เทิดไท้องค์ราชัน

พระมิ่งขวัญชนชาวไทย

ธ  ดั่งร่มโพธิ์ไทร

คอยห่วงใยราษฏ์เรื่อยมา

เหนือใต้ตกอีสาน

เเดนกันดาร  ธ ทรงฝ่า

ช่วยเหลือปวงประชา

ทุกแหล่งหล้าได้ร่มเย็น