อนุทิน 96954 - นายจวบ ครูอาชีวศึกษา

บทคัดย่อ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ประจำปีการศึกษา 2553.

 

เขียน 15 Sep 2011 @ 12:58 () แก้ไข 15 Sep 2011 @ 13:11, ()


ความเห็น (1)

บทคัดย่อ

ความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน วิจัยโดยวิธีการสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for windows เวอร์ชั่น 11.5 ใช้สถิติร้อยละ , ค่าเฉลี่ย , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test , การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA และ LSD

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ทั้ง 6 ด้าน มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานครูที่ปรึกษา , ด้านงานปกครองนักเรียน นักศึกษา, ด้านงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, ด้านงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน, ด้านงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 3 ด้านไม่แตกต่างกันได้แก่ ด้านงานปกครอง, ด้านงานครูที่ปรึกษา และด้านงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการศึกษา 3 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นักศึกษาเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาเพศหญิง และด้านงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, ด้านงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นักศึกษาเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาเพศชาย นักศึกษาสังกัดแผนกวิชา อายุ ระดับชั้นและเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน