ในปัจจุบันองค์กรต่างๆต้องการยกระดับบุคลากรภายในหน่วยงานของตนให้มีศักยภาพให้สูงขึ้นโดยการจัดการฝึกอบรม  และการจัดการฝึกอบรมก็เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันโดยมีบริษัทที่รับจัดการในการฝึกอบรมอยู่มากมาย  แต่ก็ยังมีรูปแบบในการจัดการฝึกอบรมที่ยังเหมือน ๆกันอยู่  คือ  มีวิทยากรมาพูด  มีคนมานั่งฟัง  และมีกิจกรรมร่วมกันนิดหน่อย  ส่วนสถานที่ก็แล้วแต่คนมากน้อย  ซึ่งอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาในการเดินทางหากสถานที่นั้นอยู่ไกล  แต่ในอนาคตอาจจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม เช่น การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  อาจจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างได้  โดยนั่งฝึกอบรมอยู่ที่บ้านผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจจะทำให้ธุรกิจการจัดการฝึกอบรมมีแนวโน้มที่สูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน