อนุทิน 94206 - เด่นศักดิ์

การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ เทคนิคดาคัม(DACUM Techniqe)

กระบวนการ DACUM (Developing A Curriculum) เป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา กระบวนการนี้จะนำมาพัฒนาหลักสูตรเฉพาะวิชาชีพหรือหลักสูตรทางด้านช่างโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังนำมาสร้างหลักสูตรอื่นๆได้ด้วย เช่น หลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น

การใช้กระบวนการ DACUM มาใช้จัดการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเราสามารถเห็นช่องว่าง(GAP) ระหว่างความจริงในการทำงาน และสิ่งที่สอนจริงในชั้นเรียน ดังนั้นในฐานะผู้สอนหรือนักการศึกษา ควรพิจารณาคำถามดังนี้

1. เราควรจะสอนในวิชาที่เราเราดีที่สุดหรือไม่

2. เราจะสอนอะไร

3. เราสอนอย่างมีความสุขหรือไม่

4. เรานำประสบการณ์ที่มีเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนหรือไม่

5. เราสอนสิ่งที่มีอยู่ในหนังสือหรือไม่

  เราควรจะสอนสิ่งที่เรารู้ดีที่สุด สอนสิ่งที่เราสอนแล้วมีความสุข สอนในสิ่งที่เรามีประสบการณ์ และสอนสิ่งที่มีอยู่ในหนังสือ ตำรา

ปรัชญา หรือแนวคิดของ DACUM

1. ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ เป็นผู้ที่รู้ดีกว่าคนอื่นสามารถอธิบาย หรือให้คำจำกัดความ ในลักษณะเนื้องานได้ดีกนั้นว่าผู้อื่น

2. เชื่อว่างานนั้นๆ สามารถอธิบายโดยแตกเป็นชิ้นงานเล็กๆ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติ หรือใช้งานได้จริง

  ดังนั้นกระบวนการ DACUM จึงเป็นการวิเคราะห์งาน โดยแตกออกมาว่าอะไรคือ Job อะไรคือ Duties อะไรคือ Tasks

        

เขียน 16 Aug 2011 @ 11:33 () แก้ไข 08 Sep 2012 @ 08:45, ()


ความเห็น (0)