ความคาดหวังขององค์กรปกครองท้องถิ่น

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา

 

วันที่ 30 มิถุนาย  2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสกอ.ร่วมกับ สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีเสวนา เรื่อง ความคาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ท่าน รศ.อำนวย คำตื้อ มอบหมายให้ผมเข้าร่วมสังเกตุการ สรุปปัญหา และความคาดหวังจากนายก อบจ. และนายก อบต.

1.สถาบันอุดมศึกษา ควรเพิ่มความไกล้ชิด/ความสัมพันธ์การให้ความร่วมมือมากกว่าอดีตที่ผ่านมา

2.การประเมินคุณภาพการศึกษา รร.ในสังกัดฯ ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามาประเมิน และให้คำแนะนำ

3.การศึกษาต่อยอดของบุคลากร จากองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านทางวิศวกร การเงิน/การบัญชี  ฯลฯ

4. ให้มีการนำผลวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น เช่น การวิจัย เรื่องพืช การเกษตร  เรื่องเศรฐษกิจ ฯลฯ ไปพัฒนาท้องถิ่น

บทสรุป คงมีผลเป็นนโยบายตามมา หลังจบการเสวนา เพราะอนาคต สถาบันอุดมศึกษา กับองค์กรปกครงท้องถิ่น ความร่วมมือจะมีเพิ่มมากๆขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)