อนุทิน 97829 - WoGunT ยก-ซด

WoGunT ยก-ซด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเองท่านคิดว่า...ความก้าวหน้าขององค์การขึ้นอยู่กับอะไร ?แน่นอนว่า.....ส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพของคนทำ งาน.....ดังนั้น......หากต้องการพัฒนา
องค์การ จะต้องเริ่มจากการพัฒนา
คนเสียก่อน ซึ่งการพัฒนาคนที่ได้ผล
ที่สุด ก็คือการพัฒนาตนเอง......เรามาเริ่มจุดประกายความคิด ในการพัฒนาตนเองกันเถอะจุดเริ่มต้นของความคิดในการพัฒนาตนเอง
ก็คือ…การที่เรามีปรัชญาและอุดมการณ์
ในการพัฒนาตนคือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
และ แก้ไข เกี่ยวกับตนเอง
เพื่อนำ ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น นั่นเอง.....
นั่นหมายถึง....การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และ ประสบความสำ เร็จในหน้าที่การงาน

ท่านพร้อม ! ที่จะกำ หนดปรัชญาและอุดมการณ์
ในการพัฒนาตนเองกันแล้วหรือยัง ?....

เขียน 26 Sep 2011 @ 21:19 ()


ความเห็น (0)