อนุทิน 96362 - คืนถิ่น

วันนี้ไปร่วมงานที่กองกิจการนิสิต มมส. จัดขึ้น มีการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ : “จิตสำนึกสาธารณะ สู่การทำดีเพื่อในหลวง” ฟังแล้วเพลินได้ข้อคิดดีมาก —-สะท้อนปัญหาไม่ว่าจะเป็น ความขัดแย้ง, ความเห็นแก่ตัว, ความโลภ, ความหลงฯลฯ —-เสนอให้แก้ด้วย ธรรมะบ้าง(เช่น สังคหวัตถุ 4 …), เศรษฐกิจพอเพียง, การทำกิจกรรมฯลฯ

เขียน 07 Sep 2011 @ 22:43 ()


ความเห็น (0)