สวัสดีค่ะ 
           หลังจากที่พวกกระผมได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่ 1(วางแผนโครงงาน) และ 2 (ลงภาคสนาม,รวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นระยะที่ 3 จะพวกกระผมต้องนำเสนอเว็บไซต์ที่พวกกระผมสร้างให้เพื่อนๆ ประเมินในชั้นเรียน เพือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ส่วนในบล็อกของmassage_girl ขอเชิญชวนให้เพื่อนนักเรียนหรือผู้สนใจทุกท่านบอกเล่าถึงสิ่งที่พวกท่านได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้
           1. ข้อคิดหรือคติในการทำวานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ

           2. ท่านจะนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
          
3. ท่านได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาฯใช้ในการทำงาน, ผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียง คืออะไรบ้าง  
          
4. ท่านคิดว่าจะนำเทคดนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของท่าน  คือ

           5. ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ท่านศึกษา  ท่านจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

           6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง