AAR "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO, KF"

ได้เห็นกระบวนการทำ KM ที่ช่วยให้เข้าใจได้ดี และจะกลับไปเล่าให้เพื่อนร่วมงาน บุคลากร และจะลองทำ KM ในองค์กรดู แล้วได้ผลอย่างไรจะมาเล่าครั้งหน้า

After Action Review (AAR) : รวบรวมจากผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ทุกท่านครับ

1. ท่านคาดหวังอยากเห็น หรืออยากได้อะไรบ้างจากการมาเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้?

         - อยากเห็น CKO, KF เป็นอย่างไร 
         - คาดว่าจะได้รับความรู้ไปใช้ในการจัดการ KM ที่คณะวิทยาศาสตร์ 
         - อยากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้และเทคนิคการเป็น CKO, KF 
         - เข้าใจความหมายของ KM, CKO, KF 
         - วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับงานที่เรารับผิดชอบ 
         - การนำไปใช้ประโยชน์ นำไปใช้อย่างไร 
         - จะเกิดประโยชน์จริงหรือไม่ 
         - ได้เทคนิค KM และการเป็น CKO 
         - ได้แก่นความรู้เรื่อง KM งานวิจัย และ QA เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 
         - นำผลที่ได้ไปขยายและปฏิบัติงานจริงในคณะ 
         - คาดหวังว่าจะมองเห็นแนวทางการนำ KM ไปใช้ในหน่วยงานของตนเอง เพราะเดิมเคยเรียนรู้เรื่อง KM มาบ้าง พอมองเห็นภาพ แต่ยังไม่รู้ว่าจะนำเอาไปใช้พัฒนางานได้อย่างไร 
         - อยากได้รู้ว่า แต่ละคณะทำ KM กันอย่างไร 
         - ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากคณะต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการวางแผนเพื่อการบริหารงานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา 
         - อยากได้ระบบบริหารงานวิจัยที่ดีของแต่ละคณะ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำกลับมาใช้ในการพัฒนางานวิจัยของคณะ 
         - เข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
         - อยากพูดคุยเรื่อง QA กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยากทราบว่าทำไมจึงบริหารงาน+บุคคลด้าน QA ได้ดีถึงขนาดนี้ 
         - ได้เครือข่าย QA ภายในมหาวิทยาลัย 
         - คาดหวังอยากได้ความรู้ความเข้าใจด้าน QA อย่างถ่องแท้และเข้าใจมากขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในหน่วยงานของงานได้จริง ๆ 
         - อยากแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพว่าแต่ละคณะทำไปเพื่ออะไรกันบ้าง แล้วได้นำเรื่อง QA ไปใช้ประโยชน์กันอย่างไร เพื่อคะแนนอย่างเดียวหรือไม่ 
         - อยากได้ทักษะของการปฏิบัติ Knowledge sharing 
         - อยากทำความรู้จัก KM ให้มากขึ้น 
         - อยากนำความรู้จากการสัมมนาไปใช้ปรับปรุง QA ของคณะ 
         - ความรู้เกี่ยวกับ KM และการนำไปใช้ในองค์กร 
         - กระบวนการทำ KM 
         - คาดหวังว่าจะสามารถเป็น CKO ได้ 
         - คาดหวังว่าจะสามารถนำ KM ไปใช้ในหน่วยงานได้ 
         - อยากทราบการนำ KM ไปใช้ให้เกิดขึ้นจริงในหน่วยงาน 
         - การนำ KM ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
         - จะทำ KM ในองค์กรเล็ก ๆ ที่ไม่มีอาจารย์เป็นของตนเองได้อย่างไร 
         - KM ทำอย่างไร 
         - อยากทราบว่าจะนำความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) มาปฏิบัติหรือพัฒนางานได้อย่างไร 
         - อยากรู้ว่า KM คืออะไร 
         - อยากรู้หน้าที่ของ CKO, KF กลไกลการนำเอา KM ไปใช้ 
         - อยากทราบว่าการที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยหรือคณะการวิจัยนั้นจะทำได้อย่างไร 
         - อยากเห็นการพัฒนาการบริหารงานวิจัยอย่างยกระดับ และอยากได้ความรู้เรื่อง KM ไปใช้ในการจัดการการปฏิบัติงานของสถาบันเพื่อการก้าวกระโดด 
         - KM คืออะไร มีประโยชน์อะไร 
         - ความเป็นสากลของ KM

2. สิ่งที่ท่านคาดหวังไว้บรรลุหรือไม่เพียงไร หากไม่บรรลุเป็นเพราะเหตุใดบ้าง?

         - บรรลุถึงเรื่องการจัดการความรู้จากหลักการคิดสู่การปฏิบัติจริง เข้าใจขั้นตอน 
         - คิดว่าน่าจะพอทำได้บ้างในบางประเด็นที่เลือกสรรตามสภาพของบุคลากร 
         - ได้เทคนิคการเป็น CKO, KF และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย ได้เทคนิคใช้ว่าอย่างไรให้ “พูดด้วยใจ” “ฟังอย่างตั้งใจ” 
         - เข้าใจความหมายมากขึ้น แต่ยังไม่เข้าใจท่องแท้ว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร ขั้นตอน ควรเป็นอย่างไร 
         - ยังไม่แน่ใจว่า เรื่องใดควรใช้หลักการ KM หรือไม่ควรใช้ 
         - แก่นความรู้เรื่องงานวิจัย & QA ยังไม่ชัดเจนและอาจไม่ครอบคลุมภาพรวม เนื่องจากการเล่าเรื่องและจุดประเด็น + การตีความยังไม่ครอบคลุม แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดีของแต่ละคณะที่จะดำเนินการต่อไป 
         - บรรลุเพราะเห็นแนวทางในการนำ KM ไปใช้ได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมมากขึ้นด้วย 
         - บรรลุบางส่วน เนื่องจาก คิดว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่ได้พูดคุยกัน ถ้าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้ประเด็นก่อน และมีการปรึกษากันในกลุ่มย่อยก่อนจะเป็นข้อเท็จจริงจากคณะ และผู้เข้าร่วมสัมมนานำความคิดเห็นมาพูดอีกทีหนึ่งจะดีมาก 
         - บรรลุพอสมควร เพราะก็ได้แนวความคิดที่ดี ๆ จากเพื่อนต่างคณะรวมถึงแนวทางที่จะไปปรับใช้ 
         - ได้บรรลุเพียงส่วนหนึ่ง จะเห็นจุดที่จะต้องพัฒนางานวิจัย ที่สำคัญจาก best practice ของคณะอื่น แล้วจะนำไปปรับใช้กับคณะ 
         - บรรลุ 
         - ไม่ได้คุยกับท่านคณบดีวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะถูกบังคับให้นั่งตามกลุ่ม แต่ก็ได้กัลยาณมิตรท่านอื่น ๆ 
         - บรรลุวัตถุประสงค์ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ถึงระดับลึก 
         - ยังไม่บรรลุเท่าที่ควร เนื่องจากหลายคณะยังมีปัญหาในทางปฏิบัติเช่นกัน 
         - บรรลุ แต่พอสมควร ได้ทักษะของการเล่า story telling แต่ตอนทำ card พอมีปัญหาขลุกขลักบ้าง 
         - บรรลุในระดับหนึ่ง คือ รู้จัก KM มากขึ้น (แต่อาจยังไม่ครอบคลุม) และพอจะนึกแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติต่อไปที่คณะได้ แต่จะสามารถปฏิบัติได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่คณะต่อไป 
         - บรรลุเนื่องจากเข้าใจหลักการของ KM และได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงคิดว่าสามารถนำไปใช้ในองค์กรได้ 
         - บรรลุตามที่คาดหวังไว้ในระดับหนึ่งที่น่าจะนำไปใช้เป็น CKO ได้ 
         - บรรลุสิ่งที่คาดหวัง แต่ไม่แน่ใจว่าจะนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้มากน้อยเพียงใด 
         - บรรลุ เนื่องจากได้ฝึกปฏิบัติจริง เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
         - ยังไม่แน่ใจ เพราะบุคลากรในองค์กรมีน้อย และไม่มีเวลา 
         - บรรลุ เพราะว่าได้ลงมือปฏิบัติเองจริง ๆ และมีการบรรยายสรุปในสิ่งที่ทำด้วย ทำให้เข้าใจมากขึ้น 
         - บรรลุ แต่คิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้ 
         - ให้เข้าใจของการทำหน้าที่ CKO, KF จากการปฏิบัติจริง 
         - สิ่งที่ไม่บรรลุ คือ จากวันนี้จะนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงหรือไม่ ยังไม่แน่ใจ 
         - บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง 
         - บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยการใช้ KM และจะนำ KM ไปใช้กับหน่วยงาน 
         - ทราบว่า KM คืออะไร แต่ยังไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริงมากนัก จริง ๆ คงไม่ต่างจากมีการแบ่งกลุ่มเพื่อคุยกันในเรื่องที่สนใจ จะทำหรือวางแผน 

3. ท่านเห็นว่าการสัมมนาครั้งต่อไป (อีกประมาณ 3 เดือนข้างหน้า) ควรปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง?

         - เพิ่ม Story telling จากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอื่น ๆ 
         - ควรกำหนดตารางการประชุมให้ตรงกับการดำเนินการประชุม 
         - เวลา และผู้เข้าร่วมต้องระบุผู้ปฏิบัติไม่ส่งตัวแทน 
         - อยากให้มีการยกตัวอย่างหรือทำกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 
         - ควรจัดกลุ่มคนซึ่งตรงต่อภาระหน้าที่กันจริง ๆ มารวมกลุ่มกัน 
         - มีตัวอย่างของหัวข้อที่สามารถใช้ KM ในการจัดการได้ เมื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ KM 
         - ฝึกทำ KM ในหัวข้ออื่นเพื่อฝึกความชำนาญและความคุ้นเคยกับกระบวนการ 
         - กระบวนการทำ KM ด้านประกันคุณภาพการศึกษามีผลอย่างไรกับงานวิจัยของคณะ 
         - ควรปรับปรุงตรง KS ควรมีผู้บริหารงานวิจัยในระดับเดียวกัน (local) และ/หรือ ระดับประเทศเข้าร่วมด้วย 
         - ควรปรับปรุงเรื่องความกังวลของ ดร.วิบูลย์ ไม่อยากให้อาจารย์เครียดมาก เพราะอาจารย์ทำทุกอย่างอย่างตั้งใจ และประสบความสำเร็จอยู่แล้ว 
         - การเข้าร่วมกลุ่มแต่ละกลุ่ม อาจไม่ต้องแบ่งกลุ่มย่อยอีก เช่น แบ่ง QA 1 กลุ่ม งานวิจัย 1 กลุ่ม ไปเลย เนื่องจากกลุ่มที่แบ่งบางกลุ่มมีประสบการณ์น้อยทั้งหมด การแลกเปลี่ยนจึงคล้ายกัน อยากฟังผู้มีประสบการณ์มากบ้าง (อยากฟังทุกเรื่องในกลุ่ม) หรืออาจจัดคละกันผู้มีประสบการณ์มาก+น้อย คละกันไป 
         - สถานที่ไม่ต้องมาจัดไกลขนาดนี้ก็ได้ เนื่องจากบางท่านมีภารกิจช่วงเย็นต้องทำ อาจจัดที่ มน. และเลิกไม่เกิน 5 โมงเย็น 
         - อยากให้ทุกคณะมา share วิธีการที่ตนเองนำกลับไปใช้ทั้งที่ประสบความสำเร็จและที่ไม่ประสบผลสำเร็จ 
         - เรื่องจำนวนคนน้อย ๆ ดีแล้ว 
         - อาจจะมีการบอก KV ให้ชัดเจนล่วงหน้า จะได้เตรียมตัว+ข้อมูลมาได้ดีกว่านี้ 
         - การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ KM 
         - สิ่งที่ทำดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเพิ่มวิธีการทำตารางอิสรภาพเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
         - ระยะเวลาในการจัด และบุคลากรที่เข้าร่วมควรหลากหลาย เพื่อผสานให้เป็นหนึ่งเดียว 
         - ฝึกการใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ ชนิดต่าง ๆ 
         - นำข้อมูลที่มีอยู่ของคณะฯ มาประยุกต์ใช้ในการทำ KM ให้เหมาะสม 
         - ไม่ต้องปรับปรุงอะไร 
         - คิดว่าการจัดสัมมนาแบบนี้น่าจะจัดที่มหาวิทยาลัยได้ เพราะว่าเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
         - จำเป็นจะต้องมีอีกหรือ 
         - เวลา ครึ่งวันน้อยเกินไปหรือไม่ 
         - ในเรื่องของการวิจัย อยากให้มีการเสวนาหรือให้ KV ที่เน้นในด้านการทำงานวิจัยเป็นทีมที่ดี นั้นเป็นอย่างไร 
         - อยากเห็นการนำ KM ไปใช้แล้วเกิดความสำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ 
         - ความกระชับของขั้นตอน 
         - เวลา อยากให้เป็นช่วงที่ตรงกับวันหยุดจะได้ไม่เสียงานประจำ 
         - Case study หรือ Experience

4. ท่านได้ความคิดอะไรใหม่บ้างจากการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ และจะกลับไปทำอะไร?

         - ได้ Sharing story ความเข้าใจ KM, Knowledge Asset ได้รู้ Core competence ของวิจัยและ QA 
         - คิดว่าจะสามารถนำความรู้เรื่อง KM ไปใช้ประโยชน์ได้ในงานต่าง ๆ ที่ต้องการรวบรวมองค์ความรู้ในแต่ละประเด็นของปัญหา 
         - ควรมีเครือข่ายการวิจัย 
         - ควรศึกษาติดตามการวิจัย 
         - รองอธิการฝ่ายวิจัยฯ ให้ประสานงานกับผู้บริหารให้ลงมาเป็นผู้นำอย่างจริงจัง 
         - ได้แนวคิดในการนำแนวคิดจากขุมความรู้ที่สกัดได้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคณะต่อไป และอาจจะลองใช้หลักการนี้กับการพัฒนา โดยระดมสมองของบุคลากรภายในคณะเอง 
         - ได้วิธีการใช้หลัก KM ในการบริหารจัดการงานวิจัย 
         - ได้แนวทางการเป็น CKO 
         - นำไปใช้ในการจัดการบริหารคณะได้ 
         - ความคิดใหม่ก็ได้แก่ รู้สึกดีขึ้นกับคำว่า “KM” และได้ความคิดหลายอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่จะกลับไปทำ เช่น การไปศึกษาดูงานต่างคณะโดยเฉพาะคณะที่มี best practice ในด้านต่าง ๆ การใช้ KM กับนิสิตเพื่อพัฒนาการเรียนของตนเอง การใช้ KM กับเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาการให้บริการของตน การใช้ KM กับอาจารย์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 
         - จะบูรณาการงานประกันคุณภาพและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 
         - ได้หลายอย่าง ซึ่งก็มักจะเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงกันบ่อยอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง vision ที่ชัดเจน แต่ที่แปลกใหม่ก็จะเป็นเรื่อง Proposal Bank ซึ่งคณะก็มักประสบปัญหาเรื่องอาจารย์เขียนขอ proposal ไม่ทันตามกำหนดการ การทำตารางเวลาของแหล่งทุน 
         - จะพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ การบริหารงานในทุกระดับ 
         - การนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้หน่วยงานสามารถทำงานได้ดีขึ้น 
         - เห็นความตั้งใจของดร.วิบูลย์และรศ.มาลินี และเจ้าหน้าที่ QA ทุกท่านจะกลับไปติดตามงาน QA เพื่อพัฒนา+ปรับปรุงต่อไปในอนาคต 
         - ได้แนววิธีการที่น่าสนใจจากคณะอื่น ๆ ที่จะนำไปลองประยุกต์ใช้กับคณะของตนเอง 
         - นำแนววิธีจัดแบบนี้ลงไปใช้ในคณะบ้าง 
         - ได้ความรู้ในเรื่อง KM และเข้าใจถึงวิธีการจัดการ KM ให้ประสบความสำเร็จแต่ยังคิดอยู่ว่าจะกลับไปสื่อให้คณะในลักษณะใด 
         - ได้ core competence ซึ่งเป็นประโยชน์มาก แถมยังได้ดู Tacit Knowledge ที่มีอยู่ในสมาชิกกลุ่มแต่ละคน 
         - ปรับปรุง QA ของคณะและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงาน QA ซึ่ง KM อาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะนำไปใช้ 
         - เนื่องจากหัวข้อที่ใช้ในการคุยกันคือ เรื่องประกันจะได้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันที่สามารถนำไปปรับปรุงในองค์กรได้ 
         - จะกลับไปลองใช้ KM กับ QA ก่อนในคณะ แล้วค่อยขยายในด้านอื่น ๆ 
         - วิธีการใหม่ และกลับไปพัฒนาใช้ในหน่วยงาน 
         - คิดว่าน่าจะนำไปใช้ในการจัดทำ KM ในทุกส่วนงาน ซึ่งที่จะทำได้คือ KM วิทยานิพนธ์ของนิสิต KM งานประกันคุณภาพของคณะ KM การทำงานของสำงานคณะที่ดี 
         - ได้รับทราบกระบวนการทำ KM 
         - กลับไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร 
         - ฝึกการใช้เครื่องมือ KM ในการทำงานด้านประกันคุณภาพของคณะฯ 
         - ได้เห็นกระบวนการทำ KM ที่ช่วยให้เข้าใจได้ดี และจะกลับไปเล่าให้เพื่อนร่วมงาน บุคลากร และจะลองทำ KM ในองค์กรดู แล้วได้ผลอย่างไรจะมาเล่าครั้งหน้า 
         - นำ KM ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบได้ 
         - ประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ ใช้กับการประชุม 
         - จะนำเอาความรู้ของ KM ไปใช้ในงาน และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในแต่ละคณะ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 
         - ได้ความรู้ที่จะไปปรับปรุง QA ของคณะฯ และเมื่อกลับไปจะไปทำ KM ในด้าน QA ของคณะ 
         - การจัดการความรู้ การปฏิบัติงาน โดยการใช้ KM เข้ามาเป็นเครื่องมือ 
         - ควรมีการระดมความคิดจากผู้ร่วมงาน เพื่อกำหนดนโยบายเพื่อวางแผนงานที่จะทำ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#aar#workshop#cko

หมายเลขบันทึก: 10383, เขียน: 22 Dec 2005 @ 09:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)