ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเข้มแข็ง


แหล่งวัตถุดิบ/ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ แร่ธาตุต่างๆ เช่น ถ่านหิน น้ำมันดิบ ไม้ สินค้าประมง และสินค้าเกษตร เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของเวียดนามเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญๆ หลายชนิดในอันดับต้นๆ ของโลก ได้แก่ ข้าว กาแฟ ใบชา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และพริกไทย การเข้าไปลงทุนของไทยในเวียดนาม ทำให้ไทยสามารถใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเวียดนามผลิตสินค้าด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคในเวียดนาม และผู้บริโภคในต่างประเทศที่ได้รับผลดีจากการบริโภคสินค้าในราคาถูก เนื่องจากผลิตจากแหล่งที่ทรัพยากรและวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 ค่าจ้างแรงงานในเวียดนามราคาถูกและมีปริมาณแรงงานเพียงพอ – กำลังแรงงานในเวียดนามมีจำนวนราว 42.5 ล้านคน และประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว โดยประชากรเวียดนามราว 60% ของประชากรทั้งหมดที่มีจำนวนประมาณ 84 ล้านคน มีอายุต่ำกว่า 30 ปี นอกจากนี้ แรงงานเวียดนามมีการศึกษาดี โดยอัตราการรู้หนังสือ (Literacy Rate) ของประชากรเวียดนามมากกว่า 90% กล่าวได้ว่า จำนวนแรงงานในเวียดนามมีปริมาณค่อนข้างมาก มีการศึกษาที่ดี และค่าจ้างแรงงานต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งประเทศไทย เข้ามาลงทุนผลิตสินค้าในเวียดนาม อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังมีจุดอ่อนด้านแรงงาน คือ แรงงานที่มีทักษะและแรงงานระดับผู้บริหารขั้นกลางยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งแรงงานที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษยังไม่มากนัก หากเทียบกับแรงงานในประเทศอินเดีย และฟิลิปปินส์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หากแรงงานเวียดนามมีการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจบริการเอาท์ซอสซิ่งในเวียดนามได้เพิ่มขึ้น
 ลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านการลงทุน และเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น - การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ของเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 มกราคม 2550 ส่งผลให้เวียดนามต้องลดกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านการลงทุน เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในเวียดนามได้มากขึ้นในทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เช่น ผ่อนคลายเพดานถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ และรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ถือเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปจัดตั้งธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพในหลายสาขา เช่น ภาคก่อสร้าง ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สปา และนวดแผนไทย เป็นต้น
 ปรับปรุงบรรยากาศด้านการลงทุน - เวียดนามปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติ รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการทำธุรกิจในเวียดนาม ที่สำคัญ ได้แก่ กฎหมายบรรษัท (Enterprise Law) ฉบับใหม่ปี 2548 เพื่อให้เกิดการแข่งขันในภาคธุรกิจ และสร้างความเท่าเทียมกันทางการแข่งขันระหว่างภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการวางแผนแปรรูปรัฐวิสาหกิจของเวียดนาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้ เวียดนามวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจีสติกส์ของประเทศ ได้แก่ การสร้างท่าเรือน้ำลึก ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมภาคเหนือ-ภาคใต้ และระบบขนส่งทางทะเลตลอดแนวชายฝั่ง เพื่อรองรับการลงทุนของต่างชาติ นอกจากนี้ เวียดนามยังให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของเวียดนาม และสนับสนุนให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างยั่งยืน
 นอกจากปัจจัยภายในประเทศของเวียดนามที่สนับสนุนให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในเวียดนามแล้ว ปัจจัยสำคัญที่ไทยควรเข้าไปลงทุนในเวียดนามอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลก เนื่องจากปัจจุบันสินค้าส่งออกของไทยในตลาดโลกกำลังสูญเสียขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าหลายรายการ ได้แก่
 - สินค้าที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้น ได้แก่ สิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า เนื่องจากค่าแรงงานในประเทศปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ
 - สินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท - การส่งออกสินค้าของไทยได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2549 แข็งค่าขึ้นเกือบ 14% ซึ่งเป็นอัตราการแข็งค่าที่มากกว่าเงินสกุลอื่นๆ ในเอเชีย และค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้นในปีนี้ ส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกของไทยสูงขึ้นในสายตาของประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะสินค้าส่งออกของไทยที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งไม่ได้รับผลดีจากต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบที่ลดลงจากการแข็งค่าของเงินบาท ได้แก่ กลุ่มสินค้าอาหาร/อาหารแปรรูป ซึ่งใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก ทำให้ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างเต็มที่ และสูญเสียขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก การเข้าไปลงทุนผลิตสินค้าในเวียดนาม จึงช่วยขจัดปัจจัยลบจากการแข็งค่าของเงินบาท การขาดแคลนแรงงานในประเทศ และค่าแรงงานที่สูงกว่าเวียดนามได้
 การบริโภคภายในประเทศเวียดนามที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่คาดว่ามีแนวโน้มสดใส เนื่องจากการส่งออกที่เติบโตได้ดี และเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าเวียดนามอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่การบริโภคของคนเวียดนามจะเติบโตต่อไป ความต้องการบริโภคจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการของคนเวียดนามเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสของธุรกิจผลิตสินค้าและธุรกิจภาคบริการของไทยในเวียดนามที่มีโอกาสเติบโตได้ดีในเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศที่ส่งออกไปเวียดนามด้วยเช่นกัน เพราะเวียดนามต้องลดภาษีศุลกากรตามพันธกรณีการเข้าเป็นสมาชิก WTO ทำให้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศเข้าสู่เวียดนามได้มากขึ้น ทั้งนี้ การบริโภคของเวียดนามในปัจจุบันขยายตัวราว 20% เทียบกับการบริโภคของจีนที่เติบโต 11% และการบริโภคของไทยที่เติบโต 5% จากข้อมูลยอดค้าปลีกสินค้าและบริการของเวียดนามในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2550 (มกราคม-พฤษภาคม) พบว่า ยังคงขยายตัวได้ดีในอัตรา 22.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2549
 ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าที่ผลิตในเวียดนามไปยังประเทศที่สาม โดยเวียดนามได้รับผลดีจากการที่ประเทศต่างๆ ลดภาษีศุลกากรให้กับสินค้าส่งออกของเวียดนาม หลังจากที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิก WTO สินค้าที่ไทยไปลงทุนผลิตในเวียดนามมีโอกาสเข้าไปประเทศจีนมากขึ้น เนื่องจากเวียดนามมีพรมแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมณฑลกวางสีของจีน ซึ่งมีประชากรราว 50 ล้านคน และทางตะวันตกของเวียดนามติดกับมณฑลยูนาน ซึ่งมีประชากรราว 50 ล้านคน ทำให้สินค้าที่ผลิตในเวียดนามมีโอกาสส่งออกทางพรมแดนไปยังจีนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้สินค้าส่งออกของไทยที่ผลิตในเวียดนามยังได้รับผลดีจากสิทธิพิเศษทางภาษีที่เวียดนามได้รับจากประเทศคู่ค้าต่างๆ ด้วย
 ภาคธุรกิจไทยควรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปลงทุนในเวียดนาม โดยศึกษาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจในเวียดนามอย่างรอบด้าน โดยการสนับสนุนและช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งในด้านข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลด้านการตลาด เช่น ความต้องการของตลาด รูปแบบของสินค้า รวมถึงรูปแบบการกระจายสินค้า และข้อมูลทางการเงิน เช่น ระบบการเงินการธนาคาร หลักประกัน อัตราแลกเปลี่ยน การโอนผลกำไรกลับประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบภาครัฐ เช่น กฎหมายแรงงาน และรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจความเห็น (11)
Grandbiz Co.,Ltd.- Thailand, (www.grand-biz.com) Chúng tôi kinh doanh sản phẩm hạt giống với thương hiệu ADVANCE , đặc biệt là hạt giống dưa hấu chất lượng cao rất nổi tiếng ở Việt nam ,bên cạnh đó chúng Tôi cũng đang phát triển sản phẩm hạt giống dưa leo

Grandbiz Co.,Ltd.- Thailand, (www.grand-biz.com) Chúng tôi kinh doanh sản phẩm hạt giống với thương hiệu ADVANCE , đặc biệt là hạt giống dưa hấu chất lượng cao rất nổi tiếng ở Việt nam ,bên cạnh đó chúng Tôi cũng đang phát triển sản phẩm hạt giống dưa leo với thương hiệu GOLD STAR

We, Grandbiz Co.,Ltd. - Thailand, (www.grand-biz.com) We developed seeds business for "ADVANCE" Brand especially Watermelons Seed which is very famous in Southern Vietnam. Additonal, We developed Cucumbers Seed for "GOLD STAR" Brand too.

บริษัท แกรนด์บิซ จำกัด (www.grand-biz.com) ผู้ชำนาญในการสร้างแบรนด์ และพัฒนาระบบ การกระจายสินค้าในเวียตนาม และกัมพูชา ได้แก่ เมล็ดพันธุ์แตงโม "ตราตะวันต้นกล้า (ADVANCE Brand)" เมล็ดพันธุ์แตงกวาและผัก "ตราดาวทอง (GOLD STAR Brand)" เมล็ดพันธุ์ต้นตะกูก้านแดง “บิ๊กเรด” (www.agroforests.com, www.agroforestrysystem.com) หัวปรับแก๊สรั่วอัตโนมัติ และเตาแก๊สอินฟราเรด "ตราเวล (WELL Brand)"

For More Details.

www.grand-biz.com

www.forestryfarm.com

email: kunvorapat@yahoo.com

ขอบคุณครับสำหรับเนื้อหา

คนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในธุรกิจเวียดนาม และก็เป็นปัญหาที่มากที่สุด ความสัมพันธ์ สำคัญสำหรับดำเนินธุรกิจ

hạt giống Thái Lan chất lượng cao Green Bull Brand ตรากรีนบูล

เมล็ดพันธุ์แฟง,wax gourd seeds,hạt giống bí đao,

เมล็ดพันธุ์ฟักทอง,pumkin seeds,hạt giống bí đỏ,

เมล็ดพันธุ์แตงโม,watermelon seeds,hạt giống dưa hấu,

เมล็ดพันธุ์แตงกวา,cucumber seeds,hạt giống dưa leo,

เมล็ดพันธุ์มะระ,bitter gourd seeds,hạt giống khổ qua,

เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง,marigold seeds,hạt giống hoa cúc vạn thọ

more details: www.greenbullseed.com

        ขอเรื่อง  เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติประเทศเวียดนามอย่างละเอียดได้ไหมค่ะ           

ไม่ทราบว่าธุรกิจสปาที่เวียดนาม รุ่งหรือเปล่าคะ

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ผมเป็นคนเวียดนามกําลังทํางานที่กรุงเทพครับ บริษัทใดที่ต้องการผู้ปรึกษาในการทําธุรกิจที่เวียดนามติดต่อได้เลยนะครับ email : btpconcrete@yahoo.com

ยินดีที่จะมีความร่วมมือครับ

ผมเป็นคนเวียดนามกําลังทํางานที่กรุงเทพครับ บริษัทใดที่ต้องการผู้ปรึกษาในการทําธุรกิจที่เวียดนามติดต่อได้เลยนะครับ email : btpconcrete@yahoo.com

ยินดีที่จะมีความร่วมมือครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี