การบัญชี  ถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการดำเนินชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นชีวิตในครัวเรือน  และ  ชีวิตการทำงานในวงการธุรกิจ  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  การจดบันทึก   2. การจำแนก  3. การสรุปผล  5.  การวิเคราะห์