แผนชุมชน คืออะไร ทำไมต้อง ทำ ทำอย่างไร
ที่ผ่านมาใครทำแผนชุมชนมาบ้าง อย่างไร ดูตัวอย่างแผนชุมชน
ปี พ.ศ.2546 จะทำอะไร
มติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนชุมชน
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการ จัดทำแผนชุมชนปี 2546
หนังสือขอความร่วมมือดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชน
สรุปภาพรวมสถานการณ์ความเคลื่อนไหวโครงการบูรณาการแผนชุมชนฯ
แหล่งศึกษาดูงานกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ( ตำบลต้นแบบ)
บทความ / สารคดีที่เกี่ยวข้อง / แผ่นพับ
แนวทาง / คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
แนวทาง / คู่มือที่เกี่ยวข้อง
ที่มา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ