ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ (2)

บอย สหเวช
การบ้านที่ผมฝากให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ ไปร่วมกันพิจารณาคือ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ

   วันนี้ผมได้เชิญคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมตอนบ่าย 2 โมง เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ มีวาระเรื่องที่พิจารณาดังนี้

 • พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ
 • ผู้รับผิดชอบในองค์ประกอบการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ
 • องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
 • องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก
 • ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน

     สำหรับองค์ประกอบที่ 4 เรื่อง การวิจัย ผมนำข้อคิดเห็นของท่านอาจารย์จิตเจริญ ไปพิจารณาดำเนินการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ ในดัชนีที่ 4.1 นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานของคณะสหเวชศาสตร์ในการเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย

      องค์ประกอบที่ 10 ของสำนักงานเลขานุการ ในเรื่อง ภารกิจหลัก ที่ประชุมต้องการอยากให้ทางหน่วยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร รับรองผลจากเกณฑ์การตัดสินดังกล่าวที่ได้มาจาก OFFICE KM  เพื่อที่จะได้ให้การประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 10 ของสำนักงานเลขานุการ เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน (เป็นหน้าที่ของผมรับไปดำเนินการ ... วันที่ 21 คงต้องขอหารือกับท่านอาจารย์วิบูลย์ ในเรื่อง การรับรององค์ประกอบที่ 10 ของสำนักงานเลขานุการ)

       คู่มือการปฏิบัติงาน ตอนนี้ในสำนักงานเลขานุการมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงต้องไปออกแบบใหม่  เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

       ผู้รับผิดชอบในองค์ประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ กลไกหลักที่รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ และเมื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ ไปดำเนินการวิเคราะห์ (TOWS) เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสำนักงานเลขานุการร่วมกันพิจารณา

       สำหรับการบ้านที่ผมฝากให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ ไปร่วมกันพิจารณาคือ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ  โดยให้คณะกรรมการประกันคุณภาพไปแจกแบบสอบถามให้บุคลากรในงานและกำหนดส่งที่คุณนิตยา (เจ้าหน้าที่บุคคล) ในวันที่ 8 มกราคม 2549 โดยผมได้ยกร่างไว้ดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

วิสัยทัศน์

        "สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นหน่วยสนับสนุนให้คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553"

        (ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสำนักงาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548)

ข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็น

พันธกิจ (ร่าง)

 • พัฒนางานบริการของทั้ง 5 งาน ในสำนักงานเลขานุการให้มีความเป็นเลิศโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
 • ผลิตงานวิจัยในงานประจำของสำนักงานเลขานุการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
 • สนับสนุนงานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ด้วยงานวิจัยสถาบันด้านการเรียนการสอน
 • สนับสนุนงานบริการวิชาการ ตามนโยบายการดำเนินงานบริการวิชาการของคณะสหเวชศาสตร์
 • เสริมสร้างวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ (ร่าง)

 • เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีปฏิบัติการที่ดี อยู่ในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในด้านการให้บริการ
 • เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
 • เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีฐานข้อมูลงานบริการการศึกษา จากงานวิจัยสถาบัน และเป็นประโยชน์ด่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์
 • เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ ในระดับมืออาชีพ
 • เป็นสำนักงานเลขานุการที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยมารยาทอันดีงามของไทย

     ผลจากการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ จะนำมาเล่าในโอกาสต่อไปครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา#qa

หมายเลขบันทึก: 10121, เขียน: 19 Dec 2005 @ 16:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)