ผลงานวิชาการ

เสี้ยวหนึ่งของผลงานศึกษานิเทศก์
การรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง : เป็นฐานพลังแห่งความสำเร็จในวิชาชีพครู ( กรณีของศึกษานิเทศก์ ) เชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ์Email. [email protected][email protected]………………………………….. ในบรรดาวิชาชีพทั้งหลายนั้นวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยระบบวิทยฐานะที่มีค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนไว้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมากเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ การขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้านที่ 2  ด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน และด้านที่ 3  ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับผู้ที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะในปีนั้น ทุกคนได้เข้าสู่กรอบการประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด และได้ผ่านช่วงการประเมินในด้านที่ 1 และ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การประเมินในด้านที่ 3 ที่จะต้องดำเนินการจัดส่งผลงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2550 นี้ การประเมินด้านที่ 3 พิจารณาจากผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย                 1) เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลังสองปีติดต่อกันเขียนไม่ให้เกิน 10 หน้า (สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) และเขียนไม่เกิน 50 หน้า (สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ)  2)  เอกสารผลงานทางวิชาการ  1   ชิ้น และเอกสารการวิจัย  1 ชิ้น (การวิจัยเฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญและการวิจัยและพัฒนาสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ)  การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครู ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือศึกษานิเทศก์นั้นมีแนวทางการเขียนแตกต่างกัน ในฐานะที่ผู้เขียนอยู่ในวงการศึกษานิเทศก์มานานพอสมควร จึงขอนำประสบการณ์ในการทำงานมาวิเคราะห์บทบาทภารกิจของศึกษานิเทศก์ที่จะทำการเขียนตามแบบฟอร์มที่เรียกว่า วฐ2/1” ซึ่งเป็นการเขียนรายงานผลงานที่เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลังสองปีติดต่อกันสำหรับศึกษานิเทศก์  ดังต่อไปนี้ประเด็นแรก ในภาพรวมของเกณฑ์การประเมินการให้คะแนนผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ประเมินโดยกรรมการชุดที่ 2 หรือคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่นผลงานย้อนหลัง 2  ปีติดต่อกัน ผลงานทางวิชาการ และผลงานการวิจัย มีคะแนนเต็มในการประเมิน 100 คะแนนประกอบด้วย 1)ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  20  คะแนน (กรณีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  20  คะแนน)  2) ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 40 คะแนน(กรณีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  30  คะแนน)     3) ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน40   คะแนน (กรณีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  30  คะแนน) 4) ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษาและชุมชน (กรณีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  20 คะแนน) ซึ่งเกณฑ์การประเมินต้องผ่านร้อยละ 70  (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)และผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 75 (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) เมื่อมีเกณฑ์กำหนดไว้เช่นนี้ ผู้ที่จัดทำผลงานก็ต้องแสดงความชำนาญการและความเชี่ยวชาญให้ปรากฏชัดแจ้ง และเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ประเด็นที่สอง  คือแนวทางในการเขียนตามแบบฟอร์มของ วฐ 2/1 กระทงข้อความที่จะเขียนลงไปในแบบฯ  จำนวน  5 ข้อ มี  100  คะแนน  ประกอบด้วย 1)ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 2) การปฏิบัติงานในปีที่ขอทำการประเมิน 3)การรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  4)งานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร  หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม และข้อ 5) ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติเพื่อกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือให้มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้นประเด็นที่สาม คือ รายละเอียดของแนวทางในการเขียนผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง  2  ปีติดต่อกัน ตามแบบฟอร์ม วฐ 2/1 ข้อ 3  การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (จัดพิมพ์ 5-10/20-50 หน้า) และมีคะแนน(100/65 : 70) มีหัวข้อและประเด็นที่ควรนำมารายงานดังนี้ผลการปฏิบัติงาน1.ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ได้แก่1.1ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน1.2 การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  และการวิเคราะห์วิจัย1.3 การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น1.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ2.1ผลงานตามตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง1)การนิเทศการศึกษาโดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้2)มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ3)    พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา4)    การพัฒนาสื่อ   นวัตกรรม   และเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ5)   การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็นเอกสาร   คู่มือ   และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน6)   การวิเคราะห์   วิจัย   เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร   กระบวนการเรียนรู้   สื่อ   นวัตกรรม   และเทคโนโลยีทางการศึกษา   เพื่อการพัฒนาระบบการบริการงานวิชาการการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา   ครู   และผู้สนใจทั่วไป7)   การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนนิเทศ และพัฒนางานทางวิชาการ8) การปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย2.2  คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ1)การมีความรู้ความเข้าในเรื่องหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนและ เครื่องมือนิเทศในระดับพื้นฐาน2)  มีความสามารถเรื่อง การวางแผนการนิเทศการศึกษา  งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานโดยแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปรับประยุกต์  ระเบียบแบบแผนการนิเทศที่กำหนดไว้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ3) มีทักษะในการนิเทศที่คำนึงถึงความแตกต่างของครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา4)  เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ3 . ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง   ชุมชน  และสถานศึกษา    นอกจากนั้นผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมินให้ระบุชื่อของผลงานทางวิชาการที่เสนอขอด้วยประเด็นสุดท้ายการเขียนในแบบ วฐ 2/1 ในข้อที่ 4  เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัย  หรือวิทยานิพนธ์ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร  หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม และข้อที่ 5 เป็นผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติเพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือให้มีวิทยฐานะ  หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้นสรุปแนวในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันสำหรับศึกษานิเทศก์  จะต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระของงานในข้อที่ 3 (แบบ วฐ 2/1)ที่ทำแล้วเกิดมรรคเกิดผลจริง ส่วนวิธีการเขียนรายงานควรเขียนเป็นปีๆไป เช่น ปีที่ 1 ทำอะไร ปีที่ 2 ทำอะไร การเขียนควรเน้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่จะแสดงให้เห็นผลงานที่แท้จริง รวมทั้งผลงานทางวิชาการที่มีความสอดคล้องกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน จะทำให้งานมีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น สุภาษิตแต้จิ๋ว กล่าวไว้ว่า  เทียง แอ๋ สื่อ บ่อ หลั่ง เก่ย บ่อ จี่ เจี่ย ลั้ง อู่ จี่ เจี่ย เก่ย               แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า อะไรๆ ในโลกนี้ ไม่มียากไม่มีง่าย ผู้ที่ขาดความตั้งใจจริง อะไรๆ ก็ยากไปหมด ผู้ที่มีความตั้งใจจริง อะไรๆ ก็ง่ายไปเสียทั้งหมด               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำผลงาน

คำสำคัญ (Tags)#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 108384, เขียน: 03 Jul 2007 @ 21:59 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 10:18 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

นางชุติมา ฤทธาพรหม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอดูตัวอย่างการเขียนรายงาน 5-10 หน้า ของศึกษานิเทศก์กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางชุติมา ฤทธาพรหม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอดูตัวอย่างการเขียนรายงาน 5-10 หน้าของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

เชาวฤทธิ์
IP: xxx.24.62.113
เขียนเมื่อ 

ขอให้อาจารย์ประสานงานโดยตรงได้ที่ 081-888-9147 นะครับ ขอบคุณ

นัฐพล
IP: xxx.175.148.254
เขียนเมื่อ 

ขอดูตัวอย่างการเขียนรายงานย้อนหลัง 2 ปี ศึกษานิเทศก์

มานิตย์ พุทธโยธา
IP: xxx.172.31.232
เขียนเมื่อ 

ขอดูตัวอย่างการเขียนรายงานย้อนหลัง 2 ปี ศึกษานิเทศก์