การนวดแผนไทย

ปวดเมื่อยบ่อยๆลองอ่านดูหน่อยจะดีขึ้น

สวัสดีค่ะ 
           หลังจากที่พวกกระผมได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่ 1(วางแผนโครงงาน) และ 2 (ลงภาคสนาม,รวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นระยะที่ 3 จะพวกกระผมต้องนำเสนอเว็บไซต์ที่พวกกระผมสร้างให้เพื่อนๆ ประเมินในชั้นเรียน เพือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ส่วนในบล็อกของmassage_girl ขอเชิญชวนให้เพื่อนนักเรียนหรือผู้สนใจทุกท่านบอกเล่าถึงสิ่งที่พวกท่านได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้
           1. ข้อคิดหรือคติในการทำวานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น   คือ

           2. ท่านจะนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
          
3. ท่านได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาฯใช้ในการทำงาน, ผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียง คืออะไรบ้าง  
          
4. ท่านคิดว่าจะนำเทคดนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของท่าน  คือ

           5. ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ท่านศึกษา  ท่านจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

           6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวดแผนไทยความเห็น (6)

วรินทรา ว่องวิกย์การ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส. วรินทรา ว่องวิกย์การ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 41 ดิฉันได้จัดทำเว็บไชต์เรื่องการนวดไทย ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆมาเยี่ยมชม http://members.thai.net/looknoo กันนะคะ

- ข้อคิดที่ได้รับจากเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

- ดิฉันจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในการเรียน การทำงานของดิฉันต่อไปในอนาคตให้ประสบความสำเร็จให้ได้ค่ะ

- ความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านที่นำมาใช้ในการทำงาน ก็คือนำสมุนไพรมาใช้ประกอบกับการนวด

- เทคโนโลยีที่ควรนำมาใช้ในการศึกษา ก็อาจจะมีตู้อบสมุนไพรหรือไม่ก็หุ่นยนต์นวดแบบไทยใส่ชุดไทย เป็นต้น

-ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ ดิฉันก็จะสนใจติดตามข่าวสารเพื่อนำมาพัฒนาการนวด ดูความต้องการของตลาด เพื่อผลิตสินค้าที่ใช้ทาเวลานวด

นายกรกช แจงเขตต์การ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

   ความรู้ที่ผมได้รับจากการทำโครงงานเว็บไซต์เรื่องการนวดสมุนไพรคือ

-ข้อคิดที่ได้คือ ทำงานด้วยความตั้งใจ ไม่ย่อท้อ

-จะทำงานด้วยความตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และความสำเร็จก็จะอยู่ข้างหน้า

-ความรู้ดันเทคโนโลยีคือการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์

-เทคโนโลยีที่ควรนำคือตู้อบสมุนไพรที่สมัยมาใช้

-ถ้าเป็นเจ้าของก็จะทำสถานที่ให้ดีกว่านี้

-ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาคือการนำสมุนไพรของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

น.ส.รัชลีพร พาที
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันได้รับความรู้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ เรื่องการนวดสมุนไพรคือ

-ข้อคิดที่ได้คือ ทำงานสิ่งใดแล้วเราควรทำให้ดีที่สุดไม่ย่อท้อในการทำงาน

-เราควรทำงานด้วยความตั้งใจ ควรอดทนฟันฝ่าอุปสรรคและความสำเร้จก็จะอยู่ข้างหน้า

-ด้านเทคโนโลยีที่ควรนำมาใช้คือ ควรทำตู้อบสมุนไพรที่ทันสมัย

-ควรที่จะมีสมุนไพรที่สำเร็จรูปมาใช้ในการนวดสมุนไพร

-จะทำสถานที่ให้ดี สะอาด และจะพัฒนาการนวดแผนไทย ให้มีหลายแบบเพื่อจะได้เป็นความต้องการของบุคคลนั้นๆว่าอยากจะให้นวดแบบไหน

-ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาคือ  เราควรนำของที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดั่งเช่นการนำสมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

Churaiphorn Boonyanoi
IP: xxx.151.140.117
เขียนเมื่อ 

สวัสดีทุกท่าน
        หนูนางสาวจุไรพร บุญญาน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการนวดไทยนั้น มีความประสงค์จะแจ้งให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้ทราบว่า ชื่อเต็มๆของโครงงานเรานั้นมีชื่อว่า การนวดแผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน ที่อยู่เว็บไซต์ของหนูคือ ที่นี่แหละค่ะhttp://members.thai.net/looknoo/
ซึ่งข้อคิดที่ได้จากการทำโครงงานนี้ก็มีหลายแง่คิดแต่หนูจะยกข้อความที่หนูประทับใจและได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยการศึกษาก่อนว่าถ้าหากเรานำไปปฎิบัติแล้ว
จะส่งผลต่อเราในแง่ไหนบ้างอย่างเช่น "ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั่น" และหนูก็ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และด้านการเรียนจึงทำให้หนูประสบความสำเร็จในทุกด้าน และในอนาคตก็จะใช้ข้อคิดนี้ เป็นข้อเตือนใจในการทำงานด้วยค่ะ หนูคิดว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานนวดแผนไทยฯนี้เป็นสิ่งที่ดีทั้งเทคโนโลยีพื้นบ้านหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทั้งนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรที่จะนำมาใช้ด้วย จากการที่ศึกษาเทคโนโลยีนั้นมีความคิดที่จะทำชุดตู้อบสมุนไพรเคลื่อนที่ ที่เพียงโทรฯเข้ามาหาเรา...ท่านก็จะได้รับบริการที่บ้านภายในเวลาเพียง 30นาทีเท่านั้นเอง และเมื่อหนูได้เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจประเภทนี้เมื่อไหร่ก็จะสร้ามความมั่นคงทางการงานและการเงินให้กับกิจการของหนู และก็จะทำเฟรนไซส์ด้วย
      จึงเรียนมาเพื่อทราบกันโดยถ้วนหน้า
                                              ขอบคุณค่ะ

                                   Churaiphorn   Boonyanoi

อธิวัฒน์ ภูชำนิ
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับเพื่อน ผมนายอธิวัฒน์ ภูชำนิ ได้จัดทำเรื่องการนวดไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน เว็บไซต์ดังนี้ครับ htttp://members.thai.net/looknoo/ ข้อคิดที่ได้จากงานชิ้นนี้นะครับ ผมคิดว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น และจะนำมาใช้ในด้านการเรียน ส่วนการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานนวดแผนไทยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตและต้องคิดอยู่เสมอว่า เมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้นั่นจะคุ้มค่าหรือไม่ ถ้าผมเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนวดให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ

 

 

5555+
IP: xxx.47.83.58
เขียนเมื่อ 

ชื่อโครงงาน :

คณะทำงาน : นายศุภเกียรติ ยมบุญ

นายชาคริต บุตรมะรัถยา

นายวสวัตติ์ ปัญญาจิรภาส

นางสาวพรรณิดา ชยสิทธิ

นางสาวพัชรทวี เพรชทวี

นางสาวพาลินท์ ศิรเลศ

ระดับการศึกษา : ช่วงชั้นที่ ๔ ชั้น : ม.๕/๒

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์นัยนา รัตนถาวร

ชื่อโรงเรียนและที่อยู่ของโรงเรียน : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หมู่ ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘oooo

หลักการแนวคิด ที่มา และความสำคัญที่ต้องการศึกษา

ปัญหาพื้นฐานอย่างหนึ่งในเรื่องสุขภาพ คือปัญหาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก ซึ่งเมื่อเป็นแล้วหากรักษาไม่ถูกวิธีหรือปล่อยปละ อาการนอกจากจะไม่ทุเลา อาจเคล็ดเมื่อยมากกว่าเดิมได้ อีกทั้งอาจส่งผลต่อสุขภาพในด้านอื่น โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต แนวทางในการรักษาบำบัด คือ การใช้การนวดแพทย์แผนไทย ที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน

การนวดแผนไทย และการอบสมุนไพร เป็นศาสตร์และศิลป์ที่คนไทยรู้จักนำมาใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อย รักษาโรคมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ถ้าได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล เพราะปัจจุบันนี้การนวดกำลังเป็นที่นิยมทั้งของคนไทยและต่างชาติ แต่ผู้ที่จะเรียนมีน้อย ศูนย์การนวดแผนไทย ณ วัดศร๊ทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการนวดแผนไทย และมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหลายคน ข้าพเจ้าและคณะจึงได้ศึกษาและทำโครงงานเกี่ยวกับการนวดแผนไทย และการใช้สมุนไพรอบตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้แพร่หลายมากขึ้น นอกจากจะรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไม่ให้สูญหายแล้ว ยังสามารถใช้บรรเทาความเมื่อยล้าให้กับคุณพ่อคุณแม่หลังท่านเลิกงาน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. เพื่อเป็นการบรรเทาความปวดเมื่อยให้กับผู้ปกครองหลังเลิกงาน

๓. สามารถหารายได้จากการนวดหลังเลิกเรียน

๔. สามารถทำเป็นอาชีพได้หลังจากจบการศึกษา

๕. รู้จักชื่อสมุนไพรบางประเภทที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้

สมมติฐาน

วิธีการดำเนินงาน

๑. ช่วยกันตั้งปัญหาเกี่ยวกับการนวด และการใช้สมุนไพร

๒. วางแผนออกสำรวจ

๒.๑ ปรึกษาครูที่ปรึกษา

๒.๒ ให้ผู้ปกครองช่วยแนะนำ

๓. วางแผนการทำโครงงาน

๓.๑ ออกแบบสัมภาษณ์

๓.๒ ให้ครูที่ปรึกษาตรวจแก้ไขแบบสัมภาษณ์

๓.๓ ออกสัมภาษณ์และหาข้อมูลในหมู่บ้านพิน

๓.๔ ฝึกนวด และใช้สมุนไพร

๓.๕ ทดสอบการนวดกับวิทยากร

๓.๖ นวดให้ผู้ปกครอง

๔. ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การนวด

๕. สรุปผลรายงานต่อครูที่ปรึกษา

สรุปผลการศึกษา

๑. ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย และการใช้สมุนไพร

๒. ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าสามารถนำความรู้ไปในชีวิตประจำวันได้

โดยนำไปนวดผู้ปกครองให้ท่านคลายเหนื่อย

๓. ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าทราบว่าในท้องถิ่นของข้าพเจ้ามีท่านผู้มีความสามารถด้านการนวดแผนไทย และการใช้สมุนไพร

๔. ทำให้สมาชิกในกลุ่มเป็นที่รักของผู้ปกครอง

๕. เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าให้อยู่คู่เมืองไทยตลอดไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยและการใช้สมุนไพร

๒. เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก (เกิดความอบอุ่นภายในครอบครัว)

๓. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๔. มีรายได้เสริมระหว่างเรียนและอาจเป็นอาชีพเมื่อจบการศึกษา

๕. เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

๑๐

ข้อเสนอแนะ

๑. การนวดมีทั้งนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อรักษาโรค ผู้ที่นวดต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีเสียก่อน

๒. การนวดแต่ละจุดจะให้ผลแตกต่างกัน ฉะนั้นคนนวดจะต้องรู้จุด และใช้แรงกดที่พอเหมาะ

๓. การนวดจะรักษาโรคบางชนิดได้เท่านั้น

๔. ถ้าไม่มีอาการปวดเมื่อยห้ามนวดเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เส้นเอ็นพลิกหรือ เกิดอาการปวดได้

๕. สมุนไพรบางชนิดอาจมีผลข้างเคียงถ้าไม่รู้จักวิธีใช้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณท่านเหล่านี้คือ

๑. คุณครูสว่าง ประทาสู ครูที่ปรึกษา