรงเรียน........................  ทางโรงเรียน...............จึงไม่ได้ทำผิดตามข้อกล่าวหา  เห็นควรยุติเรื่อง                                 ประเด็นที่ 2   กรณีที่มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่า   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน..............................ไม่แบ่งเงินเดือนที่รัฐจัดสรรให้ 5 %  ให้กับครู  นั้น                        ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  ทางโรงเรียน...........................ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  ตามบัญชีโรงเรียน................... สาขาลพบุรี  บัญชีเลขที่ ............................  เป็นเงิน  ............................  บาท  โดยโอนเข้าบัญชีดังกล่าวเมื่อวันที่  .......เดือน...................พ.ศ..............  และจ่ายให้ครูในโรงเรียน...................ทุกคนด้วยเงินสดแล้วในห้องประชุมครูเมื่อวันที่  ........เดือน..................พ.ศ...................  ตามบัญชีรายละเอียดการรับเงิน                        ข้อพิจารณา  จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น  ผู้ร้องเรียนใช้ชื่อว่า  ..................  ไม่ใช่ครูในโรงเรียน..........................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jadet's book

คำสำคัญ (Tags)#km#สพท.ลบ.1#กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพท.ลบ.1

หมายเลขบันทึก: 110179, เขียน: 10 Jul 2007 @ 10:39 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 13:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 45, อ่าน: คลิก


ความเห็น (45)

babypaino
IP: xxx.123.229.95
เขียนเมื่อ 

ขอโทษครับใครพอช่วยผมได้ ผมทำงานมา 1 ปีเต็มที่โรงเรียนนี้ ผมลาออกเขาไม่ยอมคืนเงินประกันให้ทั้งๆที่เขาห้ามเก็บเงินประกันไม่ใช่หรือครับ เขาบอกจะคืนให้จนบัดนี้ผมลาออกได้สองเดือนแล้วยังไม่ได้รับอะไรเลย โทรไปก็ไม่รับสายช่วยผมด้วยนะครับ วอนท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงช่วยผมด้วย

ติดต่อไปที่ โรงเรียนคุณากรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ยังมีครูหลายคนที่เป็นแบบผม ลาออกก็ไม่ทำเรื่องลาออกให้ เก็บบัญชีครูเอาไว้กินเงินอุดหนุน รายชื่อครูที่มีแต่เงาก็เยอะช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ

IP: xxx.123.57.123
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เขาจ่ายเงินประกันให้แล้วไม่รบกวนแล้วนะครับขอบคุณมากครับ

พ่อ+แม่เด็ก
IP: xxx.172.243.243
เขียนเมื่อ 

ถ้าครูเด็กอนุบาลกระทำตัวไม่เหมาะสม ทำร้ายเด็กควรทำอย่างไรดีครับ จรรยาบรรณครูหายไปไหนกันหมด ขนาดเด็กตัวเล็กๆยังกล้าทำขนาดนี้ ช่วยแก้ไขให้ด่วนครับผม สงสารเด็กมากๆ อนาคตของชาติต้องเจอแม่พิมพ์แบบนี้อีกนานเท่าไหร่ครับ

แม่
IP: xxx.24.121.186
เขียนเมื่อ 

เช่นกันค่ะมีวิธีหรือเปล่าค่ะการกระทำของครูแย่มากมากเลยแล้วมีมาตรวงสอบกรือเปล่าตอนนี้ไปเรียนเตรียมอนุบาลครูพูดจาไม่ดีเลยค่ะขนานกับพ่อแม่ของเด็กและตัวเด็กด้วย

ที่โรงเรียนอนุบาลสิกขาเอเซีย เข้าไปแรกพูดดีมากเลยค่ะตอนนี้พูดจาไม่ดีเลยและที่นี้เปลี่ยนครูบ่อยมากมากเลยค่ะมีหนทางไหนที่จะช่วยได้หรือเปล่าค่ะเพราะกลุ้มมากมากเลยค่ะว่าจะให้ครูออกแล้วไปเรียนที่อื่น กลัวมันเสียเวลา ช่วยด้วยนะค่ะ แล้วมีเบอร์อะไรหรือเปล่าที่สามารถแจ้งให้รัฐมาช่วย

คนที่ไม่อยาก เห็นลูกเสียใจ
IP: xxx.26.41.129
เขียนเมื่อ 

ในงานแข่งขันวิชาการ วันที่ 13 พฤศจิกายน จัดขึ้นที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในนามผู้ปกครองของนักเรียนที่จะแข่งขันทางด้านศิลปะ กำหนดการแข่งคือวันที่ 14 พฤศจิกายน แต่ทำไมถึงมาจัดแข่งในวันที่13 นอกจากนี้ ทางกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งให้ทางโรงเรียน.... ทราบ ทำให้นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ทางด้านศิลปะ หลายรายการ เสียโอกาสที่จะเข้าไปแข่งเพื่อ หาตัวแทนไปแข่งในระดับต่อไป ไม่ทราบว่า กลัวโรงเรียนนี้จะชนะ หรือ.. ทำไมถึงต้องบิดเบือนไม่แจ้งข่าวให้ทราบ นักเรียนที่ต้องสละคาบเรียน เสียเวลาเรียน เพื่อมาฝึกซ้อม หวังว่าจะได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนแข่งบ้าง แต่ก็ต้องหมดกำลังใจกัน เมื่อรู้ข่าว ถ้าพวกท่านยังทำแบบนี้อยู่ อนาคตเยาวชนในวันข้างหน้า จะเป็นอย่างไร จะพัฒนาขึ้นไหม? จึงร้องเรียนมาเพื่อให้ทราบ และโปรดให้ความเป็นธรรมแก่ ทางพวกเราด้วย เราไม่ขอเอ่ยนามโรงเรียน และไม่ได้กลั่นแกล้งผู้อื่น แต่คนที่ทำแบบนี้ก็น่าจะรูอยู่แก่ ใจ ทางเราไม่อยากเห็น นักเรียนต้องเสียใจ และท้อแท้ผิดหวังอีก จึงขอความกรุณาช่วยตรวจสอบด้วย ขอบรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

ขอขอบคุณ อย่างสูง

IP: xxx.9.35.41
เขียนเมื่อ 

ร้องเรียนโรงเรียนสารสาสน์สมุทรสารคุณครูห่วยแตกไม่ดูแลนักเรียนจบครูมาได้ยังไงจะเอาแต่เงินเด็กเล็กอนุบาลก็ปล่อยให้หัวแตกเปิดเทอมประกันก็ยังไม่มีถามว่าใครรับผิดชอบถ้าเป็นอะไรขึ้นมาครูธุรการการเงินก็พูดจาไม่ดีหน้าไม่รับแขกรัฐบาลช่วยเหลืออะไรก็ไม่เห็นคืนผู้ปกครอง

ผู้ปกครองนักเรียน รร.วินิตศึกษาลพบุรี
IP: xxx.164.140.31
เขียนเมื่อ 

เดี๋ยวนี้ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ่นเกือบทุกคนว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนเก็บเงินค่าเรียนโครงการต่างๆมากมายเหลือเกิน มีการแจงซองผ้าป่าให้นักเรียนไปเรี่ยไรผู้ปกครอง คนละ 10 ซอง ว่าไปสมทบทุนสร้าง รร.แห่งใหม่ เด็กปิดเทอมก็ต้องเรียนพิเศษ คนลพะ 1.000.-บาท เด็กคนไหนจะจบ ม.3 ต้องเรียนพิเศษ ถ้าไม่เรียนไปสอบเข้าเรียนต่อที่อื่นไม่ได้ ก็ไม่มีสิทธิมาเรียนที่นี่อีก ผมก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้เหมือนกัน การก่อตั้งโรงเรียนในครั้งนั้นหลวงพ่อพระธรรมญาณมุนี มีจุดประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่ไม่มีฐานะมาเรียน นักเรียนมาจากไกลๆมาเรียนและมาอยู่ที่วัด ทางโรงเรียนจึงหยุดเรียนในวันพระ ในสมัยนั้น เด็กคนไหนยากจนหลวงพ่อก็จุนเจือ ซึ่งผิดกับเดี่๋ยวนี้รู้สึกว่าจะผิดวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง ในเมื่อโรงเรียนอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ไม่หน้าจะเก็บเงินจากผู้ปกครองนักเรียน บ่อยครั้ง ผมเข้าใจว่าทางโรงเรียนต้องการเงิน แต่น่าจะหาทางอื่นไม่น่าจะมาเบียดเบียนผู้ปกครอง ผมขอวิงวอนอยากให้

1.ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองออกมาแถลงถึงเหตุผลที่เก็บเงินกันบ่อย

2. ให้ท่านผู้มีอำนาจในกระทรวงศึกษาตรวจสอบเส้นทางการเงินของโรงเรียนที่ได้รับบริจาคนั้นถูกต้องหรือไม่

3. ได้ข่าวว่าพระราชวุฒิวราภรณ์(ขออภัยถ้าเขียนผิด) ไม่ค่อยได้จำพรรษาที่วัด ไปจำพรรษาแถวสิงห์บุรี ทุกวัน

ที่ผมได้เขียนข้อความนี้ผมไม่มีจิตริษยาใคร แต่ต้องการให้สถานการศึกษาที่ผมได้เรียนมาและอยู่มาถึง 6 ปี ไม่ต้องแปดเปื้อนตกเป็นข้อครหานินทา อีกประการหนึ่งผมอาจจะจากลพบุรีไปนาน ผมจึงไม่รู้่จักท่านเจ้าคุณผู้อำนวยการโรงเรียน เพราะผมจบ ม.6 เมื่อปี 2508 ผมรู้แต่ ครูจันทร์ ครูสว่าง ครูประชุม ครูประไพ ครูสนิท ครูละออง ครูจึง ครูประจวบ ครูประดับ ครูสมจิต ครูทองอยู่

ครูสนิท มีพระอยู่องค์เดียวคือพระอาจารย์สังวาลย์ และครูอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง ดังนั้นผมจึงขอร้องมายังผู้มีอำนาจทั้ง

หลายช่วยตรวจสอบให้หน่อย ผมและเพื่อนๆรุ่นเดียวกันจะได้รู่้ที่ไปและที่มา

ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสเารสาสน์วิเทศคลองหลวง
IP: xxx.84.144.26
เขียนเมื่อ 

อยากจะขอร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร เครือสารสาสน์ โรงเรียน สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ดังนี้

1.การเรียนการสอน ระดับนักเรียนอนุบาลสองภาษา มีจำนวนครูไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ที่โรงเรียนเน้นจำนวนมากเข้าไว้ ปกติต้องมีครูต่างชาติประจำอยู่1คน เพื่อที่เด็กนักเรียนวัยนี้จะได้เรียนรู้ ซึมซับ ภาษาอังกฤษ ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจะบันไม่ได้เป็นแบบนั้น

2.อุปกรณ์ การสอน แตกต่างนักเรียนในระดับสามัญเพียงแค่ ตำรา เสริม เท่านั้น ทั้งๆที่เป็นการเรียนการสอนสองภาษา เก็บค่าเทอมแตกต่างกันมาก

3.สภาพแวดล้อม สถานที่ไม่เหมาะสม เช่นห้องเรียนที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรองรับ จำนวนนักเรียน ที่ทางโรงเรียนเน้น ปริมาณ มากกว่าคุณภาพ คับแคบ อากาศร้อน แสงสว่างไม่เพียงพอ

4.อาหารกลางวัน นักเรียน ในระดับอนุบาล ไม่ค่อยมีการปรับปรุงเมนู ซึ่งมักจะมีรายการอาหารที่ซ้ำกันบ่อยมาก เช่นส่วนมากมักเน้นแต่ประเภทไก่ และ ไข่ ซึ่งได้สอบถามครูผู้สอนแล้ว ทราบว่าเป็นห่วงเด็กที่จะได้สารอาหารไม่ครบถ้วนทางโภชนาการ

    ข้อมูลเหล่านี้เป็นจริงสามารถตรวจสอบได้ หากผู้ปกครองท่านไหนที่คิดว่าจะนำลูกมาศึกษาเล่าเรียน ในสถานที่แห่งนี้ โปรดพิจารณาให้ดี หากหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงจะดีที่สุด

ผู้ปกครองคนหนึ่งที่โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
IP: xxx.24.176.166
เขียนเมื่อ 

ไม่พอใจอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสารสาสน์พิทยา สาธุประดิษ 26

มีกฏไม่ให้ผู้ปกครองชมนักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ อ้างว่าจะทำให้เด็กขาดสมาธิ

ลูกดิฉ้นเรียนว่ายน้ำ กับทางโรงเรียน หลังจากกลับมาก็บ่นว่าปวดท้อง สอบถามเด็ก

คิดว่าเด็กคงดื่มน้ำในสระว่ายน้ำมากเกินไป หลังจากดิฉันไปสอบถามทางโรงเรียน

ก็ไม่ได้รับคำตอบอย่างไร ดิฉันเลยตั้งใจให้ลูกย้ายโรงเรียนค่ะ

ดิฉันก็ไม่ทราบว่า เรื่องนี้จะสามารถร้องเรียนอะไรได้ไหม เพราะลูกดิฉันก็ไม่ได้รับอันตราย

อะไรมาก แต่อยากเตือนผู้ปกครองที่จะนำลูกหลานมาเรียนที่นี่

ผู้ปกครอง
IP: xxx.24.5.189
เขียนเมื่อ 

สารสาทน์ พระราม 2  เพิ่งเปิด ท่าทางโรงเรียนจะยังไม่พร้อม นะคะ ดูวุ่นวายมาก ครูใหญ่ก็เอาแต่ด่าครู  วันๆ  นี่ลูกเปิดเทอมมาเดือนกว่าๆ  เปลี่ยนครูประจำชั้นคนนี้คนที่4 แล้วค่ะ ไม่ทราบว่าท่านผู้บริหารได้ไปดูแลบ้างมั๊ย  เห็นว่าวันๆครูก็เดินซื้อข้าวของเครื่องใช้ไม่เป็นอันดูแลการเรียนการสอน  ถ้าไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเปิดเลยค่ะ สงสารเด็ก เสียเงินแล้วก็ยังต้องมาเสียงอีก ลูกเรียนสองภาษาค่ะ  อยากเตือนผู้ปกครองอย่าดูแต่สภาพภายนอกโรงเรียนเห็นว่าเป็นโรงเรียนใหญ่โต  ที่สำคัญบุคคลากร ดูไม่ค่อยมีค่ะ อยากให้ทางผู้รับผิดชอบ สคบ จังหวัดช่วยกวดขันดูแลด้วยค่ะ

IP: xxx.24.14.71
เขียนเมื่อ 

ร้องเรียนสารสาทน์ พระราม2 ด้วยคนค่ะ ลูกบอกครูใหญ่ให้เด็กสองภาษาร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ พอเด็กไม่ร้อง ครูแช่งเด็กบอกใครไม่ร้องขอให้เป็นใบ้พูดไม่ได้  ไม่ทราบว่าเป็นครูได้ไง  นี่แสดงพื้นฐานจิตใจเลยนะเนี่ย แค่ร้องเพลงไม่ได้ก็มันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ สงสัยครูจะไม่เคยมีลูกมัง เลยไม่รู้ว่าเด็กร้องเพลงน่ะไม่ต้องเก่งหรอก เด็กร้องเพลงได้/ไม่  อยู่ที่คนสอนจะเข้าใจเด็กมั๊ย เด็กร้องเพลงได้แบบคุณพุ่มพวงน่ะค่ะ ไม่ได้แสดงว่าเด็กเก่งหรือไม่ ครูมืออาชีพไม่ต้องออกแรงมากขนาดนี้หรอกค่ะ  นี่แสดงว่าครูไม่professional ไม่เข้าใจเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองพิจารณาเลือกโรงเรียนใหม่เหมือนหลานสาวดีกว่าค่ะ ดูไม่พร้อมหลายๆเรื่อง อย่าเป็นหนูทดลองให้โรงเรียนเลยค่ะ  ฝากอจ.ดร.สยมพร ทองเนื้อดี ช่วยดูแลให้มากกกกหน่อยนะคะ

เอ๋ ร.บ.ณ.
IP: xxx.90.124.133
เขียนเมื่อ 

ร้องเรียนอาจารย์ฝ่ายปกครองโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ-พณิชยการตั้งตรงจิตร

พูดจาไม่ดี ว่านักเรียน ไล่นักเรียนออก ความผิดแค่ซอยผม

ใช้คำพูดที่ไม่ดี ทำให้เด็กไม่อยากไปโรงเรียน

ไล่นักเรียนกลับบ้านไปตามผู้ปกครองมาทั้งๆที่ผู้ปกครองไม่อยู่

ขู่ว่าจะไล่ออกถ้าไม่มีผู้ปกครองมา คุยโทรศัพท์กับผู้ปกครองไม่ถึงสองคำก็กระแทกหูใส่ไม่คุย

หมายเหตุ*การที่เด็กเรียนไม่จบผู้ใหญ่หลายคนอาจจะโทษว่าเด็กไม่ตั้งใจเรียน ไม่รักเรียน ต้องโดดเรียน

แต่ไม่ใช่เหตุผลหลักเสมอไปเป็นเพราะอาจารย์หลายคนบ้าอำนาจข่มขู่เด็กนักเรียนไม่สนใจสอนต่อหน้า

ผู้ปกครองพูดอย่างนึงพอลับหลังพูดกับเด็กอีกอย่างหนึ่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ดูแลอาจารย์ผู้น้อยถือว่าได้เงินค่าเทอมของผู้ปกครองแล้วเด็กจะเรียนจบหรือไม่

ไม่สนใจอาจารย์ฝ่ายปกครองนับวันยิ่งบ้าอำนาจไม่ต่างกับพวกตำรวจเท่าไหร่*

ปล.ใครที่คิดจะเรียนโรงเรียนนี้ คิดดูให้ดี !

ผู้ปกครองคนหนึ่ง
IP: xxx.90.124.133
เขียนเมื่อ 

ร.รตั้งตรงจิตพณิชยการ

ปัญญาอ่อนชอบเชิญผู้ปกครองเป็นว่าเล่นไม่รู้ว่าผู้ปกครองว่างหรือไม่ว่าง

ตัดผมน.รไม่ทราบว่าฝ่ายปกครองมีปัญหากับน.รที่เป็นทอมมากมายเหลือเกินจนลูกดิฉันต้องออกจากร.รไปเรียน ที่ อื่น ไม่ทราบว่า ญาติ ข้าง ไหน มี ปัญ หา กั บทอม ถึ งได้ มา ลง กับ น.ร ไม่ ไช่ น.ร เลว แต่ เป็ นอาจารย์ ที่ เลว

ธรณินทร์
IP: xxx.26.44.166
เขียนเมื่อ 

ภรรยาเป็นครูโรงเรียนเอกชนบรรจุแล้ว แจงความประสงค์ขอลาออก (โดยผู้บริหารถามความประสงค์ครูที่จะลาออก) พอถึงสิ้นเดือนไม่จ่ายเงินเดือน (ยังไม่ได้เขียนใบลาออกและยังไม่รับการอนมัติให้ลาออก) โดยอ้างว่าต้องทำงานให้เสร็จ ซึ้งไม่ใช่เป็นงานค้าง เป็นงานที่ต้องทำต่อในเดือนต่อไป ซึ่งครูคนอื่นก็มาทำตามปกติ ภรรยากระผมก็ไปทำงานตามปกติไม่คิดที่จะทิ้งงาน แต่ทำไม่โรงเรียนไม่จ่ายเงินเดือน ไปสอบถามที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแจ้งว่าไม่มีอำนาจ สอบผู้รู้ครับว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ครูเอกชน ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ

บุคคลากรคนนึงที่ทนไม่ไหวแล้ว
IP: xxx.24.4.200
เขียนเมื่อ 

อยากร้องเรียนพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนทำตัวไม่เหมาะสม อมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลช่วยไม่ว่าจะเป็นค่าทัศนศึกษา ค่ากิจกรรม ค่าเข้าค่ายก็เก็บแพงเกินปีที่แล้วคนละ450บาท เรียนแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันวิชาอื่นไม่สอน จนครูต้องแอบสอนพอรู้ก็เรียนมาด่าจนตอนนี้เด็กท่องก-ฮ ไม่ได้เลยเขียนก็ยังไม่ได้เรียนแต่ภาษาอังกฤษ แล้วก็หนังสือภาษาอังกฤษก็ให้เด็กเล็กเด็กโตเรียนเล่มเดียวกันหมดคือ MAGIC TIME 1 ผู้ปกครองเคยมาถามว่าทำไมรู้อยู่อนุบาลก็เรียนเล่มนี้ประถมก็เรียน มัธยมก็เรียน ผู้บริหารบอกว่าก็เด็กไม่ได้ก็ต้องให้เรียนซ้ำอย่างนี้จะได้แม่น พอผู้ปกครองจะออกความคิดเห็นก็พูดไม่ได้ ผู้บริหารบอกว่าถ้าคุณไม่พอใจก็ไปเรียนที่อื่น แถมยังตบโต๊ะด่าผู้ปกครองหยาบๆคายอีกต่างหากไม่รู้ว่าเป็นผู้บริหารได้ยังไงเทอมที่แล้วออกตั้งไม่รู้กี่สิบคนจากเด็ก700กว่าเทอมนี้เหลือแค่500กว่าคนเพราะทนพฤติกรรมของผู้บริหารไม่ได้ เก็บค่าเทอมก็แพงราคาอิงลิชโปรแกรมแต่สอนโปรแกรมสามัญเผื่อที่จะได้รับเงินอุดหนุนหลอกลวงเงินผู้ปกครอง แล้วถ้าผู้ปกครองถามก็ให้บอกว่าเป็นโปรแกรมอังกฤษเข้มแต่ได้เงินอุดหนุนเพราะถ้าบอกว่าเป็นอิงลิชโปรแกรมก็จะไม่ได้เงินอุดหนุนของรัฐบาลฉลาดไหมล่ะ และค่าเทอมเปลี่ยนเทอมนึงตั้งไม่รู้กี่รอบตามใจผู้บริหารจาก8000เป็น10000จาก10000เป็น20000หมื่นกว่าพอไม่มีเด็กก็ลดราคามาเหลือ1000กว่าบาทตามใจฉัน อยากรู้ไหมค่ะโรงเรียนชื่ออะไรก็โรงเรียนปัญญาศักดิ์ บางบอนไงค่ะอยู่บางบอน5 ครูวันๆนึงก็แทบจะไม่ได้สอนให้ครูลงมาทำงานที่แก่อยากให้ทำแล้วก็ให้อยู่ถึง6โมงทุ่มหนึ่งทุกวันเด็กก็ให้รวมห้องสอน ไม่รู้ว่าจ้างครูมาสอนเด็กหรือจ้างมาทำงานตามที่แก่ต้องการ กลับบ้านก่อนก็ไม่ได้ไม่งั้นเช้ามาก็เรียกมาด่าแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นผู้บริหารได้ยังไงขนาดพวกครู พวกบุคคลากรก็โดนด่ากันทั้งวันไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นผู้บริหารเลยไม่รู้ว่าเปิดโรงเรียนมาได้ยังไง ผู้บริหารคนชื่อเค้าชื่อว่า สุรินทร์ ฉิมน้อย แถมยังเป็นพวกเสื้อแดงอีกต่างหากบินไปหาทักษิณตั้งไม่รู้กี่รอบแล้วยังบังคับให้ครูเป็นพวกเสื้อแดงอีกต่างหากแถมยังซื้อจานเสื้อแดงมาติดที่โรงเรียนและเปิดให้ผู้ปกครองดูด้วยพอใครเป็นพวกเสื้อเหลืองนะก็ว่าเหน็บเค้าใครก็ได้ช่วยสั่งปิดโรงเรียนนี้ทีหรือไม่ก็ส่งใครมาตรวจสอบทีว่าจริงไหม เพราะเป็นภัยกับคนอื่นมาก ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนเอกชนอื่นเค้า ช่วยทีเถอะ

ผู้ปกครองโรงเรียนโรจน์นิมิตรวิทยา
IP: xxx.168.153.151
เขียนเมื่อ 

อยากจะร้องเรียน โรงเรียนโรจน์นิมิตรวิทยา อยู่แถวราษฎร์บูรณะ ลูกของดิฉันเรียนอยู่ที่นี่ค่ะ โรงเรียนไม่เคยมีการประชุมผู้ปกครองเลยค่ะ ตั้งแต่ ป.1 - ป.4 ไม่เคยมี ป.1 เด็กกินข้าวถาดที่โรงเรียนจัดให้ ป. 2 ซื้อข้าวกินเองที่โรงอาหาร ป. 3 ให้เด็กกินข้าวถาดที่โรงเรียนจัดให้อีกแปลกมั๊ยค่ะ ไม่มีการแจ้งหรือบอกผู้ปกครองก่อนเลยค่ะ ป.1 และ ป. 2 ซื้อสมุด-หนังสือเรียนได้ให้กลับบ้าน แต่พอ ป. 3 และ ป. 4 ให้จ่ายเงิน อย่างเดียวไม่ต้องนำสมุด - หนังสือกลับบ้าน แต่ผู้ปกครองต้องจ่ายตังค์และเซ็นชื่อรับทราบเท่านั้น สมุด หนังสือ ที้งปีการศึกษา หนังสือไม่ว่ากัน แต่เรื่องสมุดน๊ะสิค่ะ น่าคิด ตั้ง 2 เทมอไม่ให้เอากลับบ้านแล้วบอกว่าครูประจำชั้นจะเก็บไว้เอง ลูกเรียนหมดไป 1 เทอมแรก ก็ยังไม่ต้องซื้อสมุดให้แต่พอเทอม 2 ลูกขอตังค์ซื้อสมุดใหม่ พอถามครู ๆ บอกว่า อ้อสมุดที่ให้เด็กเก็บไว้ใต้โต๊ะ โดนเพื่อนขโมยเอาไปฉีกเล่นพับเครื่องบินเล่นแต่ก็ได้มีการทำโทษเด็กแล้ว ขอโทษด้วยค่ะ นี่ค่ะคำพูดของครู แล้วที่ผู้ปกครองจ่าย ตังค์ ค่าสมุดเพื่อให้เด็ก ๆๆ เอามาฉีกเล่น หรือค่ะ ส่วนค่าเทอม ก็ไม่เคยคงที่เลย ขึ้นตลอด ยิ่งเรียนสูงค่าเทอมก็ต้องถูกลงบ้างซิค่ะ ไงมันแพงขึ้นตลอด ถามไปก็บอกว่าเด็กเขาลาออกไปเยอะค่ะ งง มากกับคำตอบของห้องธุรการ ส่วนเรื่องโครงการเรียนฟรี 15 ปี ทางโรงเรียนเข้าร่วมโครงการด้วยแต่ก็ไม่เคยมีความกระจ่างให้ผู้ปกครองเลย กว่าจะได้เงินอุดหนุนก็ต้องรอให้เด็กเรียนจบ ป. นั้น ก่อน เรียกง่าย ๆ ว่า 1 ปี เคลีย์คืนให้ทีค่ะ คุณครูก็ออกบ่อย สอนก็ไม่ได้ดีครูพูดจาก็ไม่ค่อยดี ถามสอนผิดก็ยังตรวจถูกอีกค่ะ อยากให้กระทรวงศึกษาธิการไปตรวจสอบดูบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ.....

ผู้รับผลกระทบ
IP: xxx.53.226.5
เขียนเมื่อ 

น้องชายเรียนที่โรงเรียนเอกชนในอำเภอใกล้บ้าน ค่าเล่าเรียนหน่วยกิตละ 900 บาท ถ้าเป็นวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จ่ายเพิ่มหน่วยกิตละ 500 บาท คิดแล้วต้องจ่ายค่าเรียนวิชาละ 4200 บาท (เอกคอมฯ ต้องพกโน๊ตบุคส์ไปเรียน แถมห้องเรียนยังเป็นห้องพัดลมอีก คิดเพิ่มได้อย่างไรหน่วยกิตละ 500 ถ้าเป็นวิชาละ 500 ยังพอทนได้) ค่าเล่าเรียนแพงอย่างนี้ สวัสดิการในการเรียนก็น่าจะดีตามไปด้วย เรียนห้องแอร์ ห้องน้ำสะอาด คุณภาพการเรียนการสอน ต้องดีกว่านี้

ผู้รับผลกระทบ
IP: xxx.53.226.5
เขียนเมื่อ 

อีกอย่างต้องจ่ายค่าเทอม ๆ ละ 3500 บาท (ระดับปริญญาตรีมีจ่ายค่าเทอมด้วยหรือเปล่า) รวมเบ็ดเสร็จต้องจ่าย 24,500 บาทต่อเทอม

ไม่มี
IP: xxx.55.172.97
เขียนเมื่อ 

ร้องเรียนโรงเรียนผะดุงศิษเป็นโรงเรียนที่แย่มาก เรียกผู้ปกครองโดยไร้สาระ คนอื่นก็ต้องทำมาหากินนะค่ะ นักเรียนสูบบุหรี่กินเหล้าเห็นอยู่ รู้แก่ใจแต่ไม่ทำโทษกลับเรียกผู้ปกครองเเค่เด็กแกล้งกันเล็กน้อย ไร้สาระมาก

นักเรียน ปวส.
IP: xxx.9.106.7
เขียนเมื่อ 

อาจารย์สุรงค์ วิชชุเกรียงไกร โรงเรียนเทคโนสยาม(ช่างกลสยาม) แผนกช่างยนต์ สอนนักเรียนระดับ ปวส. เวลาสอนแล้วจะมีคำถามให้นักเรียนตอบ พอนักเรียนตอบไม่ได้ จะมีการทำโทษนักเรียน ระดับเทียบเท่าอนุปริญญา แบบ ดีดใบหูนักเรียน จนบางคนต้องไปพบแพทย์ก็มี กลั่นแกล้งนักเรียนในการให้เกรด แถมยังด่านักเรียนพูดจาหยาบคายเวลานักเรียนไม่เข้าใจ เช่น "แม่เย็ด มึงจะเอาไง" และปล่อยก่อนเวลาเลิกเรียน คือถ้าเลิก 6โมง อาจารย์สุรงค์ วิชชุเกรียงไกร จะปล่อย3โมง แล้วบอกว่า "กูก็เบื่อที่นี่แล้วเหมือนกัน" ตอนนี้รุ่นๆน้องที่จบปวช. ช่างยนต์ ไม่มีใครอยากเรียนต่อ ปวส. เลยเพราะไม่อยากเจอ อาจารย์สุรงค์ วิชชุเกรียงไกร ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

จะเอาผิดครูเอกชนต้องทำยังไงค่ะ
IP: xxx.49.190.4
เขียนเมื่อ 

ดิฉันกลุ้มใจมากค่ะลูกดิฉันเรียนที่รร.อนุบาลภาคตะวันออกเฉียงจังหวัดขอนแก่นอนุบาล1/3 ห้องครูที่ชื่อใหม่

เห็นแรกๆเราว่าครูคนนี้น่าจะรักเด็กนะเราก็สบายใจแต่อยู่ๆมาลูกดิฉันที่เคยชอบไปโรงเรียนกลับไม่อยากไปงอแงทุกวันเราก็ถามลูกว่าทำไมลูกถึงไม่อยากไปแกบอกว่าแกโดนครูตีตลอดเลยซึ่งเด็กวัยเท่านี้แกไม่โกหกอยู่แล้วค่ะเพราะไร้เดียงสาแต่เราก็ยังไม่อยากจะมีปัญหากับครูคนนี้เพราะลูกเรายังเรียนอยู่กับเขากลัวเขามาลงที่ลูกเราแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไปถามแนวปรึกษาว่าทำไมลูกดิฉันไม่อยากมาโรงเรียนพูดอย่างดีเลยค่ะกลัวมีปัญหาแต่เราก็ถามว่าครูตีแกบ่อยหรือเปล่าค่ะแกถึงกลัวไม่อยากมา(ในใจไม่เคยคิดจะเอาเรื่องเลยค่ะ)เห็นแกบอกว่าครูตีแล้วครูคนนี้ก็มองหน้าลูกดิฉันแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมานะค่ะครูคนนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะไม่สวัสดีดิฉันไม่สนใจจะออกมาส่งลูกเห็นเราเป็นหัวหลักหัวตอดิฉันงงกับพฤติกรรมครูคนนี้มากค่ะค่าเทอมก็แพงเราก็คิดว่าเขาก็คงจะดีกับลูกเราแต่ดิฉันก็ทนค่ะเพราะถ้าย้ายโรงเรียนกลางเทอมก็คงจะลำบากและล่าสุดครูคนนี้ทำยังไงกับลูกดิฉันรู้ไหมค่ะไม่ให้การบ้านลูกดิฉันเป็นเดือนสองเดือนกว่าแต่คนอื่นได้ทุกวันพอเราไปถามก็บอกว่าหนังสือแกหายสามเล่มเราเลยบอกว่าเราจะเอาไปถ่ายเอกสารเดี๋ยวลูกเราเสียโอกาสพอมาดูหนังสือลูกกลับไม่ได้หายเลยค่ะไอ้ที่หายเป็นหนังสือละบายสีอย่างเดียววิชาอื่นๆอยู่ครบแล้วพอใกล้สอบก็มาบอกเราว่าลูกเราไม่ได้หนังสือเลยซึ่งเทอมแรกแกได้หนังสือครูคนนี้ก็บอกเองว่าแกเก่งแต่พอมีปัญหาที่เราถามนี่ล่ะค่ะเปลียนไปเลยแถมมาสั่งให้เราสอนลูกเราอีกต่างหาก(แล้วจะให้ดิฉันสอนลูกยังไงค่ะการบ้านแกไม่เคยได้เลย)เพราะใกล้สอบแล้วเดี่ยวสอบไม่ได้เพราะตัวเขาเองไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงดิฉันรู้สึกแย่กับครูที่ชื่อใหม่นี้มากค่ะดิฉันจะเอาผิดกับครูคนนี้ให้ถึงที่สุดค่ะครูไร้ซึ่งจรรยาบัญริดรอนสิทธิเด็กไม่ให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมคนอื่นและดิฉันต้องทำอย่างไรบ้างค่ะถึงจะเอาผิดกับครูคนนี้ได้

ครูสุชาดาโรงเรียนดาราสมุทรไม่ดูแลเด็กและพูดจาไม่ดีกับแม่เด็ก
IP: xxx.171.129.162
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนดาราสมุทรชลบุรีอย่าจ้างบุคลากรแบบนี้เลยดิฉันไปรับลูกช้าก็เดินเข้าไปหาครูคนนี้กำลังเม้าแตกดิฉันถามว่าลูกดิฉันอยู่ไหนครูตอบว่าก็แถวๆนี้แหละหาเอาเองสิจรรยาบรรณของครูควรทำแบบนี้หรออย่างแรกที่ทำคือวิ่งหาลูกก่อนลูกยังเล็กค่ะไปเจอลูกร้องไห้อยู่ข้างเสาหน้าตึกซึ่งหน้าตึกเป็นถนนรถวิ่งผ่านตลอดถ้าลูกดิฉันเป็นไรไปใครรับผิดชอบค่ะเสียเงินหลายหมื่นนะค่ะแต่ดูแลเด็กได้แค่1,000บาทอยากให้ใส่ใจให้มากๆไม่ควรปล่อยเด็กไปไหนเอาจริงๆนะค่ะโรงเรียนไม่มีคุณภาพอย่างแรกแฟนดิฉันก็เกือบเหยียบเด็กอนุบาลเขาปล่อยเวิงวิงเล่นคนเดียวได้ไง

jack sparro
IP: xxx.99.74.163
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าจบจากเรียนโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยาการมา5ปีตอนนี้จบแล้วแก้ทุกอย่างผ่านหมดแต่ไม่ยอมออกวุฒิให้ทั้งใบ รบ.ของปวช.3 และปวส. ไม่ทราบว่ามีวิธีจะทำให้ได้วุฒิหรือจะเอาผิดกับโรงเรียนได้บ้างครับไปทำอะไรไม่ได้เลยทำงานก็ไม่ได้สมัครเรียนต่อก็ไม่ได้

จะเอาผิดโรงเรียนหรือฟ้องร้องเอาเรื่องครูในโรงเรียนที่ไม่ยอมออกวุฒิให้ยัง
IP: xxx.99.74.163
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าจบจากเรียนโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยาการมา5ปีตอนนี้จบแล้วแก้ ทุกอย่างผ่านหมดแต่ไม่ยอมออกวุฒิให้ทั้งใบ รบ.ของปวช.3 และปวส. ไม่ทราบว่ามีวิธีจะทำให้ได้วุฒิหรือจะเอาผิดกับโรงเรียนได้บ้างครับไปทำอะไร ไม่ได้เลยทำงานก็ไม่ได้สมัครเรียนต่อก็ไม่ได้


ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล
IP: xxx.9.72.23
เขียนเมื่อ 

เรื่องเกิดเมื่อพาลูกชายไปว่ายน้ำ ในคาบแรกตอนเช้าที่สารสาสน์สมุทรสาร ในคลองบางปลากด สมุทรปราการ

ลูกชายมาเรียนว่ายน้ำคาบแรก 4 ขวบ ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยความเป็นห่วงของพ่อแม่ขอไปดูหน่อยแต่ลูกเกิดจมน้ำจมลงไป เหมือนยังตั้งหลักไม่ได้และก็ไปคว้าหลังเพื่อนด้วยกันเพื่อยึดหลักแต่ครูในน้ำไม่มีใครเห็นเลยทางแม่ก็เลยทักว่าเด็กจมน้ำเด็กจมน้ำ้แต่อ.สุรีรัตน์ที่สอนว่ายน้ำมาพูดจาไม่ดีกับผู้ปกครองว่า ครูเนี่ยมีประสบการณ์ 30 ปีเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นแต่ผู้อำนวยการก็ไล่ออกไม่ได้และก็ตั้งหน้าทะเลาะกับผู้ปกครองอย่างเดียวทุกคนลองคิดดูนะคะว่าถ้าจมน้ำตายพวกเขามารับผิดชอบชีวิตลูกเราได้มั้ยอย่างมากก็จ่ายเงินเอาเงินปิดแต่ลูกเราไม่ได้คืนและพอเรียนไปให้ผอ.ทราบแต่ผอ.ก็ได้แต่ขอโทษแทนไม่กล้าเรียก อ.สุรีรัตน์มาขอโทษและรับทราบที่่ตัวเองทำหรือต้องวัวหายถึงล้อมคอกประสบการณ์30ปีแน่ใจมั้ยว่าเด็กจะไม่ตาย ใครที่พอจะรู้จักเจ้าของโรงเรียนโปรดช่วยแชร์ด้วยเพราะพอเกิดเรื่องไม่รู้อาจารย์ที่สอนจะมีจรรยาบรรณมั้ยที่จะไม่มีอคติกับเด็กใครที่มีลูกเรียนว่ายน้ำแนะนำไปดูนะคะเพื่อความปลอดภัย

เพราะอาจารย์ไม่มาขอโทษก็แสดงว่ามันไม่จบ

หัวอกคนเป็นแม่
IP: xxx.55.130.121
เขียนเมื่อ 

ร้องเรียนโรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทองค่ะเกียวกับอาหารกลางวันของเด็กดิฉันจ่ายค่าเทอมก็ครบนะแต่ทำไมอาหารกลางวันถึงเป็นไก่และไข่ค่ะข้าวก็เป็นข้าวต้มเด็กทานไม่อิ่มคุณค่าทางโภชนาการไม่มีเลยผักสักใบก็ไม่มีพอเด็กทานไม่อิ่มก็จะไปซื้อของกินที่โรงเรียนมีขายแต่สังเกตุว่าของที่โรงเรียนขายก็ไม่ได้มาตรฐานเช่นของทอดเด็กทานไปมีอาการอาเจียนออกมาทุกครั้งที่ทานน้ำก็เป็นนำ้แท้งซึ่งไม่รู้เลยว่าทำความสะอาดบางหรือเปล่าเห็บค่าเทอมแพงมากค่าเรียนพิเศษก็แพงค่ารถก็แพงผู้ปกครองทุกคนยอมจ่ายแต่สิ่งที่เด็กๆได้กลับมาคือการปรับเปลี่ยนอาคารให้ไม่ใช่การพัฒนาความเป็นอยู่เด็กเลยสร้างแต่หน้าตาเวลาใครผ่านไปผ่านมาสิ่งแรกที่เห็นคือโรงเรียนใหญ่สวยแต่ทั่จริงแล้วข้างในห่วยแตกมากการดูแลก็ไม่ใส่ใจลูกชายเรียนชั้นอนุบาลเรียนว่ายน้ำแต่พอกลับมาบ้านใส่กางเกงผิดมาตัวเล็กมากแจ้งมิสประจำชั้นไปคำพูดที่ได้กลับมามิสแจ้งว่าคุณแม่ค่ะเด็กเยอะมากจะให้ไปถอดดูทุกตัวก็คงไม่ได้แล้วจะให้ทำอย่างไงค่าชุดนักเรียนก็แพงชุดละ500บาทขายตามขนาด

เด็กเพิ่งพ้นอนุบาลไปเอง
IP: xxx.172.196.250
เขียนเมื่อ 

ร้องเรียนนางอรวรรณ  ศรีสุระ  ครูเอกชลโรงเรียนเทเรซาอุปถัมป์ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาค่ะ คือเด็กผู้ชายเขาก้อมีนิสัยซุกซนของเขาเปนเรื่องปกติอยู่แล้ว และเด็กเพิ่งจะขึ้นปอ1 มีอยู่วันนึงครูคนนี้เอาปากกาเมจิกเขียนหน้าผากและแก้มของเด็กเลข 1 ก่อนกลับบ้าน(คงอยากให้ผู้ปกครองเห็น)จากนั้นเรื่องนี้ครูประจำชั้นก้อได้ยอมรับว่าเปนคนเขียนจิง แต่ไม่ได้ขอโทษผู้ปกครองของเด็กด้วยตนเอง จากนั้นวันต่อมาครูคนนี้ได้เรียกเด็กเข้าไปด่าเป็นการส่วนตัวว่า... (อย่ามาเรียนที่นี่ จะย้ายไปไหนก้อไป)วันต่อมาเด็กก้อมาเล่าให้ตากับยายฟังและเด็กก้อไม่กล้าไปโรงเรียนและต้องขาดเรียนเพราะกลัวครูคนนี้ และทางโรงเรียนแห่งนี้ก้อบอกแค่ว่าได้ตักเตือนครูไปแล้วแต่..ทำไมครูคนนนี้ถึงได้เรียกเด็กไปด่าเป็นการส่วนตัวอีก... แทนที่จะยอมรับผิดที่ตัวเองทำไป แต่ยังไม่สำนึก  คืออยากถามว่าครูคนนี้เขามีพื้นฐานการเป็นครูบ้างไหม?? ทำไมถึงมีจิตใจที่ต่างไปจากคนปกติมาก !!! ต่อไปเด็กที่ไปเรียนที่โรงเรียนนี้ก้อต้องไปเจอกับครูลักษณะนิสัยแบบนี้หรือค่ะ??? แต่ที่ได้ยินมาครูคนนี้ก้อทำกับเด็กที่ดื้อทุกคน!!!  อยากให้ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ...จักเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ....
(เด็กเขาก้อซนกัลทุกคนไม่ใช่หรอค่ะ)

ครูโรงเรียนเอกชน
IP: xxx.109.20.116
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนอื่นมีแบบนี้ไหมครับ ครูลาป่วย ลากิจ หักค่าจ้าง วันล่ะ 1000 บาท เงินเดือนก็น้อยอยู่แล้ว แล้วเวลามาโรงเรียน 7.15 ถือว่าสายแต่เวลาเลิกงาน 19.00 บางวันที่มีกิจกรรม ก็ 20.00น. เงินเดือนออกก็ไม่มีสลิปเงินเดือนให้ เงินหายไม่รู้หักอะไรบ้าง จะร้องเรียนได้ที่ไหนครับ โรงเรียนเอกชลแถวชลบุรี

ฝน
IP: xxx.52.70.115
เขียนเมื่อ 

ขอร้องเรียนเรื่องโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์ชอบบังคับให้ผู้ปกครองเสียเงินโดยใช่เหตุ หาเรื่องเก็บเงินไปเรื่อยมีหนังสือแจ้งความประสงค์

มาให้ผู้ปกครองกรอกก็จริงแต่สุดท้าย ก็บังคับให้ทำอยู่ดี เช่น ซื้อเครื่องแสกนมาแล้วสั่งให้เด็กทุกคนต้องทำบัตรใหม่เป็นบัตรแบบสแกนชื่อได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ใช้บัตรธรรมดา แล้วถ้าเด็กลืมบัตรมาล่ะ แม้กระทั่งที่แขวนป้ายนักเรียนก็บังคับให้ซื้อของโรงเรียนซึ่งแพงมากเมื่อเทียบกับข้างนอก ทีเมื่อก่อนโรงเรียนยังเอาข้างนอกมาขายเลยพอบังคับให้เด็กทำบัตรก็บังคับให้ซื้อกรอบใส่บัตรอีก

ล่าสุดมีพาเด็กไปที่งานวันวิทยาศาสตร์ที่ไบเทคบางนา มีใบสอบถามมาแต่ไม่ไปไม่ได้ ถ้าไม่ไปเด็กจะไม่ได้คะแนน และคนที่จะไม่ไปก็ต้องมีใบรับรองแพทย์เท่านั้น เก็บคนละ 250 บาท มีอีกหลายอย่างเลย ที่โรงเรียนบีบบังคับเอากับผู้ปกครอง

ฝน
IP: xxx.52.70.115
เขียนเมื่อ 

ขอโทษทีค่ะลืมแจ้งที่อยู่ โรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา อยู่เขตอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เบอร์โทร 038-237068

แม่ผู้โดนกลั่นแกล้งจากโรงเรียนนี้
IP: xxx.120.68.32
เขียนเมื่อ 

เกลียดรงเรียนสารสารต์วิเทศร่มเกล้าตั้งแต่ผอยันฝ่ายปกครองไม่มีความยุติธรรม พวกคุณเป็นถึงครูบาอาจารย์เป็นอาชีพที่่มีเกียรติเ

แต่นิสัยพฤกติกรรมกับตรงกันข้ามดับความใหญ่โตของโรงเรียน เน้นธุรกิจมากเกินไป ไม่มีความรับผิดขอบพฤกติกรรมการแสดงออก

การสื่อสารกับผูููููุุุ้ปกครองหยาบคายมากคุณคิดว่าคุณแน่หนักหรือที่ออกมาโวยวายข่มขู่พูดจาไม่ดีต้องให้ผู้ปกครองเป็นเบี้ยล่างคุณตลอด

พวกฉันก็มีทั้งความรู้ทั้งเงิน คอยดูนะฉันจะร้องเรียนไปสี่อมวลชน กระทรวงศึกษา และสคอให้มาตรวจสอบโรงเรียน เจ้าของกิจการร

น่าจะเข้าไตร่สวนบุคคลากรของตัวเอง คัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาหน่อย ไม่ใช่หาใครไมี่ได้ไปคว้าคุณยาย,คุณย่าคนใกล้ะเข้าโลงอายุ50-60ขี้น พวกคุณบ้าอำนาจยิ่งเป็นฝ่ายปกครองของโรงเรียนนี้ พวกคุณมีแต่ความเกลียดชังลูกของฉัน ซึ่งลูกของฉันเรียนทีนี่มา12ปีเห็นแต่ความใหญ่โตของอาคาร ตรงกันข้ามครูบาอาจารย์นิสัยพฤติกรรมกลับตรงกันข้าม น่าสงสารผู้ก่อตั้งช่างไม่รู้เลยว่าบุคคลากรของคุณทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยเฉพาะฝ่ายปกครองที่ดูแลชั้นม.3ที่ชื่อครูมนตรี(คุณระวังตัวไว้ใหดี(ทำลายครอบครัวฉันรวมถึงกลั่นแกล้งลูกสาวฉัน ต่างๆนานาจนเด็กไม่กล้าไปโรงเรียน เด็กใกล้จะจบมัทธยมต้น คุณกลับหาเรื่องทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ คอยติดตามข้อมูลในทีวีช่อง 3เ(ข่าวเช้าคุณสุรยุทธ)นะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่แจ้ง

คุณแม่ผู้ถูกกลั่นแแกล้ง
IP: xxx.120.68.32
เขียนเมื่อ 

ดิฉันไม่ได้มีเจตนาในการกล่าวหาโรงเรียนสารสารต์นิเทศรุ่มเกล้า เพียงแต่ต้องการให้ฝ่ายบริหารหรือเจ้าของกิจการลงมาดูแลสถานที่แห่งนี้ ปกติเป็นสถานที่นี่บรรยากาศน่าเรียน อยู่มาถึง12ปีมีความผูกพันไม่ใช่น้อย ภาพในอดีตกับปัจจุบันมันต่างกันลิบลับ บรรยากาศตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน การสื่อสารพูดจากับผู้ปกครองสถานศักษาพนักงานครูบาอาจารย์ต่างก็ต้องเคารพสิทธิของตนเองไม่ควรที่จะล่วงละเมิดก้าวข้ามลำเส้นสิทธส่วนบุคคล ดิฉันไม่ได้มีเจตนาจะให้เกิดความแตกแยก เพียงแต่ต้องการให้เกิดการปรับปรุงในตัวบุคคลากรเรื่องพฤติกรรมรวมถึงช่องการการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเท่านั้นเอง ฝ่ายปกครองนักเรียนก็ต้องใช้อำนาจในการปกครองนักเรียนอย่างยุติธรรม ไม่ควรลำเอียงหรือกลั่นแก้งนักเรียน รวมถึงไม่ควรที่จะปิดกลั่นเมื่อผู้ปกครองต้องการสี่อสารหรือร่วมหาแนวทางแก้ไขหาทางออกร่วมกัน ทางดิฉันเองต้องกราบขอโทษที่โพสต์ข้อความก่อนหน้านี้โดยใช้คำพูดไม่สุภาพ 

 

 

คุณแม่ผู้ถูกกลั่นแแกล้ง3
IP: xxx.120.68.32
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามค่่ะ มีการรบข้อความร้องเรียนของดิฉันไปถึง2 ครั้งเพราะอะไรค่ะช่อยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

คุณแม่ผูู้้้้ถูกกลั่นแกล้ง
IP: xxx.120.68.32
เขียนเมื่อ 

เรียนผู้ดูแลเว็บค่ะ กรุณาช่วยทำการลบข้อร้องเรียนของดิฉันถึง3ครั้งด้วยค่ะ ดิฉันไม่ประสงค์จะร้องเรียนแล้วค่ะ กรุณาลบไปเลยนะค่ะขอบคุณค่ะ

คุณแม่ผูู้้้้ถูกกลั่นแกล้ง
IP: xxx.120.68.32
เขียนเมื่อ 

กรุณาทำการลบข้อร้องเรียนของดิฉัน มี3ข้อความออกด้วยค่ะไม่ประสงค์จะร้องเรียนแล้วค่ะ

บุคลากร
IP: xxx.52.191.173
เขียนเมื่อ 

คือเป็นเรื่องของเงินเดือนน่ะค่ะ  ผู้บริหารให้ไปเรียนเอาไปประกอบวิชาชีพถ้าจบเขาจะปรับเงินให้ตามที่รัฐให้ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเงินที่ไปเรียนเป็นของตนเองทั้งหมดเขาแค่ส่งชื่อให้เท่านั้น สองอาทิตย์ก่อนจะจบเขาบอกว่าเขาให้เงินเดือนตามนั้นไม่ได้นะ และอีกอย่างฉันก็สงสัยว่าในเมื่อรัฐประกาศออกมาแล้วว่าให้ปรับเงินเดือนครูเอกชนเป็น 1,1650 บาท แต่ทำไมเขาถึงไม่เป็นอะไรในเมื่อสิ่งที่เขาทำมันขัดต่อกฎหมาย  ฉันเคยเห็นเอกสารที่เขาต้องทำส่ง สช. ว่าได้ให้เงินเดือน 1,1650  หัก 3 เปอร์เซนต์ 350 บาท และลงอื่นๆไว้ 2300 รับจริง  9000 นั่นคือเงินเดือนจริงที่ได้รับ  แต่ภาระงานทำทุกหน้าที่ค่ะ เวรรถตู้ ทำความสะอาดห้อง  ห้องน้ำ ขายของให้เขาช่วงเที่ยง แล้วครูผู้สอนต้องมาทำงานธุรการชั้นเรียนของใครขของมันรวมทั้งงานประกัน ซึ่งจะมีเพียงผู้บริหารที่จะรู้คนเดียวเกี่ยวกับข้อมูลต่างแต่ทำเอกสารอะไรไม่เป็นเลยเวลาที่จะมาตรวจต้องให้พวกครูมาสุมหัวช่วยเขาทำสร้างหลักฐานย้อนหลัง เกือบ 99 เปอร์เซนต์ทามงานทีตีสอง  ดิฉันจะทำยังไงดีค่ะในกรณีนี้

 

ปํณณธร ศรีอินทร์
IP: xxx.122.250.141
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีเรื่องอยากจะมาร้องเรียน โรงเรียนประเวศพิทยาคาร ข้อ1.

ดิฉันทำงานเป็นครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียนนี้มาเป็ยเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว
สิ่งที่ดิฉันเจอมาตลอดคือ ที่ ร.ร จะมีคุณตาท่านนึง ซึ่งเป็นสามี ของเจ้าของ ร.ร ชื่อ อาจารย์สมศักดิ์ บุญสนอง ซึ่งก้เป็นครูเก่า
ท่านได้มีกริยา มารยาท ต่อครูที่ร่วมงาน อย่างแย่มากตลอด
ทุกปีการศึกษา จะมีครูออกอยู่บ่อยๆ จากการกระทำของ อาจารย์ท่านนี้ ซึ่งจริงๆไม่น่าจะใช้คำนี้กับเขาได้ เวลาหิวข้าว ไม่พอใจอะไร จะไม่มีการเรียกคุยตักเตือนอะไรเลย จะมีแต่เข้ามาด่่าทั้งๆต่อน่าเด็กน้อยๆตาดำๆที่มองอย่างหวาดกลัว เมื่อปีที่แล้วมีถึงขนาดจะตบตี ครูใน ร.ร คระทำการสอนอยู่สาเหตุจากเรื่องแค่ครุไปตักข้าวมาทาน แล้วเขาไม่พอใจ ด่าครูท่านนั้นทุกวันจนเขาต้องออก ตกเย็นก็นั่งดื่มเหล้า คาราโอเกะใน สถานศึกษา
อีกเรื่องคืออยากให้ตรวจสอบ ข้อ2.สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ซึ่งดิฉันว่าไม่ค่อยสมควรกับการเปิด ร.ร ระดับอนุบาล ทั้งสิ่งของ
เครื่องใช้เด็กๆ ขอเล่น ก็ไม่สมควร
ข้อ3.บุคลากรไม่พอต่อจำนวนเด็ก เช่น ชั้นอนุบาล1 ทาง ร.ร
จัดให้มีครู1ท่าน ต่อจำนวนเด็ก42 คน โดยไม่มีพี่เลี้ยง
ข้อ4.อาหารการกินของเด็กๆ ก้ไม่ได้มาตราฐาน หมู1กิโหล
นำมาทำอาหารให้เด็ก 100 คน บางวันก็เปนโครงไก่มาต้มข้าวฉีกๆ
ให้เด็ก ไม่ทราบว่าเงินอุดหนุนค่าอาหารไปอยู่ส่วนไหนหมด
ข้อ5.สวัสดิการต่างๆก็ไม่มีให้ครูเลย ทั้งสัญญาจ้างก็ไม่มี
#ดิฉันไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากจะให้เด็กๆได้รับสิ่งดีๆและคนที่เขาเรียกตัวเองว่าอาจารย์ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องและไม่ควรจะทำ
จึงเรียนมาเพื่อทราบขอความกรุณาพิจารณาเรื่องของดิฉันด้วยคร่ะ

สมจิจน์ มั่นคง
IP: xxx.10.219.227
เขียนเมื่อ 

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=764164363615023&id=100000643998550&set=a.307156655982465.76620.100000643998550&source=46 นี่แหละรูปนาง ครูก้อย หรือไอลดา โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี 

แม่คนหนึ่ง
IP: xxx.25.190.191
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นแม่คนหนึ่งที่ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนสารสาสน์ วิเทศสุวรรณภูมิ ยอมจ่ายค่าเทอมที่แพงกว่าที่อื่น เพื่อที่จะให้ลูกได้ภาษากับเขาบ้าง ลูกเรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่อนุบาล ปัจจุบันอยู่ชั้น ป,๓ ตอนนี้อยากย้ายลูกไปเรียนที่อื่น เพราะครูไม่มีคุณภาพ ไม่มีความรู้ทางด้านการสอน บางคนทำงานออฟฟิตมาก่อน แล้วก็จับให้มาสอนเด็ก แล้วรู้มาอีกว่าทางโรงเรียนรับครูแบบ ใครก็ได้ที่อยากมีงานทำ และใบประกอบวิชาชีพไม่ต้อง ไม่จำเป็น จริงๆแล้วเราไม่อยากย้ายลูกให้ยุ่งยาก เพราะโรงเรียนมันใกล้บ้าน แต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีท่านที่สนใจเข้าตรวจสอบแบบจริงจัง รับรองได้ว่าเกิน ครึ่งของครูที่นี่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพแน่นอน ถ้าครูที่นี่มีประสิทธิภาพมากพอก็คงจะดีต่อเด็กๆ  มากๆเลยค่ะ ดิฉันขอวอนหน่วยงานช่วยกรุณาตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ

โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนีย กรุงเทพ
IP: xxx.109.158.142
เขียนเมื่อ 

เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนมีเหตุเด็กนักเรียนเสียชีวิตระหว่าง School camp นอกสถานที่ ซึ่งน่าจะอยู่ในการปกครองของโรงเรียน โรงเรียนพยายามปัดความรับผิดชอบโดยผู้ปกครองชาวต่างชาติที่สูยเสียลูกก็ไม่รู้จะดำเนินการอย่างไร อยากให้หน่วยงานกำกับดูแลโรงเรียนเข้าไปตรวจสอบและช่วยเหลือด้วยคะ

International Pioneers School
IP: xxx.109.158.142
เขียนเมื่อ 

Dear Thai Ministry of Education,

For goodness sake, please stop cheating scandal being done by Pioneers Intenational school to take upper secondary students while having no license. Many parents who lack of information have been cheated and had to keep silent while their kids be there due to fears of school closure.

โรงเรียนแถวนครปฐม
IP: xxx.78.164.230
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากโรงเรียนที่น้องสาวเรียน ตารางสอน จันทร์-เสาร์ โดยที่วันเสาร์ทางโรงเรียนแจ้งว่าเป็นวันเรียนพิเศษ(เงินค่าเรียนพิเศษเก็บไปพร้อมค่าเทอม) แต่วันเรียนพิเศษนั้น มีการสอบเก็บคะแนนและนำวิชาหลักมาเรียน เมื่อสอบถามได้รับชี้แจงว่าสอนไม่ทันในวันปกติ(แล้วเรียกว่าเรียนพิเศษยังไง อีกอย่างทำแบบนี้ตลอด ผิดที่เวลาหรือการจัดเวลาของทางโรงเรียน) จึงไม่ข้าใจว่าทำไมโรงเรียนอื่นถึงไม่ต้องทำการสอนวันเสาร์และหลักสูตรไม่เหมือนกันหรอ? พอมีผู้ปกครองถามเยอะ ทางผอ.ประกาศออกหน้าไมค์ตอนเช้าว่า "เรียนได้ก็เรียน เรียนไม่ได้ก็ออกไป" ไม่รู้ว่ามาตรฐานอยู่ที่ไหน

นางน้ำฝน ทักษิณาจารย์
IP: xxx.158.165.162
เขียนเมื่อ 

กรณีที่ลูกถูกเพื่อนผลักตกบรรไดจนได้รับบาดเจ็บแต่ครูทำเฉยและยังกล่าวว่าเด็กเป็นผู้ผิดยังนี้จะเอาเรื่องที่ไหนค่ะเพราะครูไร้ความรับผิดชอบเด็กเจ็บก็ยังไม่พาส่งร.พ.แล้วก็ไม่โทรแจ้งผู้ปกครองอีกด้วย..คือครูคนนี้สมควรลาออกค่ะเพราะไม่สามรถดูแลเด็กได้ดีไม่สมควรที่จะมาเป็นครูว่าไหมคะ...ลูกใครใครก็รัก...ตกบรรไดหน้าแหกยังจะมาว่าเล่นกัน...รับไม่ได้จริงๆๆ..(ร.ร.กวงฮั้วระยอง)เด็กแค่ป.1ครูบอกว่าเด็กโตแล้วต้องดูแลตัวเองมันใช่หรือคะที่ครูพูดว่าเด็กโตแล้ว...ควรลาออกค่ะไร้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

รุงนภา
IP: xxx.158.167.164
เขียนเมื่อ 

ร.ร.สารสาสน์สมุทรสารมีนโยบายให้เด็่กเรียนพิเษทุกคน โรงเรียนมีสิทธิ์เหรอคะ

ผมได้ไปสมัครทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ชื่อโรงเรียนอนุบาลสุภัทราผมเริ่มทำงานวันที่27มกราคม 2560 ที่ผ่านมาก่อนเริ่มทำงานได้ทีข้อตกลงกันระหว่างผมกับผู้บริหาร(ผอ)มีอยู่ว่าจะให้เงินเดือนๆ5000บาทจะทดลองงาน3เดือนหลังจากนั้นจะขึ้นให้ 8000บาทผมได้ตอบตกลงและเซ็นสัญญาจ้างเริ่มทำงานระหว่างทำงานผมได้ขับรถรับส่งเด็กทุกวันรับมาถึงโรงเรียนแล้วก็เริ่มทำการสอน สอนเสร็จก็ไปส่งเด็กถึงสิ้นเดือนท่าน ผอ.ให้เงินเดือนผม 2000 ก็ถือว่าเห็นสมควรโดยโอนผ่านทางธนาคารกรุงไทยและท่านผอ.บอกว่าจะต้องเก็บเงิน10000บาทเพื่อเป็นการค้ำประกันตัวเองก่อนเข้าทำงานผมจึงบอกว่าผมไม่มีเงินค่าค้ำครับให้ท่าน ผอ.หักเอาเป็นรายเดือนได้ไหมจนกว่าจะครบ10000บาทท่านตอบตกลงเดือนกุมภาพันธ์ เงินเดือน5000หักเข้าเงินสมทบ3%เหลือ4550บาทเงินเข้าปรกติแต่ยังไม่มีรายการหักค่าค้ำประกันเข้าทำงานเดือนมีนาคม เงินเดือน5000กักเข้าเงินสมทบ3%เหลือ4550แต่พอเงินเดือนออกเงินเข้า4100บาทเงินหายไป450ผมก็ไม่ทักท้วงอะไรเดือนเมษายนเงินเดือน5000หักเข้าเงินสมทบ3%ของเงินเดือนเหลือ4550และเดือนนั้นเอง ท่าน ผอ.เรียกไปคุยเพื่อที่จะหักเงินค้ำประกันผมก็ตอบตกลงโดยจะหักเดือนละ3000ท่าน ผอ.ก็เริ่มหักเดือนเมษายนเงินจะเหลือ1550พอดีเดือนเมษายนผมไม่มีเงินก็เลยได้เบิกใช้ล่วงหน้า550เพื่อที่จะเหลือในบัญชี1000บาทและในช่วงเดืนเมษายนได้มีการปิดภาคเรียนโดยท่าน ผอ.บอกให้ผมมาเข้าเวร ช่วงวันหยุด 13-15 โดยท่านได้บอกว่าจะมีผู้ปกครองพาลูกมาสมัครเรียนผมก็ไม่ได้มาเข้าเวรตามที่ท่านสั่งผมขอเรียนถามว่าผมผิดไหมทั้งที่ครูคนอื่นๆหยุดกันทุกคนไม่มีใครมาเข้าเวรแล้วทำไมต้องเป็นผมคนเดียวผมเลยไม่มาพอสิ้นเดือนเงินส่วนต่างที่หักไปแล้วจะเหลือ1000บาทแต่เงินผมไม่เข้าสักบาทผมได้ไปถามท่าน ผอ.ท่านบอกว่าหักค่าเวรที่ไม่มา3วันๆ4000เป็น1200สรุปเดือนเมษายนผมติดลบ200บาทเดือนพฤษภาคมเงินเดือน5000บาทหัก้ข้าเงินสมทบ3%ของรายได้เหลือ4550บาท ท่าน ผอ.ได้หักค่าค้ำประกันอีก3000เหลือ1550บาทเดือนมิถุนายนท่านเรียกผมไปคุยว่าจะขึ้นเงินเดือนให้เป็น8000บาทตามที่ตกลงกัยว่า3เดือนนี้ผ่านมาตั้ง2เดือนพึ่งจะขึ้นให้ตัวผมเองเป็นคนไม่เรื่องมากยังไงก็ได้แต่ครั้งนี้มันสุดๆเกินจะทนไหวสิ้นเดือนมิถุนายนเงินเดือน8000บาทหักเข้าเงินสมทบ3%ของรายได้เหลือ7550หักค่าค้ำประกันครั้งสุดท้าย4000บาทจะครบ10000บาทพอดีเงินผมจะเหลือ3550แต่พอสิ้นเดือนเงินผมเข้าในบัญชี2100บาทเงินผมหายไป 1550บาทผมก็ไม่เอะใจไม่ถามว่าเงินผมหายไปไหนหมดเงินค่าค้ำประกันแล้วเดือนกรกฏาผมจะได้เงินเดือนเต็มๆหลังจากหักเงินสมทบ3%ของรายได้จะเหลือ7550บาทพอดีมีครูคนใหม่เข้ามาจึงได้เปลี่ยนให้ผมไปสอนระดับประถมศึกษาปีที่1-ปีที่6ในทุกสาระวาชาการเรียนรู้ยกเว้นภาษาอังกฤษจากเดิมที่ผมสอน ระดับ ป4-ป6ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสุขศึกษาท่าน ผอ.จึงให้ครูเข้ามาใหม่สอนแทนผมให้ผมไปสอนตั้งแต่ ป1-ป6ทุกสาระการเรียนรู้ได้มีการจัดตารางสอนใหม่คือให้ครูทุกคนสอนตอนเช้า 2 คาบเรียนช่วงบ่ายว่างทั้งหมด 3-4คาบเรียนโดยตารางสอนของผม เช้า 3คาบเรียน บ่าย4คาบเรียนไม่มีชั่วโมงว่างเลยมีวันพฤหัสบดีคาบที่3คาบเดียวโดยที่ครูคนอื่นๆว่างวันละ3-4คาบผมเลยไม่เข้าใจสรุปง่ายๆคือท่าน ผอ.บีบให้ผมออกจากงานอยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ออกไปจะให้ไล่ออกเขาไม่ไล่หรอกทั้งๆที่ทุกวันตอนเช้าผมตื่นแต่ตี5อาบน้ำแต่งตัวไปรับนักเรียนทุกวันผมไม่เคยบ่นเลยในเมื่อเขาไม่อยากให้เราร่วมงานแล้วเราตะทนอยู่ไปเพื่ออะไรการเบิกจ่ายเงินเดือนของคณะครูเบิกจ่ายเต็มจำนวน 15000แต่มาให้เรา5000นี้ผมขอเรียนถามว่าผิดไหมที่เขาไม่ให้เราตามวุฒิปริญญาตรีแล้วในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งได้มีการเบิกเกินอัตราครูด้วยหมายถึงครูเขาได้ออกไปตั้งนานแล้วหลายคนก็ยังเอารายชื่อครูเหล่านั้นมาเบิกเงินเดือนอีกจึงอยากให้ท่านผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ด้วยเด็กนักเรียนมีการเบิกงบอุดหนุนมาเกินหมายถึงว่านักเรียนมียอดแค่นี้แต่เบิกมาเกินยอดจริงกรณีไม่มีตัวตนมีแต่เอกสารหลายคนมากและเรื่องเงินสมทบหักจากของครูทุกคนแล้วไม่มีการนำส่งตั้งแต่ 1มกราคม 2559 และอีกอย่างรถคันที่ผมขับรับส่งเด็กทุกวัน พรบ ภาษีขาดตั้งนายอล้วผมบอกให้ท่านไปต่อทำที่ขนส่งให้ก็ไม่ทำสักทีแม้กระทั้งไฟเลี้ยวให้สัญญาณก็ไม่มี รวมทั้งประกันชีวิตของเด็กนักเรียนทุกคนด้วยไม่มีไม่ทำผู้ปกครองได้มีการสอบถามถึงกรมธรรม์ก็หาข้ออ้างไปวันๆผมสงสารเด็กเหลือเกินจึงอยากให้ท่านออกมาดูแลด้วยครับและผมอยากได้เงินประกันที่ผมเสียไป10000พร้อมกับเงินที่ท่าน ผอ.เบิกจ่ายไป15000แต่ให้ผม5000เป็นเวลา5เดือนส่วนที่หายไปเดือนละ10000บาท ทุกถ้อยคำที่ผมได้เขียนล้วนเป็นความจริงทุกประการผมพร้อมให้ทางท่านผู้ใหญ่ตรวจสอบและกระผมขอให้ท่านลงมาดูแลและดำเนินการให้ผมด้วยนะครับกระผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

อดีตครูโรงเรียนเอกชนอนุบาลสุภัทรา อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น