โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน

แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

หลังจากที่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการความรู้ (KM) ระดับสถานศึกษาในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2548  ณ  ชลพฤกษ์รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก ดังมีรายละเอียดเนื้อหาที่พอสรุปได้ดังนี้

           ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนจากรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนคนจนหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนจนแต่เป็นคนที่ยากจนจริงๆ   ให้ได้รับการบริการฝึกอบรมอาชีพ   ฝึกทักษะการจัดการ  และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน  สร้างงาน  ให้มีรายได้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการจัดการความรู้อย่างยั่งยืน  ซึ่งอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วรับผิดชอบ จำนวน  135  คน   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว  รับผิดชอบจำนวน 81  คน  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  รับผิดชอบจำนวน  54  คน  คาดว่าอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้วจะจัดสรรเงินมาให้กับวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นภายในต้นเดือนมกราคม 2548

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นความเห็น (0)